ࡱ> `b_'`Ubjbj"9"9Bj@S@S    . 8.DrT. @-4S,U,U,U,U,U,U,$t.h0Zy, y, 4,!!!R S,!S,!!V+@ + !wuX&G+ S,-0@-S+061~ 61+61 +!y,y,B!R@-. . . . . . . . .     ZaBcznik nr 2 do Zarzdzenia Wjta Gminy Malbork Nr 12/2015 z dnia 08 kwietnia 2015 r. UMOWA zawarta w dniu ...................................................................... r. w .................................................................................... pomidzy ................................................................. z siedzib: ...................................................................., zwanym dalej "Zleceniodawc", reprezentowanym przez ........................................................................................................ a .............................................................................. z siedzib ..............................................................., zwanym dalej ' Zleceniobiorc , reprezentowan przez................................................................................................................... 1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie realizacj zadania publicznego z zakresu prowadzenia dziaBalno[ci na rzecz rozwoju sportu w Gminie Malbork, okre[lonego szczegBowo w ofercie zBo|onej przez Zleceniobiorc w dniu ............................................................................, stanowicej zaBcznik nr 1 do umowy, a Zleceniobiorca zobowizuje si wykona zadanie w zakresie i na zasadach okre[lonych w niniejszej umowie. 2. 1. Zleceniodawca zobowizuje si do przekazania na realizacj zadania dotacji w wysoko[ci .............................................................................. 2. Przyznane [rodki finansowe w wysoko[ci ............... (sBownie) ....................................... zBotych zostan przekazane na specjalnie w tym celu wyodrbniony rachunek bankowy Zleceniobiorcy przeznaczony wyBcznie do operacji zwizanych z realizacj zadania nr rachunku : .................................................................................................................................... w cigu 30 dni od daty podpisania umowy* lub w nastpujcy sposb:* I transza w wysoko[ci ................ sBownie ...................................................................................... do dnia ................................................. II transza w wysoko[ci ................ sBownie .......................................................................... do dnia ................................................. III transza w wysoko[ci ....................... sBownie .......................................................................... do dnia ................................................. 3. Termin wykonania zadania ustala si od dnia podpisania umowy do dnia .................................. 4. Zleceniobiorca jest zobowizany do prowadzenia wyodrbnionej dokumentacji finansowo-ksigowej [rodkw finansowych otrzymanych na realizacj zadania. 5. Zleceniobiorca zobowizuje si do wykorzystania przekazanych [rodkw finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyskaB, i na warunkach okre[lonych niniejsz umow. Dotyczy to tak|e ewentualnych przychodw uzyskanych przy realizacji umowy, ktrych nie mo|na byBo przewidzie przy kalkulowaniu wielko[ci dotacji, oraz odsetek bankowych od przekazanych przez Zleceniodawc [rodkw, ktre nale|y wykorzysta wyBcznie na wykonanie zadania. 6. 1. Zleceniodawca sprawuje kontrol prawidBowo[ci wykonywania zadania przez Zleceniobiorc, w tym wydatkowania przekazanych mu [rodkw finansowych. W ramach kontroli, o ktrej mowa w ust. 1, upowa|nieni pracownicy Zleceniodawcy mog bada dokumenty i inne no[niki informacji, ktre maj l 2 n r v z  (* µϠ ϓϓϠ٠u٠kh/ 0JCJaJhd#0JCJaJh\0JCJaJhT0JCJaJhpphpp0JCJaJhpp0JCJaJh)0J5CJaJh)h)0JCJaJhpph__0JCJaJh)0JCJaJhpphs0JCJaJh1h10J5CJaJh [0J5CJaJ'6 D r p r x z $a$gdpp$d.-DM a$gd1K$ d-DM a$gd1K$ -DM a$gd__$ -DM a$gd1$ -DM a$gd [UUz *2<oN $ "(dh-DM ^(a$gdaV$$ :v T(dh-DM ]T^(a$gd1K$$ :v T(dh-DM ]T^(a$gd\$T(dh-DM ]T^(a$gd\$T(dh-DM ]T^(a$gd\$a$gdpp BDbn 68:VZ02:<(ʽ{ndZ{M@h)hC[0JCJaJh)h)0JCJaJh\0JCJaJhT0JCJaJhpph8a0JCJaJhC[0JCJaJh)0JCJaJhd#0JCJaJh/ 0JCJaJhd#h)0JCJaJhd#hs0JCJaJhpphs0JCJaJh/ hs0J5CJaJh/ hs0JCJaJh/ h/ 0J5CJaJhd#h/ 0JCJaJ:N*8:6t26>@ 廮~qdZdqhwB0JCJaJhwBhwB0JCJaJhpphs0JCJaJh\0JCJaJhT0JCJaJh\0JB*CJaJphh8a0JB*CJaJphh8ahaV0JCJaJ!h8ahaV0JB*CJaJphh8ahaVCJaJh8a0JB*CJaJph!h8ahaV0JB*CJaJphhs0JCJaJ#:B846b$$ :v T(dh-DM ]T^(a$gd1K$(dh-DM ^(`a$gdaV$(hdh-DM ^(`ha$gdaV$ & Fdh-DM a$gdaV$T(dh-DM ]T^(a$gdaV 6@F P ##$dd$Pdh-DM ]^Pa$gd1K$Pdh-DM ]^Pa$gd\$Pdh-DM ]^Pa$gd\$ "Pdh-DM ^Pa$gd1K$ "Pdh-DM ^Pa$gd\D F L N P ###r$v$&8R:::;;><D<<<@=B=D=v?x?~?^@AA󿱿{nanh\h|0JCJaJh\h0JCJaJh\h\0JCJaJ!h\h8a0JB*CJaJphh\haVCJaJh\h\0JCJaJh\0JB*CJaJph!h\haV0JB*CJaJphUhT0JCJaJhpph1K0JCJaJh\0JCJaJhpphs0JCJaJ ub mog mie znaczenie dla oceny prawidBowo[ci wykonywania zadania, oraz |da udzielenia ustnie lub na pi[mie informacji dotyczcych wykonania zadania. Zleceniobiorca na |danie kontrolujcego jest zobowizany dostarczy lub udostpni dokumenty i inne no[niki informacji oraz udzieli wyja[nieD i informacji w terminie okre[lonym przez kontrolujcego. Zleceniodawca mo|e |da cz[ciowych, miesicznych* / kwartalnych* sprawozdaD z wykonywania zadania wedBug wzoru stanowicego zaBcznik nr 3 do Zarzdzenia Wjta Gminy Malbork Nr 12/2015 z dnia 08 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie powinno zosta dostarczone w terminie dni. 4. W przypadku umw o wsparcie wykonania zadania, zawartych na okres dBu|szy ni| rok sprawozdanie cz[ciowe z wykonania zadania powinno zosta sporzdzone przez Zleceniobiorc na formularzu przekazanym przez Zleceniodawc i dostarczone w terminie 30 dni po upBywie roku bud|etowego. 5. Do sprawozdania nale|y doBczy po[wiadczone za zgodno[ z oryginaBem kserokopie faktur, rachunkw lub innych rwnowa|nych dokumentw finansowych potwierdzajcych dokonanie wydatku oraz wycig bankowy za okres objty sprawozdaniem z wyodrbnionego rachunku bankowego. 7. Sprawozdanie koDcowe z wykonania zadania powinno zosta sporzdzone przez Zleceniobiorc na formularzu zgodnym z zaBcznikiem nr 3 do Zarzdzenia Wjta Gminy Malbork Nr 12/2015 z dnia 08 kwietnia 2015 r. do dnia ................................ r. 8. Przyznane [rodki finansowe, okre[lone w 2 ust. 1, Zleceniobiorca jest zobowizany wykorzysta do dnia ............................................. . Zrodki finansowe niewykorzystane do tego terminu Zleceniobiorca jest zobowizany zwrci w terminie do dnia ............................................... na rachunek bankowy Zleceniodawcy nr 61 8309 0000 0060 3197 2000 0010. 9. Do zamwieD na dostawy oraz usBugi i roboty budowlane opBacanych ze [rodkw pochodzcych z dotacji Zleceniobiorca stosuje przepisy o zamwieniach publicznych. 10. Umowa mo|e by rozwizana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystpienia okoliczno[ci, za ktre Strony nie ponosz odpowiedzialno[ci, a ktre uniemo|liwiaj wykonywanie umowy. 11. W przypadku rozwizania umowy skutki finansowe i ewentualny zwrot [rodkw finansowych Strony okre[l w sporzdzonym protokole. 12. Umowa mo|e by rozwizana przez Zleceniodawc ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowego oraz nienale|ytego wykonywania umowy, w tym w szczeglno[ci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wynikw kontroli oraz oceny realizacji wnioskw i zaleceD pokontrolnych. Rozwizujc umow, Zleceniodawca okre[li kwot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z ustawowymi odsetkami naliczanymi od dnia przekazania dotacji z bud|etu gminy, termin jej zwrotu oraz nazw i numer konta, na ktre nale|y dokona wpBaty. 13. Wykonanie umowy nastpi z chwil zaakceptowania przez Zleceniodawc sprawozdania, o ktrym mowa w 7. 14. Wszelkie zmiany umowy wymagaj zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa|no[ci. 15. W zakresie nieuregulowanym umow stosuje si przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.). 16. Ewentualne spory powstaBe w zwizku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony poddadz rozstrzygniciu wBa[ciwego, ze wzgldu na siedzib Zleceniodawcy, sdu powszechnego. 17. Umowa niniejsza zostaBa sporzdzona w dwch jednobrzmicych egzemplarzach, po jednym dla ka|dej ze Stron. Zleceniobiorca: Zleceniodawca:   $:<B=x?ApO $ dh-DM ]a$gd$dh-DM ]a$gdaV$$ <dh-DM ]^<a$gd\($ & F <dh-DM ]^<a$gdaV&$ & F Pdh-DM ]^Pa$gd1KAAAAXBZBBBC CXCZCCCCCCCDDDDDDDEEEEBFDFFFLFFFFFFϫܞwܞmܞ_h}ph0J5CJaJh"Dw0JCJaJh"Dwh0JCJaJh"Dwh"Dw0JCJaJhpph1K0JCJaJhpphs0JCJaJh0JCJaJh8ah"Dw0JCJaJh8ah10JCJaJh8ahs0JCJaJh\0JCJaJh8ah1b0JCJaJh8ah0JCJaJ%AACCDFGBHDHPHIIJlll$<dh-DM ]^<a$gd1K$<dh-DM ^<a$gd1K$<dh-DM ^<a$gd\$<dh-DM ]^<a$gd1b$<dh-DM ]^<a$gd\ FFFFGGBHDHLHNHPHIIIIJJJJdKKK^O`OjOlOPPPŸšϑo^M!hhs0JB*CJaJph!hh|0JB*CJaJph!hzihs0JB*CJaJph!h"Dwhzi0JB*CJaJphhzi0J5B*CJaJphh"Dw0JCJaJhpph\0JCJaJh}phs0JCJaJh\0JCJaJhpphs0JCJaJh0JCJaJhhs0J5CJaJh0J5CJaJJJPPPPQQShM$Pdh-DM ^Pa$gd1K$Pdh-DM ^Pa$gd\$Pdh-DM ]^Pa$gd1K$Pdh-DM ]^Pa$gd\$<dh-DM ]^<a$gd1K$<dh-DM ]^<a$gd\PPPPPPPPQQQQFRXRjRRRSSS$S&S(SjTTTTTvUxUzU|UUUŸŸŸŸuh[hpph1K0JCJaJhpphd^0JCJaJh1K0JCJaJhd^0JCJaJ!hzihs0JB*CJaJphhw0JCJaJh"Dw0JCJaJh\0JCJaJhpphs0JCJaJh0JCJaJ!hh0JB*CJaJph!hhs0JB*CJaJphh\0JB*CJaJph!S(STTvUxUzU|UUh$ Dd.-DM ^Da$gd1K$dh-DM ]a$gdC$Pdh-DM ]^Pa$gdd^$Pdh-DM ]^Pa$gd1K$Pdh-DM ]^Pa$gd\UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU %-DM gd}p -DM gd$ d.-DM a$gd1KUUUUUUUUUUUUUUUûûjhUhhB*^JphjhB*U^JphhCh1KCJaJhd^0JB*phhC0JB*phUUUUUUUUU %-DM gd}p@01hP:p1K<0@P . A!"S#$S% !R@R Normalny1$!B*CJ_HaJmHphsHtHJA@J Domy[lna czcionka akapituPiP Standardowy4 l4a ,k, Bez listy 8U@8 HiperBcze >*B*phf>O> Stopka_>*CJOJQJ^JaJROR Tekst tre[ci (2)_>*CJOJQJ^JaJ^O!^ NagBwek lub stopka_5>*CJOJQJ\^JaJ>O"1> NagBwek lub stopkaJOAJ Tekst tre[ci_>*CJOJQJ^JaJXOQX Tekst tre[ci (3)_5>*CJOJQJ\^JaJW@Ba%Pogrubienie,Tekst tre[ci + Constantia5OJQJ\^JmHnHu0OBq0 Tekst tre[ciROBR Tekst tre[ci + Odstpy 1 pt@d @d Stopka$d-DM a$B*CJOJQJ^JaJph~O~ Tekst tre[ci (2)% d-DM ` B*CJOJQJ^JaJphO NagBwek lub stopka1d-DM #5B*CJOJQJ\^JaJphtOt Tekst tre[ci1!d-DM B*CJOJQJ^JaJphO Tekst tre[ci (3)#$d-DM a$#5B*CJOJQJ\^JaJph8@8 1KNagBwek p#PP 1KTekst przypisu dolnegoCJaJP&P 1KOdwoBanie przypisu dolnegoH*jx"{|9Pg V  # ( t{iy|!"(bh pvJP000000000000000000000000 0 0000000000000000 0 0000000000000000000000000000000000000000000000000000@0ȑ00@0ȑ00@0ȑ00@0ȑ00ȑ00|9Pg V # t{|"bpJ@0@0@0@0@0@0@0@0@ 0@ 0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@ 0@ 0@0@ 0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@00 AFPUU,.03z 6$AJSUUU+-/124U@ @H 0( 0( B S ?xz #V|!IHer`wdO A j  U d ` *=C/Cx7X6pqx"|  # ' #|p)f`l>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.^`o() ``^``hH. 0L0^0`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. L^`LhH. pp^p`hH. @@^@`hH. L^`LhH.p)f&k.-__|)cd#q7*X8wB1KKNaV;X [d^mezippw"DwTsC[m@)#KzT}p\]!0w/ 1l%C8aC01b@\^G| @@ @ @@@@@@@8UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial?5 z Courier New=K @Constantia"I4,k4'S4G6G6!d 2Q ?1KKIP GAMIADMIN J.Rochowicz  Oh+'0 8 D P \hpx KIP GAMIADMINNormal J.Rochowicz17Microsoft Office Word@@-s@H"r@uG՜.+,0 hp| 6' KIP GAMI Tytu !"#$%&'()*+,-./012345789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVXYZ[\]^aRoot Entry Fuc1Table6N1WordDocumentBjSummaryInformation(ODocumentSummaryInformation8WCompObjz F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q