Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Malbork

budynek

Urząd Gminy Malbork
ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork

czynny: od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 - 15.00

tel.: (55) 647-28-07
fax: (55) 647-28-07 wew. 10

e-mail: sekretariat@gmina.malbork.pl

Nr kont bankowych
podatki i inne wpłaty : 61 8309 0000 0060 3197 2000 0010
odpady komunalne : 72 8309 0000 0060 3197 2000 0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aktualności:

Komunikat - w sprawie zgłaszania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę

Wniosek - zgłoszenie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania   administracyjnego w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego  zamierzenia inwestycyjnego jakim jest:  stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowana na działce  o numerze 109/4 obręb Nowa Wieś, gmina Malbork

Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Załącznik graficzny PP.6731.9.2018


Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork - ogłoszony na dzień - 27 lipca 2018


Komunikat Sejmiku Województwa Pomorskiego  - 27.06.2018 r.- konsultacje społeczne projektów Programów ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019-2023 z perspektywą na lata nastepne dla trenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim


Zawiadomienie - Konsultacje społeczne na temat ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Malbork -14.06.2018 r.


Badanie rolnicze - Rozpoznawanie upraw na podstawie zobrazowań radarowych i optycznych - 6 czerwca - 15 lipca 2018

Załącznik nr 1-baner

Załącznik nr 2- Badanie

pismo_US_Gdansk


Informacja RODO

Informacja - zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych dla Urzędu Gminy Malbork

MSWiA klauzula inofrmacyjna ewidencja ludności

MSWiA klauzula informacyjna dowody

MSWiA klauzula inofrmacyjna usc oraz zmiana imienia i nazwiska


Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork - ogłoszony na dzień - 14 czerwca 2018


Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 30.04.2018 r. - wszcęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m, Malbork do m. Grzymała

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania   z dnia 30.04.2018 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do m. Grzymała

Obwieszczenie WI-III.7820.2.2018.AG-h - z dnia 15.05.2018 r. o wydaniu  postanowienia WI-III.7820.2.20018.AG-g - uzupełnienie złożonej dokumentacji projektowej dotyczącej  inwestycji - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do m. Grzymała


Wniosek - zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - 06.04.2018r.


Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - 04.04.2018

Oświadczenie


Konkurs - dofinansowanie na  modernizację systemów grzewczych - ogłoszenie 12.03.2018

Wniosek o dofinansowanie czyste powietrze pomorza


Ogłoszenie Wójta Gminy Malbork - konkurs na realizację zadania publicznego w 2018 roku z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Malbork sport - z dnia 19.02.2018

Załącznik nr 1 do zarządzenia 14-2018- wzór oferty 2018

Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację zadania publicznego w 2018 roku z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Malbork


Obwieszczenie z dnia 26.01.2018 r.- rozprawa administracyjna dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. utworzenie,zaadaptowanie placu własnej posesji, terenu utwardzonego płytą betonową, za garażem do składowania czasowego, przeładunku materiału pochodzącego z rozbiórki budynków czy torów kolejowych, z wyłączeniem składowania eternitu


Informacja - Modernizacja placu rekreacyjnego w Lasowicach Wielkich


Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do wydzierżawienia - 30.11.2017


Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich w latach 2018-2022 - z dnia 18.10.2017

Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Malbork z dnia 18.10.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich w latach 2018-2022

Zarządzenie Nr 76/2017 w sprawie zmiany treści Zarządzenia nr 71/2017 Wójta Gminy Malbork z dnia 18.10.2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich w latach 2018-2022 

Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Malbork z dnia 24.11.2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich w latach 2018-2022"


Zaproszenie na konsultacje z dnia 13.10.2017 r. - Program współpracy Gminy Malbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

FORMULARZ  DO  KONSULTACJI - 2017

Projekt Uchwały

Roczny Program współpracy Gminy Malbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - projekt 2018


Ogłoszenie - zgłaszanie ofert na świadczenie usług odśnieżania i likwidacji śliskości zimowej dróg gminnych na terenie Gminy Malbork - 10.10.2017


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Malbork w części obrębów geodezyjnych : Kraśniewo i Nowa Wieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 25.09.2017

1. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu

2. Załączniki graficzne nr 1-3 do Uchwały

3. Uzasadnienie do Uchwały

4. Prognoza oddziaływania na środowisko - część tekstowa

5. Załącznik tekstowy nr 1 do Prognozy - część 1

5. Załącznik tekstowy nr 1 do Prognozy - część 2

6. Załącznik tekstowy nr 2 do Prognozy - część 1

6. Załącznik tekstowy nr 2 do Prognozy - część 2

7. Załącznik tekstowy nr 3 do Prognozy

8. Załącznik graficzny nr 1 do Prognozy

9. Załącznik graficzny nr 2 do Prognozy

10. Załącznik graficzny nr 3 do Prognozy


Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Malbork z dnia 22.08.2017 roku w sprawie wyborów Sołtysa wsi Kałdowo 2


Ogłoszenie w sprawie przyzania stypendium szkolnego na rok 2017/2018

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2017/2018


Ogłoszenie - otwary konkurs na realizację zadania publicznego w 2017 roku z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Malbork  - 27.04.2017

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Malbork Nr  32/2017 - wzór oferty

Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację zadania publicznego w 2017 roku z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Malbork 


Przetarg - zakup i wdrożenie zestawów komputerowych, zestawów multimedialnych, platformy edukacyjnej z treściami multimedialnymi oraz dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie pn. Edukacja bez barier realizowanego przez Gminę Malbork w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego z dnia 15.12.2016 r.


Przetarg - Realizacja zajęć i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Edukacja bez barier z dnia 24.11.2016 r.


Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy w/s wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie podziemnej sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia wraz z obiektem kompensacji mocy biernej (cewką kompensacyjną) oraz towarzyszącą siecią telekomunikacyjną, a także niezbędną infrastrukturą techniczną


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Malbork w części obrębów geodezyjnych : Kraśniewo i Nowa Wieś - 11.07.2016


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork w obrębach geodezyjnych Stogi i Czerwone Stogi - 11.05.2016


Ogłoszenie - o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork dla farmy elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Stogi i Czerwone Stogi - 26.04.2016


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Malbork - 19.04.2016
2016.05.19 Zmiana studium tekst jednolity
2016.05.19 Aneks nr 1 PONŚ
2016.05.19 Aneks nr 2 PONŚ
2016.05.19 Prognoza oddziaływania na środowisko.
2016.05.19 Rysunek Studium A0
2016.05.19 Rysunek Studium A3

Obwieszczenie  Ministra Infrastruktury i Budownictwa  DLI.III.6621.195.2015.PK.2.- zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie nieważności decyzji Wojewody Pomorskiego nr WI-II.7820.15.4.2013.MKH oraz decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju DOII-III-ak/II-jo/l-jm/pd-772-84-581/14/15


Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork dla farmy elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Stogi i Czerwone Stogi  - 11.01.2016

Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na bezpłatne konsultacje indywidualne w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2017 rok
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2018 rok

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
Formularz zgłaszania uwag

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:106579
Treść wprowadził(a): Zielińska Marta, 2018-07-03 14:10:39
Treść wytworzył(a): , 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-07-03 14:10:37