Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Malbork

Budynek UGMalbork

   Urząd Gminy Malbork
   ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork

   czynny: od poniedziałku do piątku
   w godzinach 7.00 - 15.00

   tel.: (55) 647-28-07
   fax: (55) 647-28-07 wew. 10

   e-mail: sekretariat@gmina.malbork.pl

   Nr kont bankowych 
   podatki i inne wpłaty : 61 8309 0000 0060 3197 2000 0010 
   odpady komunalne : 72 8309 0000 0060 3197 2000 0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informacje RODO


Aktualności:
 
Ogłoszenie - 08.01.2019 r. -  konsultacje  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Malbork w 2019 r.
Program ochrony zwierząt - 2019

Logo WFOSiGW w Gdańsku - wersja kolor

Sprawozdanie z realizacji zadania "Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie gminy Malbork"

 


Obwieszcenie Wójta Gminy Malbork o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowannia przestrzennego dla zabudowy mieszkalno - usługowej w Gminie Malbork w obrębie Nowa Wieś


Zawiadomienie o  wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  z 26.11.2018 r. - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego jakim jest budowa sieci gazowej NC90PE ul. Boczna w Malborku.


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 06.12.2018 r.  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej "wschód" w miejscowości Nowa Wieś Malborska 


Zaproszenie na spotkanie informacyjne 11.12.2018 r. godz. 17.00 Urząd Gminy Malbork, sala 4 - udział w programie : Czyste Powietrze z dofinansowaniem do 90% do termomodernizacji budynków oraz wymiany kotłów

Plakat  - Malbork


Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork - ogłoszony na dzień 14.11.2018 r.


Program współpracy Gminy Malbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Zaproszenie na spotkanie 14.09.2018 r.  - mozliwość uzyskania dofinansowania na modernizację systemów grzewczych


Stypendia na rok szkolny 2018/2019

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie składania wniosków o udzielenie pomocy w związku  ze szkodami w uprawach rolnych spowadowanych suszą - 13.09.2018
Komunikat - w sprawie zgłaszania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę
Wniosek - zgłoszenie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą

Obwieszczenie PP-6731.17.2018 z dnia 15.10.2018 r. Wójta Gminy Malbork o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa stacji transformatorowej, lini kablowej SN, linii kablowej nN celem zasilenia działki 94/5 w miejscowości Grobelno gm. Malbork

Wszczęcie postępowania  administracyjnego  w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa dwutorowej linii napowietrznej WN 110 kV Pelplin Malbork/Sztum”, na działkach o numerach ewidencyjnych: 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 128/3, 128/2, 129/1, 131, 129/2, 179, 102/3, 101/1, 100, 99/5, 99/3, 10, 13, 189, 97, 130, 98, 9/8, 2/1, 11, obręb  ewidencyjny  Kraśniewo, gmina Malbork

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowanej na działce o numerze 109/4 obr. Nowa Wieś, gmina Malbork

Komunikat Sejmiku Województwa Pomorskiego  - 27.06.2018 r.- konsultacje społeczne projektów Programów ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019-2023 z perspektywą na lata nastepne dla trenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim


Zawiadomienie - Konsultacje społeczne na temat ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Malbork -14.06.2018 r.


Badanie rolnicze - Rozpoznawanie upraw na podstawie zobrazowań radarowych i optycznych - 6 czerwca - 15 lipca 2018
Załącznik nr 1-baner
Załącznik nr 2- Badanie
pismo_US_Gdansk

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do m. Grzymała

Wniosek - zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - 06.04.2018r.


Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - 04.04.2018
Oświadczenie 

Konkurs - dofinansowanie na  modernizację systemów grzewczych - ogłoszenie 12.03.2018
Wniosek o dofinansowanie czyste powietrze pomorza

Ogłoszenie - otwary konkurs na realizację zadania publicznego w 2018 roku z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Malbork

Obwieszczenie z dnia 26.01.2018 r.- rozprawa administracyjna dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. utworzenie,zaadaptowanie placu własnej posesji, terenu utwardzonego płytą betonową, za garażem do składowania czasowego, przeładunku materiału pochodzącego z rozbiórki budynków czy torów kolejowych, z wyłączeniem składowania eternitu


Informacja - Modernizacja placu rekreacyjnego w Lasowicach Wielkich


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich w latach 2018-2022

Program współpracy Gminy Malbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Malbork w części obrębów geodezyjnych : Kraśniewo i Nowa Wieś

Przetarg - zakup i wdrożenie zestawów komputerowych, zestawów multimedialnych, platformy edukacyjnej z treściami multimedialnymi oraz dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie pn. Edukacja bez barier realizowanego przez Gminę Malbork w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego z dnia 15.12.2016 r.


Przetarg - Realizacja zajęć i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Edukacja bez barier z dnia 24.11.2016 r.


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork w obrębach geodezyjnych Stogi i Czerwone Stogi - 11.05.2016


Studium - zmiana dla Wielbarka

Studium - zmiana dla dla farmy elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Stogi i Czerwone Stogi

Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na bezpłatne konsultacje indywidualne w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2019 rok

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2018 rok


Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Formularz zgłaszania uwag

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:104975
Treść wprowadził(a): Zielińska Marta, 2019-01-08 12:27:04
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-01-08 12:27:03