ࡱ> )`bjbj{{C/hA$6j6j6jPj*kw.2m2m(ZmZmZmZo~o4 p$h f,(p4o8o"(p(p,ZmZm1uuu(p8ZmVRZmu(puu6>".Zm&m `=$}e6jpDқG0w@s0ss8.s.T(p(pu(p(p(p(p(p,,Jud(p(p(pw(p(p(p(p4G"G ZaBcznik Nr 1 do Zarzdzenia Wjta Gminy Malbork Nr 12/2015 z dnia 08 kwietnia 2015 r. ...................................................................................................................... ............................................ (piecz klubu sportowego) (data i miejsce zBo|enia oferty) OFERTA KLUBU SPORTOWEGO skBadana na podstawie przepisw art.27 ust.1 , art. 28 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2010 Nr 127, poz. 857) REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO "ROZWJ SPORTU W GMINIE MALBORK" (nazwa zadania) w okresie ............................ r. do .................................. r. W FORMIE WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA PRZEZ GMIN MALBORK (nazwa organu zlecajcego) WRAZ Z WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ZRODKW PUBLICZNYCH W KWOCIE ...................................................... zBotych 1. Dane na temat klubu sportowego : peBna nazwa .......................................................................................................... forma prawna ...................................................................................... numer w Krajowym Rejestrze Sdowym lub w innym rejestrze ......................... NIP ................................... REGON ................................................... data wpisu lub rejestracji ....................................................................... inne dane ewidencyjne .......................................................................... dokBadny adres: miejscowo[ ............................................ gmina .......................................... powiat ..................................................... wojewdztwo ................................................... tel ............................................. fax ............................................... e-mail: ......................................... http:// .......................................... nazwa banku i numer rachunku nazwiska i imiona oraz funkcje*/ stanowiska* osb statutowo upowa|nionych do reprezentowania klubu sportowego w kontaktach zewntrznych i posiadajcych zdolno[ do podejmowania zobowizaD finansowych w imieniu klubu sportowego (zawierania umw) ................................................................................................................................................... nazwa, adres i telefon kontaktowy placwki bezpo[rednio wykonujcej zadanie, na ktre klub ubiega si o uzyskanie dotacji .............................................. gmina ............................................. powiat .................................. wojewdztwo ................................... tel. ................................................................ osoba upowa|niona do skBadania wyja[nieD i uzupeBnieD dotyczcych oferty (imi i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego) ............................................................................................... cele statutowe (przedmiot dziaBalno[ci statutowej): zakres prowadzonej dziaBalno[ci statutowej: dziaBalno[ nieodpBatna dziaBalno[ odpBatna II. Opis zadania Nazwa zadania Miejsce wykonywania zadania SzczegBowy zakres rzeczowy zadania Cel zadania oraz rodzaj dziaBaD przy realizacji zadania Deklaracja pobierania lub niepobierania wynagrodzenia od beneficjentw */adresatw* Opis kolejnych dziaBaD planowanych przy realizacji zadania Liczbowe okre[lenia skali dziaBaD podejmowanych przy realizacji zadania (nale|y u|y miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba podopiecznych, liczba indywidualnych [wiadczeD udzielonych tygodniowo/miesicznie) ZakBadane rezultaty realizacji zadania III. Kalkulacja przewidywanych kosztw realizacji zadania CaBkowity koszt (w zB) ................ w tym wnioskowana wielko[ dotacji (w zB) ................ w tym wielko[ [rodkw wBasnych (w zB) ................ Kosztorys ze wzgldu na rodzaj kosztw Lp.Rodzaj kosztw i sposb ich kalkulacjiKoszt (w zB)W tym z wnioskowanej dotacji (w zB)W tym ze [rodkw wBasnych (w zB)OgBem: Kosztorys ze wzgldu na zrdBo finansowania yrdBozB%Wnioskowana kwota dotacjiFinanse wBasneWpBaty i opBaty uczestnikw projektu - z jakiego tytuBu? Sponsorzy publiczni - poda nazw. Na jakiej podstawie przyznali lub zapewnili [rodki finansowe? Sponsorzy prywatni - poda nazw. Na jakiej podstawie przyznali lub zapewnili [rodki finansowe? OgBem100% Uwagi mogce mie znaczenie przy ocenie kosztorysu: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Pozafinansowy wkBad wBasny w realizacj zadania (np. [wiadczenia wolontariuszy): ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ IV. Inne wybrane informacje dotyczce zadania Partnerzy biorcy udziaB w realizacji zadania (ze szczeglnym uwzgldnieniem organw administracji publicznej): Posiadane zasoby kadrowe - konieczne z punktu widzenia realizacji zadania Oglna liczba osb pracujcych przy realizacji zadania (w przeliczeniu na peBne etaty): ............................ w tym wolontariusze (w przeliczeniu na peBne etaty): ............................ Inne informacje o zasobach kadrowych, w tym o kwalifikacjach osb zatrudnionych oraz o kwalifikacjach& j p t v x d f . 0 R T r t v ȼxixiZZSFhAI0J5B*\ph hAIhMhAIhM0JB*\phh?7hM0JB*\phh(!0JB*\ph*hAIhAI0J56B*CJ\aJph$h?7h?70JB*CJ\aJphhAIhAI0JB*\phhAI0JB*\phhAIh+"OJQJ^JhAIOJQJ^Jh(!OJQJ^JhAIhAIOJQJ^JhFgOJQJ^J& r t v x t v x z @ '$/-DM ]/`a$gdAI&$$$dh-DM `a$gd+"&$$h d-DM ^h % $d-DM gdAI$a$gdAI$a$gdz!$a$gdFg`04v x z  ? @ H N _ a b ʽʍreaYaOEh+"0JB*phhAI0JB*phhAIhAI6hAIh+"0J5B*\phhM0J5B*\phh+"h?70JB*phhC[G0JB*phh(!0JB*phh(!h(!0Jh(!hC[G0JhM0JB*phh?7hAI0JB*phh(!0JB*phhMhM0J5B*\phhAI0J5B*\phh+"0J5B*\ph@ a b ~~[["'$ -d-DM ]-`a$gdAI"'$ -dh-DM ]-`a$gdAI($$-d-DM ]-^gdAI($$-d-DM ]-^gd+" '$ /-DM ]/`a$gdAI   1 2 3 8 Ҟt`UI:Ih6l:hM0J@B*phh+"0J@B*phh'hMCJaJ'h'hM0J5B*CJ\aJphh+"h(!@B*phh6l:hM0J@B*phhAI0JB*phh+"hM0J56B*CJphhAI0JB*phhM0JB*ph hAIhAI0J5B*CJphhAI0J56B*CJphh'0J56B*CJphhv=0J56B*CJph 2 3 9 RTbrSS)$-dh-DM ]-`a$gd+"+$$$-dh-DM ]-`a$gd+"+$$$-d-DM ]-`a$gd+"*-d-DM ]-gd+")$-dh-DM ]-`a$gd(!)-h d$-DM ]-^h gdAI PRT\^`bL\^zƺƈ}m`O>-> hM0J56B*CJ\ph h+"0J56B*CJ\ph h'0J56B*CJ\phh+"0J5B*\phh6l:hM0J5B*\phh'hMCJaJ'h'hM0J5B*CJ\aJphh6l:h6l:0J@B*phh6l:hM0J@B*phh+"0J@B*phh6l:hM@h6l:hM0J@B*ph#h+"h+"0J56@B*phh+"0J56@B*phb^`bdfhjlnprtvxz|~* -d8-DM ]-gd6l:($$-dh-DM ]-gd+"z~|~<=ʽwm`O> h'hJ0J6B*CJph h'h'0J6B*CJphh'hJ0JB*phh-c0JB*phh'0JB*CJphh'h'0JB*CJphh'h'0Jh'0JB*phh0JB*phhM0JB*phhMh(!0J5B*\phhM0J5B*\ph h6l:h+" h+"0J56B*CJ\ph h(!0J56B*CJ\phw;l/'$ & F HJ$-Xdx-DM ]-^`Xa$gd>c,'$ & F $-Xdx-DM ]-^`Xa$gd>c*$-dx-DM ]-a$gd>c*$ -d8-DM ]-a$gd#W=BCvw:6pr+-01`ùùêÌ}}ùl]lh'0J56B*CJph!h'hM0JB*nH phtH hJ0J56B*CJphh'0JB*phhJhMh'0JB*CJphh'h'0JB*CJphhJ0JB*phhM0JB*ph h'hM h'h'0J6B*CJphh'hJ0JB*phh'hM0JB*ph$;a{P*'$ & F -Xdx-DM ]-^`Xa$gd>c,'$ & F $-Xdx-DM ]-^`Xa$gd>c*'$ $-Xdx-DM ]-^`Xa$gd>c-'$ & F $-Xdx-DM ]-^`Xa$gd>c`abijdNp>r;{l_UULlh xhM0JhJp0JB*phh,h['=B*CJphh,h,0JB*CJphh['=hM0Jh(!0JB*phhM0JB*ph h'hMh'hM0JB*ph#h'hJ0J56B*CJphh'h'0JB*CJphh'hJ0JB*ph!h'hM0JB*nH phtH !h'h['=0JB*nH phtH hM \,'$ & F $-Xdx-DM ]-^`Xa$gd>c''$ -dx-DM ]-^`a$gd,*'$ & F -Xdx-DM ]-^`Xa$gd>c%'$ -d-DM ]-^`a$gd,(*VXZ`h ѳѤѤ†|rrfbSIh,hM0J>*h xhM0J>*B*phhMh,0JB*CJphhM0JB*phh,0JB*ph!h xh x0JB*nH phtH h,h x0JB*phh,0J56B*CJphh,h x0JB*CJphh x0J56B*CJphh,h,0JB*CJph#hJh x0J56B*CJphh x0JB*phh x   dhkd$$IfF%4& t0644 layt,2'$ $-dx$-DIfM ]-`a$gd,l4  f h j !!!"!$!Z!\!b!d!!~tmfWMFW h.hMh,h,0J>*h.hM0J>*B*ph h.h, h,hMhVI0JB*phh.hM0JB*phhMhM0J5B*\ph h;Nh. h xh,h,h>ch,0Jh,h,0Jh,0JB*phh,h x0J>*h xhM0J>*B*phh1d&h,0J>* h,0J>*h,0J>*B*ph h j _2-'$ >dx$-DIfM `a$gd,l44'$ & F >>dx$-DIfM ^>`a$gd,l4'$ dx-DM `a$gd,&'$ & F Wdx-DM ^`Wa$gd;N$'$ $-dx-DM ]-`a$gd, l???-'$ dx$-DIfM `a$gd,l44'$ & F >>dx$-DIfM ^>`a$gd,l41'$ >dx$-DIfM ^`a$gd,l4-'$ >dx$-DIfM `a$gd,l4 xV>,$$(d-DM ^(!'$ >Frd-DM `a$gd.'$ dx-DM `a$gd,hkdJ$$IfF%4& t0644 layt, !! !"!Chkd$$IfF%4& t0644 layt,-'$ d8x$-DIfM `a$gd,l4&'$ & F (d8x-DM ^(`a$gdVI"!$!\!^!`!-'$ d8x$-DIfM `a$gd,l4&'$ & F (d8x-DM ^(`a$gdVI#'$ (d8x-DM ^(`a$gd,`!b!d!!tM&'$ & F (d8x-DM ^(`a$gdVI#'$ (d8x-DM ^(`a$gd,hkd$$IfF%4& t0644 layt,!!!!!!("*"0"2"8":""""""""h#j#p#t#x#z#|###%0%wjZMh.hM0JB*phhihGh56B*CJphhGh56B*CJphhn!N56B*CJphhn!NhAx0J>* hGh0J>*hAxh5?0J>*h5?0J>*B*phhGhhAx0J>*B*phhn!Nh,0J>*h<Dh,0J>*h.hM0J>*B*phhVIh,0J>* hAx0J>* h,0J>*h,hM0J>*!!!!!!!!jG#'$ (d8x-DM ^(`a$gd,hkd($$IfF%4& t0644 layt,-'$ d8x$-DIfM `a$gd,l4!*","."0"2"4"6"-'$ d8x$-DIfM `a$gd,l4&'$ & F (d8x-DM ^(`a$gd,6"8":"""xS(+'$ dh$-DIfM `a$gd,l4$'$ & F (dh-DM ^(`a$gdn!N'$ d8x-DM `a$gd,hkdr$$IfF%4& t0644 layt,""""""""lK!'$ (dh-DM ^(`a$gd,hkd$$IfF%4& t0644 layt,+'$ dh$-DIfM `a$gd,l4""j#l#n#p#r#t#v#+'$ dh$-DIfM `a$gdAxl4$'$ & F (dh-DM ^(`a$gd5?#'$ jkd8x-DM ^k`a$gdGhv#x#z#|#~###vUUUU!'$ d-DM ^`a$gdAx!'$ (dh-DM ^(`a$gdAxhkd$$IfF%4& t0644 laytAx#2%4%6%8%:%<%>%@%0'$ j$d$-DIfM ]`a$gdAxl4"'$ j$d-DM ]`a$gdAx*'$ & F j$jd-DM ]^j`a$gd 0%2%4%@%B%D%F%%%%%%%%% &"&N&X&x&&&&@'F'f'h'j''οخؤvohvohv[TJh1hM0J5 hAx0J5hAxh5xHB*CJph hAxh9 hAxh5xHhAxhAxCJh9 h5xHh5xHh5xHh5xH0J5B*\phh5xH56CJh5hAx0J>* hGh0J>*hAxhM0J>*h.hM0J>*B*phh{hAx0J>* hAx0J>*hAx0J>*B*phhAxhAx0J>*hAxh 0J>*@%B%D%F%%%ttJt*'$ & F j$jd-DM ]^j`a$gd "'$ j$d-DM ]`a$gdAxhkdP$$IfF%4& t0644 laytAx%%%%%%%%%%fhkd$$IfF%4& t0644 laytAx0'$ j$d$-DIfM ]`a$gdAxl4 %%%"&z&&h'j''bVV jdh`jgd1'$ jdx-DM `ja$gd9'$ kd-DM `ka$gd9,$$(d-DM ^(gd5xH#'$ dx-DM ^`a$gd5"'$ j$d-DM ]`a$gdAx''((*(r(( $$Ifa$gdo'((((((((((((((((((((((()) ) )))))$),).)0)2)̻̻̜̻̻̻̻̻vhb\ h0J h90JhoB*CJ ^JaJ ph#h ho5CJOJQJ^JaJh ho0J CJh 0J>*CJ h9h CJOJQJ^JaJh B*CJ ^JaJ ph h9h CJOJQJ^JaJh CJOJQJ^JaJh9ho5CJOJQJ^JaJ#hoh95CJOJQJ^JaJ$((((C7. $Ifgd9 $$Ifa$gdokd$$Ifr5k$:6%+ 2ap2yto(((($$If]a$gd $$If]a$gdAx((((C7. $Ifgd9 $$Ifa$gdokdJ$$Ifr5k$:6%+ 2ap2yto(((($$If]a$gdAx$$If]a$gd ((((C7. $Ifgd9 $$Ifa$gdokd$$Ifr5k$:6%+ 2ap2yto(((((&kd$$Ifr5k$:6%+ 2ap2yto$$If]a$gd $If]gdAx(((((($$If]a$gd $Ifgd $$Ifa$gdo((((C7. $Ifgd9 $$Ifa$gdokdN$$Ifr5k$:6%+ 2ap2yto(((((3kd $$Ifr5k$:6%+ 2ap2yto$$If]a$gd (((((($$If]a$gd $Ifgd, $$Ifa$gdo(())C7. $Ifgd, $$Ifa$gdokd $$Ifr5k$:6%+ 2ap2yto)))) )3kdD $$Ifr5k$:6%+ 2ap2yt, $$If]a$gd ) )))))$$If]a$gd $$If]a$gdAx $Ifgd9 $$Ifa$gdo))&)()C:*$$If]a$gd $Ifgd9kd $$Ifr5k$:6%+ 2ap2yt, ()*),).)0)2)4)?666j`jgd9kd$$If\k$p%+ (ap(yt $$If]a$gd $$If]a$gdAx2)4)8)F)J))))))))********V+X+Z+\+`+b+ ,",$,&,*,,,F,H,,ѿoooch1CJOJQJ^J h1hAxCJOJQJ^JaJhAxCJOJQJ^JaJh1B*CJ ^JaJ ph h1h1CJOJQJ^JaJh1CJOJQJ^JaJh1#h1h15CJOJQJ^JaJh5xH0J5B*\phhoho0J5B*\ph hGh0J hAx0J hl0J"4)6)8):)<)>)@)B)D)F)H)J))))) $$Ifa$gd1/jdh-DM `jgd1j`jgd9)))))yiY$$If]a$gd1$$If]a$gd1 $Ifgd1|kd&$$IfF $   apyt1))***{k[$$If]a$gd1$$If]a$gd1 $Ifgd1zkd8$$IfF $   apyt1*******{{{k[$$If]a$gd1$$If]a$gd1 $Ifgd1zkdF$$IfF $   apyt1**X+Z+\+^+`+{{{k[$$If]a$gd1$$If]a$gd1 $Ifgd1zkdF$$IfF $   apyt1`+b+",$,&,(,*,{{{k[$$If]a$gd1$$If]a$gd1 $Ifgd1zkdF$$IfF $   apyt1*,,,:,<,F,{k[$$If]a$gd1$$If]a$gd1 $Ifgd1zkdF$$IfF $   apyt1F,H,J,,;/*hAx0J>*B*phhAxhk0J>*B*phhk0J>*B*phhkhM0J>*B*phhkhM0JB*phhMhM0J5B*\phh1h156OJQJ^JhM56OJQJ^JhAx56OJQJ^Jh1CJOJQJ^Jh1hMCJOJQJ^JhAxCJOJQJ^JhAxhAxOJQJ^Jh156OJQJ^J45555Chkdf$$IfF%4& t0644 laytAx1'$ $dx$-DIfM ]`a$gdAxl4"'$ & F $dx-DM ]a$gd*&5 555627}}I4'$ Sy%-dx$-DIfM ]-`a$gdAxl44'$ y%/dx$-DIfM ]/`a$gdAxl4&'$ & F py%/dx-DM ]/a$gd*&''$ $dx-DM ]^`a$gdAx5 55555T666607778 $&(,.024~xndYKhMB*CJ^JaJphh*|huB*phhu0J"B*phh90J"B*ph h*&0J hAx0JhAx0JB*phh*|hAxB*phUh*&hAx0J"B*phhhAx0J"hhAx0JB*CJphhAx0J"B*phhGh0J"B*phhAxhAx0Jh*&0JB*phh90JB*phhkhAx0J>*B*ph2767 "$bb2'$ y%/dx$-DIfM ]/`a$gdAxl42'$ $dx$-DIfM ]`a$gdAxl46'$ $udx$-DIfM ]^`ua$gdAxl4 wolontariuszy Posiadane rodzaje zasobw rzeczowych [lokalowe, sprztowe -wraz z informacj o stanie technicznym, inne] - wa|ne z punktu widzenia realizacji zadania Koszty korzystania z zasobw, o ktrych mowa w pkt 3 [z podziaBem na rodzaje zasobw] Dotychczasowe do[wiadczenia w realizacji zadaD podobnego rodzaju Informacje na temat dotychczasowych zadaD realizowanych we wspBpracy z administracj publiczn Dodatkowe uwagi lub informacje wnioskodawcy ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ O[wiadczam(-my), |e: proponowane zadanie w caBo[ci mie[ci si w zakresie dziaBalno[ci statutowej naszego klubu sportowego proponowane zadanie jest zadaniem z zakresu, o ktrym mowa w art. 28 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie klub sportowy jest zwizany niniejsz ofert przez okres do dnia ............................................ r. wszystkie podane w ofercie informacje s zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. .......................................................................................................................... (piecz klubu sportowego) ........................................................................................................................................................... (podpis osoby upowa|nionej lub podpisy osb upowa|nionych do skBadania o[wiadczeD woli w imieniu klubu sportowego ) ZaBczniki i ewentualne referencje: Aktualny odpis z rejestru (wa|ny do 3 miesicy od daty wystawienia) Aktualny statut po[wiadczony za zgodno[ z oryginaBem, Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wynikw lub rachunek zyskw i strat, informacja dodatkowa) z dziaBalno[ci podmiotu za ubiegBy rok; w przypadku krtszej dziaBalno[ci za miniony okres, O[wiadczenie podmiotu dotyczce nieosigania zysku z realizacji oferowanego zadania O[wiadczenie, |e zadanie zostanie wykonane zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i w sposb efektywny, oszczdny i terminowy. Po[wiadczenie zBo|enia oferty: Adnotacje urzdowe (nie wypeBnia): ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................   PAGE 2 _____________ * niepotrzebne skre[li PAGE 7 * niepotrzebne skre[li 6. Opis kolejnych dziaBaD planowanych przy realizacji zadania $&*.024nEEEC('$ $udx-DM ]^`ua$gd*|('$ y%/dx-DM ]/^`a$gdAxhkd$$IfF%4& t0644 laytAx4`bjfhpHJLtv>@B&2@BvŦzqjaXqXjhJph20JhJphY0J hJph*|hJphM0Jh_0JB*phhJp0JB*phhMhM0JB*phhY0JB*ph h*|hYCJOJQJ^JaJhMCJOJQJ^JaJhYCJOJQJ^JaJhuCJOJQJ^JaJh*|CJOJQJ^JaJ h*|hMCJOJQJ^JaJ 4bdfhjjXD$ & F pxa$gd*|$ x^a$gduhkd$$IfF%4& t0644 laytu$ x$Ifa$gdul4$ & F xa$gd*|{iU$ & F pxa$gd*|$ x^a$gdYhkdD$$IfF%4& t0644 laytY$ x$Ifa$gdYl4hjlqUU$ x$Ifa$gdYl4$ & F pxa$gd*|$ x^a$gdYhkd$$IfF%4& t0644 laytYlnpJLvqcHH'$d8-DM `a$gd*| $ xa$gdY$ & F pxa$gd*|$ x^a$gdYhkd$$IfF%4& t0644 laytYvBB4u\'$d8-DM `a$gdJp'$d8-DM `a$gd2'$ jdx-DM `a$gd*|&'$ & F jkdx-DM ^k`a$gd*|*'$ & F j/kdx-DM ]/^k`a$gd_ v|"(.24tPbݿ粮{l]l]l{]]h'FhM0JB*CJphh'Fh*|0JB*CJphh20JB*CJphh*|hM0JB*CJphhJp0JB*CJphh*|0JB*CJphhz!h'Fh*|hM0Jh_0JB*phhS+0JB*phhJp0JB*phh20JB*phh*|hM0JB*phhGh0JB*ph"uuuuuu'$dh-DM `a$gd_'$/d-DM ]/`a$gd2'$/d-DM ]/`a$gd2'$/d-DM ]/`a$gd*|'d-DM ]`gd*| *fjrv Z\^rtBDFHJLNPRȺ|h@%CJOJQJ^JaJ h'Fh'FCJOJQJ^JaJhMCJOJQJ^JaJ h'FhMCJOJQJ^JaJh'FCJOJQJ^JaJh'FhV* h_h_h2h_hMhM0JB*phh20JB*phh'Fh*|0J0ht ^`bdfh$Ifgd'Fl4gd'F$'$ & F jjd-DM ^j`a$gdGh$'$ & F jjd-DM ^j`a$gdV*'$dh-DM `a$gd_hjlnprt@Dwaaaadh$Ifgd'Fl4dhgd'Fgd'Fhkd"$$IfF%4& t0644 layt'F$Ifgd'Fl4 DHLPTX\^`|gd'Fhkdl$$IfF%4& t0644 layt'Fdh$Ifgd'Fl4RTVX^`bfhlnrtxz³¢³{qkq`qkhv=0J2mHnHu h*|0J2jh*|0J2U h_h_CJOJQJ^JaJh_CJOJQJ^JaJh*|h_!hz!0J2OJQJ^JmHnHuh;Nh*|0J2OJQJ^J%jh;Nh*|0J2OJQJU^Jh7rjh7rUh'FCJOJQJ^JaJ h'Fh'FCJOJQJ^JaJ"`dfjlprvx"$&(,.0246 -d-DM 1hh]h`hgd#W 1&`#$gd*| "$&(*,.0246ھںڶڬڶ h'Fh'FCJOJQJ^JaJh*|0JB*phh@%h7rjh*|UmHnHuh*|B*CJ^JaJphh*| hz!h*|CJOJQJ^JaJ hz!hz!CJOJQJ^JaJgd'F@ 00&P 1hP:pz!. A!"S#$% @ 00&P 1hP:pz!. A!"S#$S% H$$If!vh54&#v4&:V4F t654&yt,H$$If!vh54&#v4&:V4F t654&yt,H$$If!vh54&#v4&:V4F t654&yt,H$$If!vh54&#v4&:V4F t654&yt,H$$If!vh54&#v4&:V4F t654&yt,H$$If!vh54&#v4&:V4F t654&yt,H$$If!vh54&#v4&:V4F t654&yt,H$$If!vh54&#v4&:V4F t654&ytAxH$$If!vh54&#v4&:V4F t654&ytAxH$$If!vh54&#v4&:V4F t654&ytAxd$$If!vh5:565%55+#v:#v6#v%#v#v+:V 2,5:565%55+/ / / / / 4p2yto^$$If!vh5:565%55+#v:#v6#v%#v#v+:V 25:565%55+/ / / / / 4p2ytoP$$If!vh5:565%55+#v:#v6#v%#v#v+:V 25:565%55+/ / / / 4p2ytoP$$If!vh5:565%55+#v:#v6#v%#v#v+:V 25:565%55+/ / / / 4p2ytoP$$If!vh5:565%55+#v:#v6#v%#v#v+:V 25:565%55+/ / / / 4p2ytoP$$If!vh5:565%55+#v:#v6#v%#v#v+:V 25:565%55+/ / / / 4p2ytoP$$If!vh5:565%55+#v:#v6#v%#v#v+:V 25:565%55+/ / / / 4p2ytoP$$If!vh5:565%55+#v:#v6#v%#v#v+:V 25:565%55+/ / / / 4p2yt, P$$If!vh5:565%55+#v:#v6#v%#v#v+:V 25:565%55+/ / / / 4p2yt, <$$If!vh5p5%55+#vp#v%#v#v+:V (,5p5%55+/ / / / / 4p(yt $$If!vh555#v#v#v:V ,555/ / / / / 4pyt1 $$If!vh555#v#v#v:V ,555/ / / / / 4pyt1$$If!vh555#v#v#v:V ,555/ / / / 4pyt1$$If!vh555#v#v#v:V ,555/ / / / 4pyt1$$If!vh555#v#v#v:V ,555/ / / / 4pyt1 $$If!vh555#v#v#v:V ,555/ / / / / 4pyt1$$If!vh555#v#v#v:V W ,555/ / / / / 4pyt1H$$If!vh54&#v4&:V4F t654&ytAxH$$If!vh54&#v4&:V4F t654&ytAxH$$If!vh54&#v4&:V4F t654&ytuH$$If!vh54&#v4&:V4F t654&ytYH$$If!vh54&#v4&:V4F t654&ytYH$$If!vh54&#v4&:V4F t654&ytYH$$If!vh54&#v4&:V4F t654&yt'FH$$If!vh5X&#vX&:V4F t654&yt'F6R@R Normalny1$!B*CJ_HaJmHphsHtHJA@J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k, Bez listy 8U@8 HiperBcze >*B*phfROR $Tekst tre[ci (2)_>*CJOJQJ^JaJXOX %Tekst tre[ci (3)_5>*CJOJQJ\^JaJRO!R & NagBwek #1_!5>*@CJOJQJ\^JaJJO1J ' Tekst tre[ci_>*CJOJQJ^JaJFOAF ( NagBwek #2_5>*OJQJ\^JVOQV )Tekst tre[ci (4)_>*@CJOJQJ^JaJXOaX *Tekst tre[ci (5)_5>*CJOJQJ\^JaJLOqL + NagBwek #3_>*@CJOJQJ^JaJZORZ Tekst tre[ci (4) + Odstpy 1 pt@4O24 Tekst tre[ci>*FOF , NagBwek #4_5>*OJQJ\^JXOX -NagBwek lub stopka_>*CJOJQJ^JaJBOB NagBwek lub stopka>*HOH . Spis tre[ci_>*CJOJQJ^JaJdW@2d Pogrubienie,Tekst tre[ci + 9 pt5CJ\aJZOZ /Podpis tabeli (2)_5>*CJOJQJ\^JaJRO2R Tekst tre[ci + Pogrubienie5\LOL 0Podpis tabeli_>*CJOJQJ^JaJ2O2!2 Tekst tre[ci3>O21> Tekst tre[ci2 mHnHu|OB| Tekst tre[ci (2)#$$d-DM a$B*CJOJQJ^JaJphOR Tekst tre[ci (3)'%$d-DM a$#5B*CJOJQJ\^JaJphOb NagBwek #1,&Ldx-D@&M `L'5@B*CJOJQJ\^JaJphxOrx Tekst tre[ci1%'8dx-DM `8B*CJOJQJ^JaJphvOv NagBwek #2*($d,-D@&M a$5B*OJQJ\^JphO Tekst tre[ci (4)))Ld,-DM `L!@B*CJOJQJ^JaJphO Tekst tre[ci (5)#*$dx-DM a$#5B*CJOJQJ\^JaJphvOv NagBwek #3$+Ld-D@&M `L!@B*CJOJQJ^JaJphvOv NagBwek #4*,$d,-D@&M a$5B*OJQJ\^JphzOz NagBwek lub stopka1-d-DM B*CJOJQJ^JaJphzOz Spis tre[ci+.$8d-DM `8a$B*CJOJQJ^JaJphzOz Podpis tabeli (2)/d-DM #5B*CJOJQJ\^JaJphlOl ! Podpis tabeli0d-DM B*CJOJQJ^JaJph4 @4 #WStopka 1 p#0)@!0 #W Numer strony8@28 #WNagBwek 3 p#x@Cx 'FTabela - Siatka7:V4041$d^@Rd _Normalny (Web)5dd1$[$\$B*OJPJQJ^Jph/@/@CE/Bp`@ab  239GbcjMtn;YN d w P    2 3 4 5 6 Z [ \ ] ^ _ ` a 9:;<=>?@ABCDE !"#$%&'NOPQRSTUVWXYZ89`d   !"#$%&'()U\_ab|}~012345"Z#$%&(*+,- !"cdefg89N4 X!Y!Z![!\!]!^!_!!!!"!##################$t%5&&'x(9))*|+=,,-.A/B/C/E/F/H/I/K/L/N/O/Z/h/////////////////00000%0%0%0&0&0&0&0'0'0'0'0(0(0(0(0'0'0'0'0)0)0*0(+0(+0(+0(+0)0G)0G(0*0j*0j*0j*0j*0j*0j*0j*0j*0j*0j*0j*0j*0j*0j*0j*0j*0j*0j*0j*0j*0j '0j '0j '0j '0j '0j '0j '0j '0j'0j '0j '0 j'0j '0 j'0j '0 j '0 j'0j'0j'0j'0j'0j'0j0j '0j '0 j'0j '0j'0j'0j'0j'0j '0j'0j'0j'0j0j '0j'0j8,0j '0 '0 '0 0 '0 '0 '0 '0 0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 0 '0 '0 8,0j'0Z'0Z'0Z0Z0Z0Z 0Z 0Z0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z0Z0Z0Z0Z0Z0Z0Z0Z0Z0Z0Z0Z0Z/0Z0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z0Z0Z 0Z 0Z 0Z 0Z0Z0Z 0Z 0Z 0Z 0Z0Z0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z0Z0Z0Z0Z0Z0Z8,0j '0'0'0 0 '0 '0'0'0'0'0'0'0'0 0 '0'0'0'00 000 0 0 000 0 0 000 0 0 000 0 0 00'0'0 '0 '0 '0 '0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0 '0 '0 '0 '0 '000000000000 0 0000000000000000000 0 0@0ȑ00@0ȑ00@0ȑ00@0ȑ00@10@10@10@0@10@10@0@0@0@0@0ȑ00-00-0-0-0Hp`@ab  239GbcjMtn;YN d w P  6 a AE'YZ8`d   )U\_ab|}~2345"Z#%&(,-"g8N4 X!!#################$t%5&&'x(9))*|+=,,-.A/B/C/N/Z/h////////00000%0%0%0 &0 &0 &0 &0'0h'0h'0h'0h(0h(0h(0h(0h'0T'0T'0T'0T)0T)0T*0*+0*+0*+0*+0)0:)0:(0h*0]*0]*0]*0]*0]*0]*0]*0]*0]*0]*0]*0]*0]*0]*0]*0]*0]*0]*0] '0] '0] '0] '0] '0] '0] '0] '0]'0] '0] '0 ]'0] '0 ]'0] '0 ] '0 ]'0]'0]'0]'0]'0]'0]0] '0] '0 ]'0] '0]'0] '0]ʑ0F0G '0E '0 E'0E:,0E '0| '0| '0| '0| '0|@'0|@ '0|'0| '0| '0|'0|:,0E'0'0'000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00/00 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0$ 00ʑ00E0@00:,0E '05$ʑ0E@'05$@'05$@'05$ʑ0@'05$ '05$'05$05$ 05$ 05$ 05$ 05$ 05$'05$ '05$ '05$ '05$ '05$'05$'05$'05$'05$'05$'05$'05$'05$'05$'05$'05$000000000000 0 0000000000000000000 0 00 00@10@10@1000@10@1000 ̰A@0 00 >bbbddddggjv z=` !0%'2),54vR!#%')+-4<AQZ]w}@ b; "!`!!!6"""v##@%%%'((((((((((() ))()4)))**`+*,F,4527$4lvhD` "$&(*,./012356789:;=>?@BCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXY[\^vxyz{|~ >EGj!!@ @ (  H  3" 0( B S ?/dj - k bookmark0 bookmark1 bookmark3 bookmark4 bookmark5 bookmark6b2j /8 !/nq ""C/C/E/E/F/F/H/I/K/L/N/O/////pr%\)LMZ(.kn:;@Ya8 D f P T \^Z["NY(9GK!W!C/C/E/E/F/F/H/I/K/L/N/O/////pAb3Mtn;N w 6 Y 'MZ``dU|89N !###B/C/C/E/E/F/F/H/I/K/L/N/O/Z////////C/C/E/E/F/F/H/I/K/L/N/O///// pîa rM v XR!dNS>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph,>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph,>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph,>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph,>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph,>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph,>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph,>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph,>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph,>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJphpp^p`>*o(. @@^@`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. PP^P`hH.  ^ `hH. L^`LhH. !dN q$ON7rKg pU9#W1,t< , (!z!@%*&1d&V*S+?76l:['=v=5?<DC[G5xHn!N;N(OTc"Z-c>c hcFgl xAx]x*| _oJ2A Xuo 9'FFJpkJMiVI'AI+"wL.{,M95YGh6  2 4 5 Z _ ` 9?@$%OWX`d   U\_ab|}~2345%& !cef####A/B//@ccbcc999tt /`` `@```$@``,@```` `"`&`(`,`\@`0`d@`4`UnknownG:Ax Times New Roman5Symbol3& :Cx Arial?5 :Cx Courier New7Georgia"7*#gbBbB.(V(V!d+/+/2Q ?@%Plakat OSPostatecznyADMINAdmin8     Oh+'0  @ L X dpxPlakat OSPostatecznyADMINNormalAdmin46Microsoft Office Word@D9@@}e@K5H8@}e(՜.+,0 hp| V+/' Plakat OSPostateczny Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F7C}eData 1TableWordDocumentSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjz F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q