Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Malbork

budynek

Urząd Gminy Malbork
ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork

czynny: od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 - 15.00

tel.: (55) 647-28-07
fax: (55) 647-28-07 wew. 10

e-mail: sekretariat@gmina.malbork.pl

Nr kont bankowych

podatki i inne wpłaty : 61 8309 0000 0060 3197 2000 0010

odpady komunalne : 72 8309 0000 0060 3197 2000 0200

Z powodu awarii systemu wpłaty za podatek będą przyjmowane na podstwie decyzji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności:

 

Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Malbork z 14.02.2017 r. w sprawie wyborów Sołtysa wsi Szawałd


Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork na 22.02.2017


Konsultacje -  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Malbork w 2017 r. - ogłoszenie z 04.01.2017


Przetarg - zakup i wdrożenie zestawów komputerowych, zestawów multimedialnych, platformy edukacyjnej z treściami multimedialnymi oraz dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie pn. Edukacja bez barier realizowanego przez Gminę Malbork w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego z dnia 15.12.2016 r. 


Ogłoszenie - sprzedaż kamienia polnego stanowiącego własność Gminy Malbork - z dnia 07.12.2016


Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork na 09.01.2017


Przetarg - Realizacja zajęć i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Edukacja bez barier z dnia 24.11.2016 r.


Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork na 21.11.2016


Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku z zakresu prowadzenia działalności na rzecz rozwoju sportu w Gminie Malbork

Ogłoszenie - otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w 2016 roku z zakresu prowadzenia działalności na rzecz rozwoju sportu w Gminie Malbork  - z dnia 12.09.2016

Załącznik nr 1 - wzór oferty
Załącznik nr 2 - wzór umowy
Załącznik Nr 3 - wzór  sprawozdania
Wniosek - oświadczenie


Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy w/s wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie podziemnej sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia wraz z obiektem kompensacji mocy biernej (cewką kompensacyjną) oraz towarzyszącą siecią telekomunikacyjną, a także niezbędną infrastrukturą techniczną


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Malbork w części obrębów geodezyjnych : Kraśniewo i Nowa Wieś - 11.07.2016


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork w obrębach geodezyjnych Stogi i Czerwone Stogi - 11.05.2016


Ogłoszenie - o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork dla farmy elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Stogi i Czerwone Stogi - 26.04.2016


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Malbork - 19.04.2016

2016.05.19 Zmiana studium tekst jednolity

2016.05.19 Aneks nr 1 PONŚ

2016.05.19 Aneks nr 2 PONŚ

2016.05.19 Prognoza oddziaływania na środowisko.

2016.05.19 Rysunek Studium A0

2016.05.19 Rysunek Studium A3


Ogłoszenie w sprawie sprzedaży kostki granitowej szarej stanowiącej  własność Gminy Malbork - 09.03.2016


Ogłoszenie Dyrektora GOKSRTiZ z 29.03.2016 - zgłaszanie ofert na Wykaszanie boisk  sportowych na terenie Gminy Malbork


Obwieszczenie  Ministra Infrastruktury i Budownictwa  DLI.III.6621.195.2015.PK.2.- zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie nieważności decyzji Wojewody Pomorskiego nr WI-II.7820.15.4.2013.MKH oraz decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju DOII-III-ak/II-jo/l-jm/pd-772-84-581/14/15


Ogłoszenie - konsultacje ws. przyjęcia Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Malbork w 2016 r. - z dnia 24.02.2016

Program opieki nad Bezdomnymi ZwierzętamiWniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na bezpłatne konsultacje indywidualne w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej

Komunikat - pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2016 rok
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2017 rok

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 

 

Formularz zgłaszania uwag

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:107402
Treść wprowadził(a): Zielińska Marta, 2017-02-20 12:13:09
Treść wytworzył(a): , 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-01-23 12:33:37