Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Malbork

budynek

Urząd Gminy Malbork
ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork

czynny: od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 - 15.00

tel.: (55) 647-28-07
fax: (55) 647-28-07 wew. 10

e-mail: sekretariat@gmina.malbork.pl

Nr kont bankowych
podatki i inne wpłaty : 61 8309 0000 0060 3197 2000 0010
odpady komunalne : 72 8309 0000 0060 3197 2000 0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informacja RODO

Informacja - zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych dla Urzędu Gminy Malbork
MSWiA klauzula inofrmacyjna ewidencja ludności
MSWiA klauzula informacyjna dowody
MSWiA klauzula inofrmacyjna usc oraz zmiana imienia i nazwiska 

Wybory samorządowe 2018


Aktualności:

Dnia 09.11.2018 r. w godzinach 10.50 - 13.00 - Urząd Gminy Malbork będzie zamknięty z powodu obchodów 100-lecia Świeta Odzyskania Niepodległości

 

Obwieszcenie Wójta Gminy Malbork o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowannia przestrzennego dla zabudowy mieszkalno - usługowej w Gminie Malbork w obrębie Nowa Wieś

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w CUW - Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Malborku - samodzielny referent ds. księgowości


Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork - ogłoszony na dzień 14.11.2018 r.


Zaproszenie na 24.10.2018 r. -  konsultacje w sprawie Programu współpracy Gminy Malbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Projekt - Roczny Program współpracy Gminy Malbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Formularz do konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi


Zaproszenie na spotkanie 14.09.2018 r.  - mozliwość uzyskania dofinansowania na modernizację systemów grzewczych


Ogłoszenie w sprawie przyznania stypendium na rok szkony 2018/2019

Ogłoszenie w/s zmiany kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym


Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie składania wniosków o udzielenie pomocy w związku  ze szkodami w uprawach rolnych spowadowanych suszą - 13.09.2018
Komunikat - w sprawie zgłaszania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę
Wniosek - zgłoszenie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą

Obwieszczenie PP-6731.17.2018 z dnia 15.10.2018 r. Wójta Gminy Malbork o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa stacji transformatorowej, lini kablowej SN, linii kablowej nN celem zasilenia działki 94/5 w miejscowości Grobelno gm. Malbork

Wszczęcie postępowania    administracyjnego  w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa dwutorowej linii napowietrznej WN 110 kV Pelplin Malbork/Sztum”, na działkach o numerach ewidencyjnych: 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 128/3, 128/2, 129/1, 131, 129/2, 179, 102/3, 101/1, 100, 99/5, 99/3, 10, 13, 189, 97, 130, 98, 9/8, 2/1, 11, obręb  ewidencyjny   Kraśniewo, gmina Malbork.
Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania   administracyjnego w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego  zamierzenia inwestycyjnego jakim jest:  stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowana na działce  o numerze 109/4 obręb Nowa Wieś, gmina Malbork
Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Załącznik graficzny PP.6731.9.2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork  o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  nr  9/2018 z dnia 3 sierpnia  2018 r.dla inwestycji polegającej na:  „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowanej na działce o numerze 109/4 obr. Nowa Wieś, gmina Malbork”

Obwieszczenie PP.6731.9.2018


Komunikat Sejmiku Województwa Pomorskiego  - 27.06.2018 r.- konsultacje społeczne projektów Programów ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019-2023 z perspektywą na lata nastepne dla trenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim


Zawiadomienie - Konsultacje społeczne na temat ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Malbork -14.06.2018 r.


Badanie rolnicze - Rozpoznawanie upraw na podstawie zobrazowań radarowych i optycznych - 6 czerwca - 15 lipca 2018
Załącznik nr 1-baner
Załącznik nr 2- Badanie
pismo_US_Gdansk

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 30.04.2018 r. - wszcęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m, Malbork do m. Grzymała

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania   z dnia 30.04.2018 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do m. Grzymała

Obwieszczenie WI-III.7820.2.2018.AG-h - z dnia 15.05.2018 r. o wydaniu  postanowienia WI-III.7820.2.20018.AG-g - uzupełnienie złożonej dokumentacji projektowej dotyczącej  inwestycji - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do m. Grzymała
 
Obwieszczenie WI-III.7820.2.2018.AZ-m z dnia 26.09.2018 r. o wydaniu decyzji 15zrid/2018/AZ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa. Odcinek 1 od granicy m. Malbork do m. Grzymała.

Wniosek - zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - 06.04.2018r.


Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - 04.04.2018
Oświadczenie 

Konkurs - dofinansowanie na  modernizację systemów grzewczych - ogłoszenie 12.03.2018
Wniosek o dofinansowanie czyste powietrze pomorza

Ogłoszenie Wójta Gminy Malbork - konkurs na realizację zadania publicznego w 2018 roku z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Malbork sport - z dnia 19.02.2018
Załącznik nr 1 do zarządzenia 14-2018- wzór oferty 2018
Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację zadania publicznego w 2018 roku z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Malbork

Obwieszczenie z dnia 26.01.2018 r.- rozprawa administracyjna dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. utworzenie,zaadaptowanie placu własnej posesji, terenu utwardzonego płytą betonową, za garażem do składowania czasowego, przeładunku materiału pochodzącego z rozbiórki budynków czy torów kolejowych, z wyłączeniem składowania eternitu


Informacja - Modernizacja placu rekreacyjnego w Lasowicach Wielkich


Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich w latach 2018-2022 - z dnia 18.10.2017
Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Malbork z dnia 18.10.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich w latach 2018-2022
Zarządzenie Nr 76/2017 w sprawie zmiany treści Zarządzenia nr 71/2017 Wójta Gminy Malbork z dnia 18.10.2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich w latach 2018-2022 
Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Malbork z dnia 24.11.2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich w latach 2018-2022"

Zaproszenie na konsultacje z dnia 13.10.2017 r. - Program współpracy Gminy Malbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
FORMULARZ  DO  KONSULTACJI - 2017
Projekt Uchwały
Roczny Program współpracy Gminy Malbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - projekt 2018

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Malbork w części obrębów geodezyjnych : Kraśniewo i Nowa Wieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 25.09.2017
1. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu
2. Załączniki graficzne nr 1-3 do Uchwały
3. Uzasadnienie do Uchwały
4. Prognoza oddziaływania na środowisko - część tekstowa
5. Załącznik tekstowy nr 1 do Prognozy - część 1
5. Załącznik tekstowy nr 1 do Prognozy - część 2
6. Załącznik tekstowy nr 2 do Prognozy - część 1
6. Załącznik tekstowy nr 2 do Prognozy - część 2
7. Załącznik tekstowy nr 3 do Prognozy
8. Załącznik graficzny nr 1 do Prognozy
9. Załącznik graficzny nr 2 do Prognozy
10. Załącznik graficzny nr 3 do Prognozy

Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Malbork z dnia 22.08.2017 roku w sprawie wyborów Sołtysa wsi Kałdowo 2


Ogłoszenie - otwary konkurs na realizację zadania publicznego w 2017 roku z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Malbork  - 27.04.2017
Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Malbork Nr  32/2017 - wzór oferty
Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację zadania publicznego w 2017 roku z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Malbork  

Przetarg - zakup i wdrożenie zestawów komputerowych, zestawów multimedialnych, platformy edukacyjnej z treściami multimedialnymi oraz dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie pn. Edukacja bez barier realizowanego przez Gminę Malbork w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego z dnia 15.12.2016 r.


Przetarg - Realizacja zajęć i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Edukacja bez barier z dnia 24.11.2016 r.


Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy w/s wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie podziemnej sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia wraz z obiektem kompensacji mocy biernej (cewką kompensacyjną) oraz towarzyszącą siecią telekomunikacyjną, a także niezbędną infrastrukturą techniczną


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Malbork w części obrębów geodezyjnych : Kraśniewo i Nowa Wieś - 11.07.2016


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork w obrębach geodezyjnych Stogi i Czerwone Stogi - 11.05.2016


Ogłoszenie - o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork dla farmy elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Stogi i Czerwone Stogi - 26.04.2016


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Malbork - 19.04.2016
2016.05.19 Zmiana studium tekst jednolity
2016.05.19 Aneks nr 1 PONŚ
2016.05.19 Aneks nr 2 PONŚ
2016.05.19 Prognoza oddziaływania na środowisko.
2016.05.19 Rysunek Studium A0
2016.05.19 Rysunek Studium A3

Obwieszczenie  Ministra Infrastruktury i Budownictwa  DLI.III.6621.195.2015.PK.2.- zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie nieważności decyzji Wojewody Pomorskiego nr WI-II.7820.15.4.2013.MKH oraz decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju DOII-III-ak/II-jo/l-jm/pd-772-84-581/14/15


Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork dla farmy elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Stogi i Czerwone Stogi  - 11.01.2016

Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na bezpłatne konsultacje indywidualne w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej
 
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2018 rok

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
Formularz zgłaszania uwag

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:107015
Treść wprowadził(a): Zielińska Marta, 2018-11-09 09:13:52
Treść wytworzył(a): , 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-11-09 09:13:49