ࡱ> '`4bjbj"9"9.@S@S8  ZZZ8[DX[](0]0]0]0]0]Br]]kmmmmmm$DhH]0]0]]]0]0]N.h.h.h]0]0]k.h]k.h.hz|{0]\ pguZFbk{?|,d0}{Zf ${{h]].h]]]]]gX]]]]]]]d'86$86 ZaBcznik Nr 3 do Zarzdzenia Wjta Gminy Malbork Nr 12/20015 z dnia 08 kwietnia 2015 r. WZR SPRAWOZDANIE (CZZCIOWE*/KOCCOWE*) z wykonania zadania publicznego (nazwa zadania) w okresie od do okre[lonego w umowie nr zawartej w dniu pomidzy ................. a .............................................................................. (nazwa organu zlecajcego) (nazwa klubu sportowego ) Data zBo|enia sprawozdania: Cz[ I. Informacje oglne 1. W jakim stopniu planowane cele zostaBy zrealizowane 2.Opis wykonania zadania (dziaBaD lub efektw zawartych w ofercie klubu sportowego i w umowie) Informacje o beneficjentach*/adresatach* zadania (liczebno[, charakterystyka ze wzgldu na istotne dla realizacji zadania cechy, np. wiek, pBe, miejsce zamieszkania, status materialny) Wymierne rezultaty realizacji zadania (odpowiednio do oferty klubu sportowego ) Rola partnerw w realizacji zadania (ze szczeglnym uwzgldnieniem organw administracji publicznej) Cz[ II. Sprawozdanie z wykonania wydatkw A. Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania TOC \o "1-5" \h \z CaBkowity koszt w okresie sprawozdawczym (w zB) [ ], w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji (w zB) [ ], w tym [rodki wBasne (w porwnaniu z ofert) [ ] 1. Kosztorys ze wzgldu na rodzaj kosztw (w zB) Lp.Rodzaj kosztw i sposb ich kalkulacjiCaBo[ zadaniaPoprzednie okresy sprawozdawcze (narastajco)Bie|cy okres sprawozdawczykoszt caBkowityw tym z dotacjikoszt caBkowityw tym z dotacjikoszt caBkowityw tym z dotacji  Acznie 2. Kosztorys ze wzgldu na zrdBo finansowania yrdBo finansowaniaCaBo[ zadaniaPoprzednie okresy sprawozdawcze (narastajco)Bie|cy okres sprawozdawczyzB%zB%zB%Koszty pokryte z dotacjiZrodki wBasneWpBaty i opBaty uczestnikw projektu - z jakiego tytuBu?Sponsorzy publiczni - poda nazw. Na jakiej podstawie?Sponsorzy prywatni - poda nazw. Na jakiej podstawie?Acznie100%100%100% Uwagi mogce mie znaczenie przy ocenie realizacji bud|etu : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Zestawienie faktur (rachunkw) Lp.Numer dokumentu ksigowegoNumer pozycji kosztorysuDataNazwa podatkukwota (zB)W tym ze [rodkw pochodzcych z dotacji (zB) Acznie C. Podsumowanie realizacji bud|etu TOC \o "1-5" \h \z Kwota dotacji okre[lona w umowie [ ], Dotychczas przekazana Bczna kwota dotacji [ ], Dotychczas poniesione Bczne wydatki pokrywane z dotacji [ ], Uwagi dotyczce wzajemnych zobowizaD : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Cz[ III. Dodatkowe informacje ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 8 : \ ^ f t 6BD^fhl׽䧘䈳ylhh?oGhphi=0JB*phhphi=0J6B*phhThi=0J hi=hi=hi=hi=0JB*\phhi=0JB*\phhi=0JB*phhi=0J5B*\phh_0J5B*\phhi=0J5B*\phhi=hi=0J5B*\phhi=0JB*ph%: : ^ vZ$ > -DM ^ a$gdi=$ K -DM ^ a$gdi=$ 2 -DM ^ a$gdi=-DM ^gdi=$$-DM ^gdi=d-DM gdi=$d-DM a$gdi= 2 d f h j l n p $$-DIfM a$gdyyl$-DM a$gdi=$d-DM a$gdi=$ -DM ^ a$gdi=$ "-DM a$gdi= p r t 468:<llEEE'$ d$-DIfM a$gdyyl$ d-DM a$gdi=$-DM a$gdi=hkd$$IfF#$ t0644 laytyy<>@BDmT3 $ & F Xd-DM `Xa$gdi=$ d-DM a$gdi=jkdJ$$IfF#$ t0644 laytyy'$ d$-DIfM a$gdyyl'$ d$-DIfM a$gdyyl$ d-DM a$gdi=$ @d-DM ^@a$gdi=nprwX/($ d$-DIfM a$gdyyl$ @d-DM ^@a$gdi=$ & F d-DM a$gdi=hkd$$IfF#$ t0644 laytyylpz|DFHR*,.VX.0t$,ķįگڥڥښ}hbTbTbThi=B*OJQJ^Jph hi=0J)hhi=B*CJOJQJ^JaJphhi=B*CJ^JaJphhi=hi=0JB*\phjhi=5U\hi=0JB*phjhi=Uhi=0J5B*\ph hi=hi=hi=hi=0JB*\phhi=hThi=0Jhi=0JB*ph hi=0Jhphi=0J rtvxz|nO$ @d-DM ^@a$gdi=hkd$$IfF#% t0644 laytyy($ d$-DIfM a$gdyyl|FHJLNP($ d$-DIfM a$gdyyl$ @d-DM ^@a$gdi=$ & F d-DM a$gdi=PRT,0~~~~kQ r#d8-DM ^gdi= r#-DM gdi=$@d-DM ^@a$gdi=hkd-$$IfF#% t0644 laytyy0&t&$$Ifa$gdyylgdi= $& #$gdi=d8$& #$-DM gdi= r#d8-DM ^gdi= &(*,H55$Ifgdyylkdw$$IfF4rr^Y#` `o t044 layti=,JLZjl>N^f fh,.,.񑗪 hi=0Jhi=0JB*phhi=0J5\hi=0J5B*\phhi=hi=0JB*\ph,hhi=5B*CJOJQJ^JaJphhi=B*OJQJ^Jph hi=0Jhi=hi=0JB*ph9,Llp$,d$-DIfM ],gdi=l$d$-DIfM ]gdi=l'$d$-DIfM ]a$gdi=l d$-DIfM gdi=lkd($$IfF4ִr ^cY#  jjs t0  44 layti=$Ifgdyyl kd!$$IfFִr ^cY# jjs t0  44 layti= $Ifgdyyl kd$$IfFִr ^cY# jjs t0  44 layti= "$&($Ifgdyyl (*kd$$IfFִr ^cY# jjs t0  44 layti=*,.02468:<$Ifgdyyl <>kd$$IfFִr ^cY# jjs t0  44 layti=>NPRTVXZ\$Ifgdyyl$$Ifa$gdyyl\^`b$""kd$$IfF֞r ^cY#jjs t044 layti=bdf h+$$Ld8`$-DIfM ^`Lgdyyl#$$d8`$-DIfM gdyyl$$$,d8`-DM ^,a$gdi=[8#$$d8`$-DIfM gdyylkd$$IfF4\,#`~  t0H$44 layti= dL$-DIfM gdyyl d8$-DIfM gdyyl"kd$$IfF4֞ ,: # ~r t0H$44 layti=&$$$d8`$-DIfM a$gdyyl#$$d8$-DIfM gdyyl$kd$$IfF֞ ,: #~r t0H$44 layti= "$&(*,&$$$d8`$-DIfM a$gdyyl#$$d8$-DIfM gdyyl,.$kd $$IfF֞ ,: #~r t0H$44 layti=.&$$$d8`$-DIfM a$gdyyl#$$d8$-DIfM gdyyl$kd $$IfF֞ ,: #~r t0H$44 layti= "$&(*,&$$$d8`$-DIfM a$gdyyl#$$d8$-DIfM gdyyl,.$kd_ $$IfF֞ ,: #~r t0H$44 layti=.t&$$$d8`$-DIfM a$gdyyl#$$d8$-DIfM gdyylDF * , ɷyيyyeWPHDHhi=jhi=U hi=hi=hi=B*CJ^JaJph'hhi=0J5B*CJ\aJph!hi=0J5B*CJ\aJphhhi=0JB*\phhi=hi=0JB*\phhi=0J5OJQJ\^J"hi=hi=0J5OJQJ\^Jhi=0JB*CJ\aJphhi=0J5\hi=0JB*ph hi=0Jhi=0J5B*\ph$kd/ $$IfF֞ ,: #~r t0H$44 layti=&$$$d8`$-DIfM a$gdyyl#$$d8$-DIfM gdyyl$kd $$IfF֞ ,: #~r t0H$44 layti=^F0||||||#$$d$-DIfM gdyyl#$$dh$-DIfM gdyyl$$$ & Fdh`-DM a$gdi=gdi=$$$-d8-DM ^-a$gdi= "kd $$IfF֞j AT#@aaaaaa t0644 laytyy&$$$dh`$-DIfM a$gdyyl"kd$$IfF֞j AT#@aaaaaa t0644 laytyyHkd/$$IfFFjAT#aa t06  44 laytyy&$$$dh`$-DIfM a$gdyyl z Z!##@$B$$-DM a$gdi=$-DM ^a$gdi= #-DM ^gdi=$$$d-DM ^a$gdi=gdi=$$$,dh`-DM ^,a$gdi= , x z X!Z!\!#$>$B$'ŽĎƎȎʎ̎д񙌅rh^h0JB*phhi=0J!B*ph$hZ\hi=0J"6B*CJaJph hZ\hi=hZ\hi=0JB*phhZ\hi=0J 5B*phhi=OJQJ^JUhi=hi=OJQJ^Jhhi=0JB*\phhi=0JB*\phhi=0JB*phjhi=5U\hi=hi=0JB*ph"........................................................................... ZaBczniki: 1 2 O[wiadczam(-my), |e: od daty zawarcia umowy nie zmieniB si status prawny klubu sportowego wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje s zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym, zamwienia na dostawy, usBugi i roboty budowlane za [rodki finansowe uzyskane w ramach umowy zostaBy dokonane zgodnie z przepisami ustawy o zamwieniach publicznych. ................................................................................ (piecz klubu sportowego ) ............................................................................................................................................................... (podpis osoby upowa|nionej lub podpisy osb upowa|nionych do skBadania o[wiadczeD woli w imieniu klubu sportowego ) ( niepotrzebne skre[li Po[wiadczenie zBo|enia ofert : Adnotacje urzdowe (nie wypeBnia) POUCZENIE Sprawozdania skBada si osobi[cie lub nadsyBa listem poleconym w przewidzianym w umowie terminie na adres organu zlecajcego. Sprawozdanie cz[ciowe i koDcowe sporzdza nale|y w okresach okre[lonych w umowie. Opis musi zawiera szczegBow informacj o zrealizowanych dziaBaniach zgodnie z ich ukBadem zawartym w ofercie, ktra byBa podstaw przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzgldnienie wszystkich planowanych dziaBaD, zakres, w jakim zostaBy zrealizowane, i wyja[nienie ewentualnych odstpstw w ich realizacji, zarwno je[li idzie o ich zakres, jak i harmonogram realizacji. Do sprawozdania zaBczy nale|y spis wszystkich faktur (rachunkw), ktre opBacone zostaBy w caBo[ci lub w cz[ci ze [rodkw pochodzcych z dotacji. Spis zawiera powinien; nr faktury (rachunku), dat jego wystawienia, wysoko[ wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej cz[ci pokryta ona zostaBa z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usBugi. Ka|da z faktur (rachunkw) opBaconych z otrzymanej dotacji powinna by opatrzona na odwrocie pieczci organizacji, podmiotu lub jednostki organizacyjnej oraz zawiera sporzdzony w sposb trwaBy opis zawierajcy informacje: z jakich [rodkw wydatkowana kwota zostaBa pokryta oraz jakie byBo przeznaczenie zakupionych towarw, usBug lub innego rodzaju opBaconej nale|no[ci. Informacja ta powinna by podpisana przez osob odpowiedzialn za sprawy dotyczce rozliczeD finansowych organizacji. Do sprawozdania nie zaBcza si faktur (rachunkw), ktre nale|y przechowywa zgodnie z obowizujcymi przepisami i udostpnia podczas przeprowadzanych czynno[ci kontrolnych. Wielko[ kolejnej transzy dotacji lub ewentualna kwota podlegajca zwrotowi na rzecz organu zlecajcego po zakoDczeniu zadania. Do niniejszego sprawozdania zaBczy nale|y dodatkowe materiaBy mogce dokumentowa dziaBania faktyczne podjte przy realizacji zadania (np. listy uczestnikw projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak rwnie| dokumentowa konieczne dziaBania prawne (kopie umw, kopie dowodw przeprowadzenia odpowiedniego postpowania w ramach zamwieD publicznych).   ŽƎʎ̎yy``$d-DM ^a$gdi="$ & F d-DM ^a$gdi="$ & F d-DM ^a$gdi=% -DM ^gdi=$$$ -DM ^gdi=$d-DM a$gdi=ޑ’jjj$ 2d-DM a$gd@$ 2d-DM a$gd $ & F 2d-DM ^a$gd@ $ & F 8d-DM ^a$gdi= $ & F 8d-DM ^a$gd@ ܑޑ *0hln|~ƕȕymyfy_L<hi=0JCJOJQJ^JaJ$hyyhi=0JCJOJQJ^JaJ hyyhyy hyy0J#>*hi=0J#>*B*phhyy0J#>*B*phhyyhi=0J#>*B*phh0J#B*ph h_hCJOJQJ^JaJ" j*h_h0J)OJQJ^Jh@OJQJ^Jhi=hi=hi=B*phh0JB*phhzahi=0Jhi=0JB*phh@hi=0J’ĒƒȒʒ̒ *,.0npr'$ Q#dL$-DIfM a$gdl$ Q#dL-DM a$gdgdd-DM gdi=$ 2dt-DM a$gdi=rtvxz|~ȕpWWRgdi=$ Q#dL-DM a$gdyyhkd$$IfF## t0644 laytyy'$ Q#dL$-DIfM a$gdl ȕʕ̕ΕЕҕԕ֕ؕڕj$d-DM a$gdyyhkd$$IfF## t0644 laytyy$Ifgdi=lgdi= ȕʕҕԕؕڕ–ΖЖź{gVK=,!hhyy0JB*CJaJphh0JB*CJaJphhyyhyyCJaJ!hyy0J5B*CJ\aJph'hyyhyy0J5B*CJ\aJph*hyyhyy0J56B*CJ\aJph*hyyhyy0J&56B*CJ\aJph$hyyhyy0JB*CJ\aJphhyyhyyB*phhyy0JB*phh_OJQJ^JhOJQJ^JhyyOJQJ^J$hyyhyy0JCJOJQJ^JaJ@Ңңvqljq(gdgdyy$ & F d-DM a$gdyy$ & F d-DM a$gdyy$ & F d-DM a$gdyy$ & F d-DM a$gd$d-DM a$gdyy Fb>@ТҢУңҦ $&*,24}}}}jh=`,Uh=`,h$hyyhyyOJQJ^JmHnHsH!h0J5B*CJ\aJph'hhyy0J5B*CJ\aJph!hhyy0JB*CJaJphh0JB*CJaJph!hhyy0JB*CJaJphhhyyCJaJ"$(*.024gdyy ,1h. A!"#$% H$$If!vh5$#v$:VF t65$ytyyM$$If!vh5$#v$:VF t65$ytyyH$$If!vh5$#v$:VF t65$ytyyH$$If!vh5H$#vH$:VF t65%ytyyH$$If!vh5H$#vH$:VF t65%ytyy$$If!vh5 555o 5 #v #v#v#vo #v :VF4 t++5 555o 5 yti=$$If!vh5 555j55j55s#v #v#v#vj#v#vj#v#vs:VF4 t++,5 555j55j55syti=$$If!vh5 555j55j55s#v #v#v#vj#v#vj#v#vs:VF t5 555j55j55syti=$$If!vh5 555j55j55s#v #v#v#vj#v#vj#v#vs:VF t5 555j55j55syti=$$If!vh5 555j55j55s#v #v#v#vj#v#vj#v#vs:VF t5 555j55j55syti=$$If!vh5 555j55j55s#v #v#v#vj#v#vj#v#vs:VF t5 555j55j55syti=$$If!vh555j55j55s#v#v#vj#v#vj#v#vs:VF t555j55j55syti=$$If!vh5~5 5 5 #v~#v #v :VF4 tH$+5~5 5 yti=$$If!vh5~55r5555#v~#v#vr#v#v#v#v:VF4 tH$+,5~55r5555yti=$$If!vh5~55r5555#v~#v#vr#v#v#v#v:VF tH$5~55r5555yti=$$If!vh5~55r5555#v~#v#vr#v#v#v#v:VF tH$5~55r5555yti=$$If!vh5~55r5555#v~#v#vr#v#v#v#v:VF tH$5~55r5555yti=$$If!vh5~55r5555#v~#v#vr#v#v#v#v:VF tH$5~55r5555yti=$$If!vh5~55r5555#v~#v#vr#v#v#v#v:VF tH$5~55r5555yti=$$If!vh5~55r5555#v~#v#vr#v#v#v#v:VF tH$5~55r5555yti=$$If!vh55K5D55*55#v#vK#vD#v#v*#v#v:VF t65@5aaytyy$$If!vh55K5D55*55#v#vK#vD#v#v*#v#v:VF t65@5aaytyyv$$If!vh555#v#v#v:VF t655aaytyyH$$If!vh5##v#:VF t65#ytyyH$$If!vh5##v#:VF t65#ytyy*b@b i=Normalny1$1B*CJOJPJQJ^J_HaJmHphsHtHJA@J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k, Bez listyFOF i=Tekst tre[ci (3)_ CJ_HaJ:O: i= NagBwek #2_ 5\_HDOD i=Tekst tre[ci (4)_ 5\_H>O!> i=Tekst tre[ci (2)__HjO"1j i="Tekst tre[ci (2) + 10,5 pt,Kursywa6CJ]aJOB i=Tekst tre[ci (3)#$dX-DM a$1B*CJOJPJQJ^JaJmHnHphsHtHOR i= NagBwek #2&$dX-D@&M a$75B*CJOJPJQJ\^JaJmHnHphsHtHOb i=Tekst tre[ci (4)#$d,-DM a$75B*CJOJPJQJ\^JaJmHnHphsHtHOr i=Tekst tre[ci (2)1#$d,-DM a$1B*CJOJPJQJ^JaJmHnHphsHtH@ i=Tabela - Siatka7:V01$OJPJQJ^J4O4 i= Spis tre[ci__H>O> i=Podpis tabeli_ 5\_HPO"P i=Tekst tre[ci (2)>*CJOJQJ^JaJO i= Spis tre[ci$d-DM a$1B*CJOJPJQJ^JaJmHnHphsHtHO i= Podpis tabelid-DM 75B*CJOJPJQJ\^JaJmHnHphsHtH^O"^ i=Tekst tre[ci (2) + 9 pt>*CJOJQJ^JaJ4O4 $i= NagBwek #1__HW@ i=/Pogrubienie,NagBwek #1 + Trebuchet MS,91,5 pt25CJOJQJ\^JaJ>O> %i=Tekst tre[ci (5)__HO! i=,Tekst tre[ci (5) + Sylfaen,10,5 pt1,Kursywa16CJOJQJ]^JaJRO"1R i=Tekst tre[ci (2)2>*CJOJQJ^JaJOB i= NagBwek #1"$$d-D@&M a$1B*CJOJPJQJ^JaJmHnHphsHtHOR !i=Tekst tre[ci (5)%$d-DM a$1B*CJOJPJQJ^JaJmHnHphsHtHpOap yyTekst tre[ci (4) + Kursywa#56>*CJOJQJ\]^JaJFrF _ Tekst dymka'CJOJQJ^JaJP@P _Tekst przypisu dolnego(CJaJP&@P _OdwoBanie przypisu dolnegoH*+HHz/IdA^_{ !"789:;<=>b  :Iw   '()*+,-./0123bcwPQRSTUVW{/ # B F a z = n  )q*+CDEFefghijklmno#$yN789:<=?@BCEFI000000000000000000000 0 00000000 0 0 00000000 0 0 000000 0 0 000000 0 00000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0000000b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 000 00# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0%0 0 0 000 0 0 00000000000000000000000000000 0 000000000 0 00000 0 0 00 0 00@(000@0ȑ00@0ȑ00@0ȑ00@0ȑ00ȑ00\z/IdA^_{ !"789:;<=>b  :Iw   '()*+,-./0123bcwPQRSTUVW{/ # B F a z = n  )q*Cefghijklmno#$yN7I000000000000000000000 0 00000000 00 00000000 00 00000000 000000 00000000000000000000 0 000000000 00 0 0 0 0 0 0 00 00 0 0 0 0 0 0 00 00 0 0 0 0 0 0 00 00 0 0 0 0 0 0 00 00 0 000000000000b0b0b0b0b 0b0b0b0b0b0b0b0b 0b0b 0b0b 0b 0b 0b 0b 0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b 0b 0b0b0b0b0b0b0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b000 00# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0%0 0 0 00 0@ 000000000000@0000000000000000000 00000 0 0 00 0@ 000 l,, ȕ4"<FVZ\ p <r|P0&,(*<>\b,.,.’rȕ4 !#$%&'()*+,-./0123456789:;=>?@ABCDETUWXY[]2+ H  bookmark0 bookmark1 bookmark43Ia Ikyz ./HIcy'@A]_z{"6>,ab 3bcvwOW# A B D F < = m n  ()pq)Fb!%xyQ_MN68::<<==?@BCEFIkyz./HIce@A]_z{"6>,ab 3acvwOWz{% . # A B E F ` a y z ~  < = m n  ()pq )-9Fd"%xyMN68::<<==?@BCEFI_i:/c/ )+8::<<==?@BCEFI8::<<==?@BCEFIdm{R3*M &BWrP2xR->567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJphB567:>*@B*CJEHOJPJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)B567:>*@B*CJEHOJPJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph ^`B*o(ph. xx^x`hH. HLH^H`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. L^`LhH. ^`hH. XX^X`hH. (L(^(`LhH.^`o(. dd^d`hH. 4L4^4`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. L^`LhH. tt^t`hH. DD^D`hH. L^`LhH.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph*MWrx@)=`,i=?oGa$f:Xfmyi<kRtRLvZz2^@PyyR_ !8<=:Iw  ')*+,-./cwPQRSTUVWB F a z flmI@ G H@@ @ @@@@@@8@@@ @D@@$@L@@UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z ArialI& ??Arial Unicode MSA& Trebuchet MS7 Sylfaen5& zaTahoma"1`j4'0k4'0k4'!u9u9!4))2QKP ?i=2y ZaBcznik Nr 3 J.Rochowicz J.Rochowicz$   Oh+'0$0DP\l   | Zacznik Nr 3 J.RochowiczNormal J.Rochowicz3Microsoft Office Word@,@0%Ou@u@0%Ouu՜.+,0` hp| B9)' z Zacznik Nr 3 Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^`abcdefgijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F`huData _;1TablehWordDocument.SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjz F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q