Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Malbork

budynek

Urząd Gminy Malbork
ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork

czynny: od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 - 15.00

tel.: (55) 647-28-07
fax: (55) 647-28-07 wew. 10

e-mail: sekretariat@gmina.malbork.pl

Nr kont bankowych

podatki i inne wpłaty : 61 8309 0000 0060 3197 2000 0010

odpady komunalne : 72 8309 0000 0060 3197 2000 0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z powodu awarii systemu wpłaty za podatek będą przyjmowane na podstwie decyzji.

Aktualności:

 

Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork na dzień 24.04.2017

Załącznik graficzny


Obwieszczenie - dotyczy umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie  obwodnicy miasta Malbork - z dnia 09.03.2017


Ogłoszenie - otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w 2017 roku z zakresu prowadzenia działalności na rzecz rozwoju sportu w Gminie Malbork -  z dnia 10.03.2017

załącznik nr 1 - wzór oferty

załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik Nr 3 - wzór sprawozdania

Wniosek - oświadczenie


Zawiadomienie RG-III-7332.6.g.2016-2017 dot. procedury wydania decyzji środ. na budowę Fermy Trzody Chlewnej na dz. Nr 31/4 obręb Czerwone Stogi
Informacja Wójta Gminy Malbork o możliwości uzyskania dofinansowania na modernizację systemów grzewczych

Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Malbork z 14.02.2017 r. w sprawie wyborów Sołtysa wsi Szawałd

Konsultacje -  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Malbork w 2017 r. - ogłoszenie z 04.01.2017


Przetarg - zakup i wdrożenie zestawów komputerowych, zestawów multimedialnych, platformy edukacyjnej z treściami multimedialnymi oraz dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie pn. Edukacja bez barier realizowanego przez Gminę Malbork w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego z dnia 15.12.2016 r. 


Ogłoszenie - sprzedaż kamienia polnego stanowiącego własność Gminy Malbork - z dnia 07.12.2016


Przetarg - Realizacja zajęć i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Edukacja bez barier z dnia 24.11.2016 r.


Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy w/s wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie podziemnej sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia wraz z obiektem kompensacji mocy biernej (cewką kompensacyjną) oraz towarzyszącą siecią telekomunikacyjną, a także niezbędną infrastrukturą techniczną


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Malbork w części obrębów geodezyjnych : Kraśniewo i Nowa Wieś - 11.07.2016


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork w obrębach geodezyjnych Stogi i Czerwone Stogi - 11.05.2016


Ogłoszenie - o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork dla farmy elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Stogi i Czerwone Stogi - 26.04.2016


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Malbork - 19.04.2016
2016.05.19 Zmiana studium tekst jednolity
2016.05.19 Aneks nr 1 PONŚ
2016.05.19 Aneks nr 2 PONŚ
2016.05.19 Prognoza oddziaływania na środowisko.
2016.05.19 Rysunek Studium A0
2016.05.19 Rysunek Studium A3

 


Obwieszczenie  Ministra Infrastruktury i Budownictwa  DLI.III.6621.195.2015.PK.2.- zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie nieważności decyzji Wojewody Pomorskiego nr WI-II.7820.15.4.2013.MKH oraz decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju DOII-III-ak/II-jo/l-jm/pd-772-84-581/14/15


Ogłoszenie - konsultacje ws. przyjęcia Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Malbork w 2016 r. - z dnia 24.02.2016

Program opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na bezpłatne konsultacje indywidualne w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej

Komunikat - pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2017 rok

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Formularz zgłaszania uwag

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:105767
Treść wprowadził(a): Zielińska Marta, 2017-03-24 13:29:08
Treść wytworzył(a): , 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-03-24 13:28:51