Urząd Gminy Malbork

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Gminy Malbork

budynek

Urząd Gminy Malbork
ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork

czynny: od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 - 15.00

tel.: (55) 647-28-07
fax: (55) 647-28-07 wew. 10

e-mail: sekretariat@gmina.malbork.pl

Nr kont bankowych

podatki i inne wpłaty : 61 8309 0000 0060 3197 2000 0010

odpady komunalne : 72 8309 0000 0060 3197 2000 0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności:

Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork na 21.11.2016


Zaproszenie na konsultacje w sprawie Prgramu współpracy Gminy Malbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Prjekt  programu współpracy na 2017 r. 

Formularz do konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 


Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku z zakresu prowadzenia działalności na rzecz rozwoju sportu w Gminie Malbork

Ogłoszenie - otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w 2016 roku z zakresu prowadzenia działalności na rzecz rozwoju sportu w Gminie Malbork  - z dnia 12.09.2016

Załącznik nr 1 - wzór oferty
Załącznik nr 2 - wzór umowy
Załącznik Nr 3 - wzór  sprawozdania
Wniosek - oświadczenie


Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy w/s wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie podziemnej sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia wraz z obiektem kompensacji mocy biernej (cewką kompensacyjną) oraz towarzyszącą siecią telekomunikacyjną, a także niezbędną infrastrukturą techniczną


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Malbork w części obrębów geodezyjnych : Kraśniewo i Nowa Wieś - 11.07.2016


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork w obrębach geodezyjnych Stogi i Czerwone Stogi - 11.05.2016


Ogłoszenie - o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork dla farmy elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Stogi i Czerwone Stogi - 26.04.2016


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Malbork - 19.04.2016

2016.05.19 Zmiana studium tekst jednolity

2016.05.19 Aneks nr 1 PONŚ

2016.05.19 Aneks nr 2 PONŚ

2016.05.19 Prognoza oddziaływania na środowisko.

2016.05.19 Rysunek Studium A0

2016.05.19 Rysunek Studium A3
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019
 

Formularz zgłaszania uwag

 

Liczba odsłon:98470
Treść wprowadził(a): Zielińska Marta, 2016-10-21 11:53:45
Treść wytworzył(a): , 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-10-21 11:53:41