Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Malbork

STATUT


GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ


W MALBORKU


 


Rozdział I


POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1.


1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku, zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593).


2. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Malbork finansowaną w formie jednostki budżetowej.


3. Nadzór nad bieżącą działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Malbork.


§ 2.


1. Ośrodek realizuje zadania Gminy Malbork z zakresu pomocy społecznej będące zadaniami gminy – zlecone i własne o charakterze obowiązkowym – oraz powiatu w tym zlecone z zakresu administracji rządowej nałożone przepisami prawa lub wykonywane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej lub innymi podmiotami.


2. Ośrodek realizuje inne zadania Gminy Malbork z zakresu pomocy społecznej określone jako zadania Ośrodka w niniejszym Statucie lub wynikająca z przepisów prawa.


§ 3.


1. Ośrodek posiada siedzibę w Malborku przy ul. Ceglana 7.


2. Ośrodek działa w granicach administracyjnych Gminy Malbork.


 


Rozdział II


CELE I ZADANIA OŚRODKA


§ 4.


Celem działania ośrodka jest:


1. umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstaniu tych sytuacji,


2. zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,


3. doprowadzanie do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,


§ 5.


1. Zadania Ośrodka w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:


1)       tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w tym rozbudowę infrastruktury socjalnej,


2)       analizę oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,


3)       przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami,


4)       pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,


5)       pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi,


6)       projektowanie budżetu w celu zapewnienia środków i warunków realizacji zadań Ośrodka,


2. Zakres nadzoru, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 – 6 obejmuje w szczególności:


1)      kontrolę realizacji zadań regulaminowych w zakresie określonym w przepisach prawa,


2)      konsultowanie i opiniowanie rocznych planów rzeczowo – finansowych,


3)      wnioskowanie o dokonanie zmian w planach finansowych,


4)      konsultowanie i opiniowanie sprawozdań z działalności Ośrodka,


3. Zasady powoływania i odwoływania kierownika jednostki organizacyjnej określają odrębne przepisy


§ 6.


Ośrodek współdziała z prowadzącymi działalność na terenie Gminy Malbork organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.


 


Rozdział III


ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚRODKIEM


§ 7.


1. Pracą Ośrodka kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik.


2. Stosunek pracy z Kierownikiem nawiązuje i rozwiązuje Wójt Gminy Malbork.


§ 8.


1. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy Malbork lub Radę Gminy Malbork.


2. W celu realizacji zadań Kierownik Ośrodka wydaje w ramach zwykłego zarządu i w graniach udzielonych pełnomocnictw zarządzenia, instrukcje, polecenia służbowe, obwieszczenia i inne nie wymienione akty oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka.


§ 9.


Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w zakresie zadań Ośrodka na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy Malbork.


§ 10.


Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy Malbork coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.


§ 11.


Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.


§ 12.


1. Realizację zadań zapewniają wchodzące w skład struktury Ośrodka :


1)      jednostka,


2)      komórka,


2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań jednostki i komórki organizacyjnej oraz tryb pracy określa regulamin organizacyjny nadany przez Kierownika Ośrodka w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Malbork.


3. Regulamin organizacyjny wydawany jest w drodze zarządzenia Kierownika Ośrodka.


 


Rozdział IV


GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA


§ 13.


1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy Malbork,


    zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w szczególności ustawie z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z póź. zm.)


2. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.


3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy opracowany na podstawie uchwały budżetowej Rady Gminy Malbork.


4. Kierownik Ośrodka może tworzyć środki specjalne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.


 


Rozdział V


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uchwala Rada Gminy Malbork.


2. Zmiany do statutu uchwala się w trybie właściwym do jego uchwalenia.


 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3048
Treść wprowadził(a): Marczak Agnieszka, 2005-02-21 22:02:46
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-02-21 22:00:49