ࡱ> )`wbjbj;{{#NNNN666877T:8:8:8:8P8:::_hDZ^Q:::@::NN:8P8bQ @ @ @:N:8NR:8 @: @ @b.$N" :8.8 [o6;Rrg0ĥF%B>l% %:: @:::::?^:::::::-$ -NNNNNN ZaBcznik nr 1 do uchwaBy Rady Gminy Malbork nr & & & & & & /2016 z dnia& & & & . marca 2016 r. PROGRAM OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOZCI ZWIERZT NA TERENIE GMINY MALBORK W 2016 R. RozdziaB 1 POSTANOWIENIA OGLNE 1 Ilekro w uchwale jest mowa o: urzdzie, nale|y przez to rozumie Urzd Gminy Malbork, przy pomocy, ktrego Wjt Gminy Malbork wykonuje zadania. schronisku, nale|y przez to rozumie schronisko, z ktrym urzd podpisaB stosown umow, tj. Schronisko dla bezdomnych zwierzt w Tczewie ul. Malinowska, 83-110 Tczew prowadzone przez Organizacj pozarzdow Oglnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierzt OTOZ Animals z siedzib przy ul.Rzemie[lniczej 2, 84-207 Bojano. zakBadzie leczniczym, z ktrym umow podpisaB urzd, nale|y przez to rozumie: Krynicki Jerzy, Czop WiesBaw Przychodnia weterynaryjna s.c. ul. ObroDcw Westerplatte 35, 82-230 Nowy Staw Przychodnia weterynaryjna Zwierzyniec ul. MichaBowskiego 23c, 82-200 Malbork. gospodarstwie rolnym zapewniajcym miejsce dla zwierzt gospodarskich, nale|y przez to rozumie: gospodarstwo rolne "AGRO-Lawi" Sp. z. o. o. w Lasowicach Wielkich, 82-200 Malbork, gospodarstwo rolne Andrzeja Sulikowskiego w miejscowo[ci Nowa Wie[ Malborska. zwierztach bezdomnych, nale|y przez to rozumie zwierzta domowe lub gospodarskie, ktre uciekBy, zabBkaBy si lub zostaBy porzucone przez czBowieka, a nie ma mo|liwo[ci ustalenia ich wBa[ciciela lub innej osoby, pod ktrej opiek trwale dotd pozostawaBy. zwierztach domowych, nale|y przez to rozumie zwierzta tradycyjnie przebywajce wraz z czBowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez czBowieka w charakterze jego towarzysza. kotach wolno |yjcych, nale|y przez to rozumie koty urodzone lub |yjce na wolno[ci (|yjce w otoczeniu czBowieka w stanie dzikim). Programie, nale|y przez to rozumie Program opieki nad zwierztami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno[ci zwierzt na terenie Gminy Malbork w 2016 roku. 2 Koordynatorem Programu jest Wjt Gminy Malbork. Realizatorami Programu s: Wjt Gminy Malbork, Schronisko dla Bezdomnych Zwierzt, organizacje pozarzdowe, ktrych celem statutowym jest ochrona zwierzt, wspBpracujce z urzdem. RozdziaB 2 CEL I ZADANIA PROGRAMU 1 Celem Programu jest zapobieganie bezdomno[ci zwierzt na terenie Gminy Malbork oraz opieka nad zwierztami bezdomnymi, zmniejszenie populacji bezdomnych zwierzt. 2 Zadania w ramach Programu to: zapewnienie bezdomnym zwierztom miejsca w schronisku dla zwierzt; opiek nad wolno |yjcymi kotami, w tym ich dokarmianie; odBawianie bezdomnych zwierzt; obligatoryjn sterylizacj albo kastracj zwierzt w schroniskach dla zwierzt; poszukiwanie wBa[cicieli dla bezdomnych zwierzt; usypianie [lepych miotw; wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierzt gospodarskich; zapewnienie caBodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeD drogowych z udziaBem zwierzt; zapewnienie bezpieczeDstwa mieszkaDcom Gminy Malbork; edukacja mieszkaDcw Gminy Malbork w zakresie opieki nad zwierztami. RozdziaB 3 OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZT 1 Ograniczanie populacji bezdomnych zwierzt poprzez sterylizacj i kastracj zwierzt domowych, w szczeglno[ci psw i kotw, realizuj: Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegw sterylizacji i kastracji zwierzt przyjtych do Schroniska, z wyjtkiem zwierzt, u ktrych istniej przeciwwskazania do wykonania tych zabiegw, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek. Organizacje pozarzdowe poprzez realizacj zadaD publicznych obejmujcych zabiegi sterylizacji i kastracji zwierzt bezdomnych i kotw wolno |yjcych z terenu Gminy Malbork. Urzd poprzez prowadzenie akcji zachcajcej wBa[cicieli psw i kotw do wykonywania zabiegw sterylizacji i kastracji. RozdziaB 4 OPIEKA NAD ZWIERZTAMI 1 Zapewnienie opieki bezdomnym zwierztom z terenu Gminy Malbork realizuj: schronisko poprzez przyjmowanie zwierzt bezdomnych dostarczanych do Schroniska. Wjt Gminy Malbork poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniajcego miejsce dla zwierzt gospodarskich. Organizacje pozarzdowe poprzez realizacj zadaD publicznych, obejmujcych opiek nad zwierztami bezdomnymi. 2 Sprawowanie opieki nad kotami wolno |yjcymi, w tym ich dokarmianie realizuj: Urzd poprzez: $4XZ`xX ɺxbOb9+hh5B*CJ\aJnHphtH%h05B*CJ\aJnHphtH+hh+X=5B*CJ\aJnHphtHhh'rCJaJh,}CJaJhh,}CJaJhh+X=CJhh,}CJ hWCJ hCJ hcuCJ h0CJhh]CJ h]CJ!hh]B*CJnHphtH!hh,}B*CJnHphtHh]B*CJnHphtH\ ,  & F *$7$8$H$^`gdxH $*$7$8$H$a$gdxH $*$7$8$H$a$gdxH $*$7$8$H$a$gd $*$7$8$H$a$gdF_h$a$gd,}hwww , .  0 \ wdQ>Q+%h>; h>; B*CJaJnHphtH%h>; h4OB*CJaJnHphtH%h>; h {B*CJaJnHphtH%h>; hB*CJaJnHphtH%hhB*CJaJnHphtH%hhF_hB*CJaJnHphtHh4OB*CJaJnHphtH%hh {B*CJaJnHphtH%hxH5B*CJ\aJnHphtH+hh {5B*CJ\aJnHphtH+hhF_h5B*CJ\aJnHphtH\ j l n Tʻʰʙʙ~od\I:h>; h4OCJaJnHtH%h>; h0B*CJaJnHphtHh>; CJaJh>; h>; CJaJh>; h>; CJaJnHtHhxHCJaJnHtHh>; h'ICJaJnHtHhCJaJnHtHh>; h&CJaJh>; hZwCJaJh>; hWCJaJnHtHh>; hZwCJaJnHtH%h>; h&B*CJaJnHphtH%h>; hg]B*CJaJnHphtHT <VXxz2`b~μ|t|aXJ; h&CJ\]aJh>; h4OCJ\]aJh>; h4O0J^%h>; hWB*CJaJnHphtHh(CJaJh>; hOCJaJh>; CJ\aJnHtHhCJ\aJnHtHh>; h4OCJ\aJnHtHh>; h4OCJaJ#h>; h4OCJKH$\aJnHtHh>; hQ#cCJaJnHtHh>; h4OCJaJnHtH%h>; h4OB*CJaJnHphtHz<&Rw $*$7$8$H$a$gd6 $*$7$8$H$a$gd & F 8*$7$8$H$^`gdxH & F *$7$8$H$^`gdxH & F *$7$8$H$^`gdxH & F *$7$8$H$^`gdxH ~b: $xP¯¯œyiiyYFiy%hh4vcB*CJaJnHphtHhB*CJaJnHphtHhWB*CJaJnHphtH%hhB*CJaJnHphtHhB*CJaJnHphtH%hh {B*CJaJnHphtH%h>; hWB*CJaJnHphtH%h>; h {B*CJaJnHphtH%h>; h4OB*CJaJnHphtHh>; h4OCJaJnHtHh>; h4O0J^PRT:rz Lðq^K;h6B*CJaJnHphtH%hhF_hB*CJaJnHphtH%h65B*CJ\aJnHphtH+hh {5B*CJ\aJnHphtH+hhF_h5B*CJ\aJnHphtH%h06B*CJ]aJnHphtH%h&6B*CJ]aJnHphtH+hh {6B*CJ]aJnHphtH%hhB*CJaJnHphtH%hh {B*CJaJnHphtH(PB{p *$7$8$H$gdpO $*$7$8$H$a$gd6 $*$7$8$H$a$gdF_h $*$7$8$H$a$gd*$7$8$H$^gd'r & F% *$7$8$H$^`gd6 & F% *$7$8$H$` gd6$ & F% *$7$8$H$`a$gd6 LNPVHlr|̼̬s]J7%h5B*CJ\aJnHphtH%hhF_hB*CJaJnHphtH+hh5B*CJ\aJnHphtH+hhF_h5B*CJ\aJnHphtH%hh'rB*CJaJnHphtHh {B*CJaJnHphtHh>; B*CJaJnHphtHhWB*CJaJnHphtH%hh {B*CJaJnHphtHh6B*CJaJnHphtHh&B*CJaJnHphtHVp@DFLNueUB/%h5B*CJ\aJnHphtH%hh6rB*CJaJnHphtHh'rB*CJaJnHphtHhx#B*CJaJnHphtHhB*CJaJnHphtH%hhF_hB*CJaJnHphtH%hhB*CJaJnHphtH+hh6B*CJ]aJnHphtH+hh5B*CJ\aJnHphtH(hx#hB*CJ\aJnHphtH%h65B*CJ\aJnHphtH BDFNjz r!t!v!!$a$gd^$ & F V*$7$8$H$^`Va$gd6$ & F *$7$8$H$^`a$gd6 *$7$8$H$gdx# $*$7$8$H$a$gd6 *$7$8$H$gdpON^p hjv z !¯||||||||m^|Ohx#h {CJaJnHtHhhCJaJnHtHhh`CJaJnHtHhB*CJaJnHphtH%hhB*CJaJnHphtHh`B*CJaJnHphtH%hh {B*CJaJnHphtH+hh {6B*CJ]aJnHphtH%hx#6B*CJ]aJnHphtH(hx#h {B*CJ\aJnHphtH!!*!p!r!t!v!!!!!!!!!!"" #xj\QF;3;hWCJaJhh^CJaJh65CJ\aJh5CJ\aJhh 5CJ\aJhh^5CJ\aJhO5CJaJhh^5CJaJhhlV5CJaJhh\5CJaJhh'rCJaJnHtHh&CJaJnHtH%hh {B*CJaJnHphtHhh {CJaJnHtHhhF_hCJaJnHtHhx#hF_hCJaJnHtH!!!!"#%~&n'p'r'''''T(()* & F 7$8$H$^`gd6gd[n$a$gd6$a$gd gd & F ^`gd6gd6$7^7`a$gd6$a$gd^ #H#$%%%%%%%l&z&|&~&&' 'j'l'n'p'ƻٻ٘مzgTgI9h B*CJaJnHphtHh- bh;FCJaJ%h- bhB*CJaJnHphtH%h- bh\B*CJaJnHphtHh- bh CJaJ%h- bh B*CJaJnHphtHhWB*CJaJnHphtH%h- bh=B*CJaJnHphtHh- bh^CJaJ%h- bhB*CJaJnHphtH%h- bh^B*CJaJnHphtH%hh^B*CJaJnHphtHp'r'''''''T(j(((()))ŷzgTHg8.h- b0J^nHtHh&B*CJaJnHphtHh- bCJaJnHtH%h- bhB*CJaJnHphtH%h- bh B*CJaJnHphtHh4OB*CJaJnHphtHh- bh CJaJnHtHh65CJ\aJnHtHh5CJ\aJnHtHh- bh'I5CJ\aJh 5CJ\aJh- bh 5CJ\aJh- bh\5CJ\aJ%h- bh'rB*CJaJnHphtH))t********++++TbTTTTTɶ٧٘v٧tdQAQhB*CJaJnHphtH%h>; hB*CJaJnHphtHhB*CJaJnHphtHU%h- bhB*CJaJnHphtHh65CJ\aJnHtHh5CJ\aJnHtHh- bh CJaJnHtH%h- bhB*CJaJnHphtHh'IB*CJaJnHphtH%h- bh B*CJaJnHphtH%h- bh"#-B*CJaJnHphtH***++UVhWjWrWWYRZZyyy & F *$7$8$H$^`gd6 & F *$7$8$H$^`gd6 & F *$7$8$H$^`gd6 & F *$7$8$H$`gd6 *$7$8$H$gd[n $*$7$8$H$a$gd6gd- b zakup i wydawanie karmy spoBecznym opiekunom (karmicielom) kotw wolno |yjcych dwa razy w roku w I i IV kwartale 2016 r., podejmowanie interwencji w sprawach kotw wolno |yjcych przy udziale organizacji pozarzdowych lub/i przedstawiciela urzdu. Organizacje pozarzdowe poprzez realizacj zadaD publicznych obejmujcych opiek nad kotami wolno |yjcymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotw wolno |yjcych. 3 Poszukiwanie nowych wBa[cicieli dla bezdomnych zwierzt realizuj: Schronisko poprzez prowadzenie dziaBaD zmierzajcych do pozyskiwania nowych wBa[cicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierzt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewni im nale|yte warunki bytowania. Urzd poprzez promocj adopcji zwierzt ze Schroniska. Organizacje pozarzdowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych. 4 OdBawianie bezdomnych zwierzt z terenu Gminy Malbork realizuj: Bezdomne zwierzta domowe s odBawiane przez pracownikw Schroniska i przewo|one do schroniska, a w przypadku zwierzt rannych rwnie| do zakBadw leczniczych, z ktrymi umowy podpisaB urzd. Bezdomne zwierzta gospodarskie przewo|one s do gospodarstw rolnych, o ktrym mowa w Rozdziale I 1 ust. 4 Programu. Organizacje pozarzdowe, ktre posiadaj przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odBawiania zwierzt domowych, a tak|e odpowiedni sprzt. OdBowione zwierzta pozostaj pod opiek organizacji lub przekazywane s do Schroniska, po wcze[niejszym uzgodnieniu z Dyrekcj Schroniska oraz Wjtem Gminy Malbork. 5 Zapewnienie caBodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeD drogowych z udziaBem zwierzt realizuj: Schronisko poprzez zapewnienie dy|uru lekarza weterynarii w Schronisku. Urzd poprzez zawarcie umowy z zakBadami leczniczymi dla zwierzt w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierztom bezdomnym i kotom wolno |yjcym. 6 Usypianie [lepych miotw zwierzt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzt realizuj: Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegw usypiania [lepych miotw. Urzd poprzez zawieranie umw z zakBadami leczniczymi dla zwierzt. RozdziaB 5 EDUKACJA MIESZKACCW 1 Urzd w ramach Programu prowadzi we wspBpracy z organizacjami pozarzdowymi, dziaBania edukacyjne majce na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkaDcw w zakresie obowizkw ci|cych na osobach utrzymujcych lub hodujcych psy albo koty m.in. w zakresie odpowiedzialnej i wBa[ciwej opieki nad zwierztami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a tak|e adopcji zwierzt bezdomnych. 2 DziaBalno[ edukacyjna prowadzona przez urzd mo|e by tak|e realizowana poprzez propagowanie zabiegw (kastracji i sterylizacji zwierzt) zapobiegajcych nadmiernemu, niekontrolowanemu wzrostowi ich populacji za po[rednictwem ulotek oraz artykuBw w prasie lokalnej. 3 Urzd, wspBdziaBajc z podmiotami, wymienionymi w pkt. 1, mo|e rwnie| organizowa konkursy i akcje edukacyjne dla dzieci i mBodzie|y na temat humanitarnego traktowania zwierzt oraz zagadnieD zwizanych ze standardami opieki nad zwierztami i potrzeb ograniczenia ich liczby. 4 Urzd mo|e wystpi do nauczycieli w szkoBach z terenu gminy do: wBczenia do tre[ci programowych w dziedzinie ochrony [rodowiska, zagadnieD zwizanych z humanitarnym traktowaniem zwierzt , oraz prawidBowa opiek nad nimi organizowanie konkursw, akcji, prelekcji dla dzieci i mBodzie|y z terenu Gminy na temat humanitarnego traktowania zwierzt, opieki i prawidBowego zachowania si w stosunku do obcego zwierzcia. RozdziaB 6 FINANSOWANIE PROGRAMU 1 Finansowanie realizacji niniejszego Programu odbywa si z puli [rodkw przeznaczonych na ten cel w uchwale bud|etowej podjtej przez Rad Gminy Malbork. Kwota ta wynosi 17.000,00 zB (sBownie: siedemna[cie tysicy zB 00/100). 2 Zrodki finansowe wydatkowane bd poprzez zlecanie: - zadaD publicznych wraz z udzielaniem dotacji, zgodnie z ustaw z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaBalno[ci po|ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z pzn. zm.) - [wiadczenia usBug i dostaw, zgodnie z ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamwieD publicznych (t. jedn. z 2015 r. Dz. U. poz. 2164 z pzn. zm.).    PAGE 4 TTUUUVVVVVhWjWpWrWWɹp]N?0hhICJaJnHtHh65CJ\aJnHtHh5CJ\aJnHtH%h- bh'rB*CJaJnHphtH%h- bh"#-B*CJaJnHphtHh&B*CJaJnHphtH%h- bh+B*CJaJnHphtH%h- bh B*CJaJnHphtHh6B*CJaJnHphtH%h>; hB*CJaJnHphtHh0B*CJaJnHphtH%h>; hQ#cB*CJaJnHphtHWXXXYZY~YYYYYYNZPZRZTZZZZZZH[b[[켭켭ygXI:hh+CJaJnHtHh65CJ\aJnHtHh5CJ\aJnHtH"hh5CJ\aJnHtH"hhI5CJ\aJnHtHhh"#-CJaJnHtH%hh+B*CJaJnHphtHhhICJaJnHtHh&B*CJaJnHphtHh'IB*CJaJnHphtHhWB*CJaJnHphtH%hhIB*CJaJnHphtHZZZz[0]^```faa,c.ci & F *$7$8$H$^`gd6 & F *$7$8$H$`gd6 *$7$8$H$gd[n $*$7$8$H$a$gd6 *$7$8$H$gdZw & F 7$^`gd6$*$7$8$H$^`a$gd6*$7$8$H$^`gd[n [[[\\\\R\V\l\\ ]"],].]0]L]P]]]]]]^ ^^^ĵth\\J"hhI6CJ]aJnHtHhCJaJnHtHhCJaJnHtHhk;hk;5CJ\aJhk;CJaJnHtHhZwCJaJnHtHhWCJaJnHtHhhICJaJnHtHhh+CJaJnHtHhh"#-CJaJnHtHh>; hCJaJnHtHh>; h+CJaJnHtHh>; hICJaJnHtH^^J````````&a(aaaabbb*b,b.b̽|l|YF666hk;B*CJaJnHphtH%hh+B*CJaJnHphtH%hh"#-B*CJaJnHphtHhB*CJaJnHphtHhWB*CJaJnHphtH%hhIB*CJaJnHphtHh65CJ\aJnHtHhxH5CJ\aJnHtHhh'ICJaJnHtHh yh'I5CJ\aJhCJaJnHtHhhICJaJnHtHhZw5CJ\aJ.bb(c*c.c4c6ccc.d0dXdldd$e&e0eleee쳠}}jZjGjZ7h'rB*CJaJnHphtH%hhB*CJaJnHphtHhWB*CJaJnHphtH%hhkB*CJaJnHphtHhB*CJaJnHphtH%hhB*CJaJnHphtH%h65B*CJ\aJnHphtH%hxH5B*CJ\aJnHphtH%hh"#-B*CJaJnHphtH%hh+B*CJaJnHphtH%hhIB*CJaJnHphtH.c6cnd&eeeeeeeeeii{uu*$gdiK $*$a$gd6 *$7$8$H$gd[n $*$7$8$H$a$gd *$7$8$H$gd & F *$7$8$H$^`gd'r & F *$7$8$H$^`gd6 *$7$8$H$gd6$;*$7$8$H$^`;a$gd6 eeeeeeeeef.ffpgrggggFh˵q_qPDP5PqhhD"CJaJnHtHhWCJaJnHtHhhCJaJnHtH"hhk6CJ]aJnHtHhhkCJaJnHtHh65CJ\aJnHtH%hhkB*CJaJnHphtH%h'r5B*CJ\aJnHphtH+hhk5B*CJ\aJnHphtH"hyh'r5CJ\aJnHtHh5CJ\aJnHtH%h'rhB*CJaJnHphtHFhxhDiFipiiiiiiiij$j&j.j2j8j:jjjjjJkpkkkll l l2l4lllllllll巨օyօօօօօօ֨gօօօօ"hhiK5CJ\aJnHtHhCJaJnHtH hhiKCJPJaJnHtH"hhD"5CJ\aJnHtHh65CJ\aJnHtH%hh B*CJaJnHphtHhWCJaJnHtHhhiKCJaJnHtHhhkCJaJnHtHhCJaJnHtH(iill l^n`nhnn\pqqqq*r,r4r,t.t6t *$7$8$H$gdk; *$7$8$H$gd[n $*$7$8$H$a$gd & F( *$7$8$H$^`gd6 *$7$8$H$gdiK $*$7$8$H$a$gd6l8m:mmmmmmm n n(n,n`ndnfnhnXooZp\pqqqqѿmZG%h5B*CJ\aJnHphtH%hm 5B*CJ\aJnHphtH%hhkB*CJaJnHphtHh6B*CJaJnHphtHh|B*CJaJnHphtH%hhiKB*CJaJnHphtHh6CJaJnHtH"hhiK5CJ\aJnHtHh65CJ\aJnHtH hhiKCJPJaJnHtHhhiKCJaJnHtHqq*r,r4rrrrrrrrr,sFsHs^s`szs~ssssssðxl`Phw2B*CJaJnHphtHhk;CJaJnHtHhCJaJnHtHh6CJaJnHtHhCJaJnHtH hh^PCJPJaJnHtHhh^PCJaJnHtH%h65B*CJ\aJnHphtH%hhkB*CJaJnHphtH+hhk5B*CJ\aJnHphtH%h'r5B*CJ\aJnHphtHssssst*t,t.t6tuuuuuvvvww6w@wHwfwhwjwnwpwtwߊw߭gggTLHLHh[`jh[`U%hh- bB*CJaJnHphtHhKLB*CJaJnHphtH%hh4vcB*CJaJnHphtHhWB*CJaJnHphtH%h65B*CJ\aJnHphtH%hhkB*CJaJnHphtHhhkCJaJnHtHhw2B*CJaJnHphtHhs}B*CJaJnHphtHhk;B*CJaJnHphtH6ttvhwlwnwrwtwxwzw~wwwwwwwwwwwh]hUr*$7$8$H$^`rgdW *$7$8$H$gd[ntwvwzw|wwwwwwwwwwwwww%hh- bB*CJaJnHphtH h;FaJh'r0JGmHnHu h;F0JGjh;F0JGUh;Fjh;FUh[`jh[`U9&P 1:p6r;0. A!n"#$% ah@h Normalny$*$1$A$a$+B*CJOJPJQJ^J_HaJmHsHtHZ@Z NagBwek 1$ <@&5CJ KH^JaJ \@\ NagBwek 2$ <@&56CJ]^JaJV@V NagBwek 3$ <@&5CJ^JaJZ@Z NagBwek 5 @&5CJOJPJQJ\^JaJP @P NagBwek 9 <@& CJ^JaJJA@J Domy[lna czcionka akapituTi@T Standardowy :V 44 la ,k@, Bez listy JOJ Absatz-StandardschriftartPOP WW-Absatz-StandardschriftartROR WW-Absatz-Standardschriftart1TO!T WW-Absatz-Standardschriftart11VO1V WW-Absatz-Standardschriftart111XOAX WW-Absatz-Standardschriftart11116OQ6 WW8Num3z0 OJQJ^J6Oa6 WW8Num5z0 OJQJ^J2Oq2 WW8Num5z2OJQJ2O2 WW8Num5z3OJQJ6O6 WW8Num5z4 OJQJ^J:O: WW8Num6z0OJQJPJ^JZOZ !WW-Absatz-Standardschriftart111112O2 WW8Num4z0OJQJ6O6 WW8Num6z1 OJQJ^J2O2 WW8Num6z2OJQJ2O2 WW8Num6z3OJQJ:O: WW8Num7z0OJQJPJ^J2O2 WW8Num7z1OJQJ2O!2 WW8Num7z2OJQJ2O12 WW8Num7z3OJQJ6OA6 WW8Num8z0 OJQJ^J8OQ8 WW8Num11z0 OJQJ^J<Oa< WW8Num12z0OJQJPJ^J8Oq8 WW8Num12z1 OJQJ^J4O4 WW8Num12z2OJQJ4O4 WW8Num12z3OJQJ<O< WW8Num14z0OJQJPJ^J8O8 WW8Num14z1 OJQJ^J4O4 WW8Num14z2OJQJ4O4 WW8Num14z3OJQJ<O< WW8Num17z0OJQJPJ^J4O4 WW8Num17z2OJQJ4O4 WW8Num17z3OJQJ8O8 WW8Num17z4 OJQJ^J<O!< WW8Num18z0OJQJPJ^J8O18 WW8Num18z1 OJQJ^J4OA4 WW8Num18z2OJQJ4OQ4 WW8Num18z3OJQJ4Oa4 WW8Num19z0OJQJ<Oq< WW8Num19z1OJQJPJ^J4O4 WW8Num19z2OJQJ8O8 WW8Num19z4 OJQJ^J6O6 WW8Num20z0 B*ph<O< WW8Num21z0OJQJPJ^J4O4 WW8Num21z2OJQJ4O4 WW8Num21z3OJQJ8O8 WW8Num21z4 OJQJ^J<O< WW8Num22z0OJQJPJ^J8O8 WW8Num22z1 OJQJ^J4O4 WW8Num22z2OJQJ4O!4 WW8Num22z3OJQJ8O18 WW8Num23z0 OJQJ^J8OA8 WW8Num24z0 OJQJ^J<OQ< WW8NumSt42z0 OJQJ^JLOaL Domy[lna czcionka akapitu1<)@bq< Numer strony OJQJCJ6O6 Znaki numeracjiZOZ Symbole wypunktowaniaCJOJPJQJ^JaJROR NagBwek1 Jx$CJOJPJQJ^JaJDB@D Tekst podstawowy Kx*/@* ListaL^JHOH Podpis1 Mxx $6CJ]^JaJ0O0 IndeksN $^JZ$@Z Adres na kopercieO@ ]^@ `^JbOb Standardowe wcicie"P W]^`WVOV ZwykBy tekst1Q]^`^JaJJO"J NumerowanieR]^`VO2V Wypunktowanie"S ]^`Z%@BZ Adres zwrotny na kopercieT CJ^JaJ4 @R4 Stopka U p#8@b8 NagBwek V p#F@rF Tekst dymkaWCJOJQJ^JaJ:O: Zawarto[ ramkiX@O@ Zawarto[ tabeliY $JOJ NagBwek tabeli Z$ $a$5\"O" +trescbOb +Default \7$8$H$-B*CJOJQJ^J_HaJmHphsHtH|O| lhs Tekst tre[ci1,]d,*$-DM `CJOJPJ QJ^JaJtHDOD - b Font Style11CJOJQJ^JaJJOJ - b Font Style135CJOJQJ\^JaJDOD - b Font Style15CJOJQJ^JaJ # #.XYZ[\E nDEIyA B C N e f j ! " # ' E 5 h = s ?*{stxbMNRnlmq i K !!!&""#################000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000% 0% 0% 0y% 0y% 0y00000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000000 0 0 00000000 0 0 0000 0 0 0 0000 0 0 0000 0 0 0000 0 0000 0 000000000000000000( 0( 0000000000000@0ȑ00@0ȑ00@0ȑ00@0ȑ00@U0@0ȑ00U00000.XY[\E nDEB C N e f # ?*{stMNnlm i#0000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000000 0 00000 0 0 000000 0 0 000@ 0@0@ 000 0 0 000 0 0 000 0 000 0 003 \ T~PLN! #p')TW[^.beFhlqstww !#$&'(<=?@ACDFGHJB!*Z.ci6tw"%)>BEIw !@ @ 0( H c $pX(  B"  B" +&,TX T|KLmw""}#################.0IN nzci 7 E P 5 A h q = H s { L i *44Z*?bnBr0L M!m!!!"""";#X#q#t##################.Iy# ' h s tx  !!###############################(Bt0Y?,rtdܓr{c~`?V ,rI >so "\UF:!L4$ >z%V(6j'$w)hFqmD+z5; e-k^",}x#*},"#-w2@3+X=->MAqExH1xIiKBMM&N^4O4O^PUS"Z- bQ#c4vcLgF_h}k7lvm[n\p\Pq6r'retrlhstcuxwNwZwy {s}[`_)V9 +ED"(Y.LO\Ta=(0;FWKLg[*npO&m 'InN{OclVIy `g]]06pVJ y|+&+@L #00 000"0TUnknown G:Cx Times New Roman5Symbol3& :Cx ArialeTimesNewRomanArial Unicode MSO& k9Lucida Sans Unicode5& >[`)Tahoma;Wingdings?5 :Cx Courier New_ StarSymbolArial Unicode MSI& ??Arial Unicode MSBhaBgBgBg w@w@!4dx#x# 2qXZ ?US2DECYZJA (WZR)WojtekDorota(              ! " # $ % & ' Oh+'0 8 D P \hpxDECYZJA (WZR)WojtekNormalDorota4Microsoft Office Word@vA@No@/n@Now՜.+,0 hp| @x#' DECYZJA (WZR) Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F`o1TableLѲWordDocument;SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjz F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q