ࡱ> )`XbjbjB{{#BA [[[8[\4n.^^^^^`~Ja4~a-//////$hfSa``"aaS^^(ggga8^R^-ga-ggRb"9^^ t=[pbvD>0nӐfjej<9j9aagaaaaaSSgvaaanaaaa0C0C ZaBcznik Nr 1 do Zarzdzenia Wjta Gminy Malbork Nr 32/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. .................................................................. ............................................ (piecz klubu sportowego) (data i miejsce zBo|enia oferty) OFERTA KLUBU SPORTOWEGO skBadana na podstawie przepisw art.27 ust.1 , art. 28 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2010 Nr 127, poz. 857) Z ZAKRESU TWORZENIA WARUNKW SPRZYJAJCYCH ROZWOJOWI SPORTU & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& . (rodzaj zadania) w okresie od ............................ do .................................. W FORMIE WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA PRZEZ GMIN MALBORK WRAZ Z WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ZRODKW PUBLICZNYCH W KWOCIE ...................................................... zBotych 1. Dane na temat klubu sportowego : peBna nazwa .......................................................................................................... forma prawna ...................................................................................... numer w Krajowym Rejestrze Sdowym lub w innym rejestrze ......................... NIP ................................... REGON ................................................... data wpisu lub rejestracji ....................................................................... inne dane ewidencyjne .......................................................................... dokBadny adres: miejscowo[ ............................................ gmina .......................................... powiat ..................................................... wojewdztwo ................................................... tel ............................................. fax ............................................... e-mail: ......................................... http:// .......................................... nazwa banku i numer rachunku nazwiska i imiona oraz funkcje*/ stanowiska* osb statutowo upowa|nionych do reprezentowania klubu sportowego w kontaktach zewntrznych i posiadajcych zdolno[ do podejmowania zobowizaD finansowych w imieniu klubu sportowego (zawierania umw) ................................................................................................................................................... nazwa, adres i telefon kontaktowy placwki bezpo[rednio wykonujcej zadanie, na ktre klub ubiega si o uzyskanie dotacji .............................................. gmina ............................................. powiat .................................. wojewdztwo ................................... tel. ................................................................ osoba upowa|niona do skBadania wyja[nieD i uzupeBnieD dotyczcych oferty (imi i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego) ............................................................................................... przedmiot dziaBalno[ci statutowej: dziaBalno[ statutowa nieodpBatna : & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. dziaBalno[ statutowa odpBatna : & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . II. Opis zadania Nazwa zadania, miejsce realizacji, termin jego wykonania oraz opis planowanych dziaBaD Nazwa zadania : & & & & & & & & & & & & & & & & & Miejsce zadania : & & & & & & & & & & & & & & & & .. Termin realizacji : & & & & & & & & & & & & & & & & . SzczegBowy opis planowanych dziaBaD zawierajcy informacje dotyczce liczby i rodzajw wydatkw (np. liczba zawodnikw i trenerw, rodzaj sprztu sportowego itp.) : & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Cel publiczny zadania i zakBadane rezultaty realizacji zadania Harmonogram zadania zgodny z kosztorysem ( nale|y poda szczegBowy opis poszczeglnych dziaBaD z podaniem terminw ich rozpoczcia i zakoDczenia) Poszczeglne dziaBania w zakresie realizowanego zadaniaTerminy realizacji poszczeglnych dziaBaDLiczba uczestnikw/ liczba dziaBaDPodmiot odpowiedzialny za dziaBanie w zakresie realizowanego zadania Osignicia sportowe za rok poprzedni : Liczba zawodnikw wg stanu na dzieD skBadania oferty . Lp.Rodzaj sekcji/ dyscyplinyLiczba zawodnikwkat. seniorkat. Dzieci/mBodzie|razem& Wykaz kadry szkoleniowej wg stanu na dzieD skBadania oferty. Lp.Imi i nazwiskoPosiadane kwalifikacje (uprawnienia)Sekcja/dyscyplinaProwadzi szkolenie okre[li kategori zawodnikw& . III. Kalkulacja przewidywanych kosztw realizacji zadania CaBkowity koszt zadania brutto (w zB) ................ sBownie & & & & & .. w tym wnioskowana wielko[ dotacji brutto(w zB) ................ sBownie & & & & & & . w tym wielko[ [rodkw wBasnych brutto (w zB) & & & & & sBownie ......................... Kosztorys ze wzgldu na rodzaj kosztw Lp.Rodzaj kosztw ( wszystkie koszty zwizane z realizacj zadania )Koszt caBkowity (w zB)W tym z wnioskowanej dotacji (w zB)W tym ze [rodkw wBasnych (w zB)OgBem: Uwagi mogce mie znaczenie przy ocenie kosztorysu : & & & & & & & & f @ B ͼ޲~kU~I:I:h?7hM0JB*\phh(!0JB*\ph*hAIhAI0J56B*CJ\aJph$h?7h?70JB*CJ\aJphh_j0JB*\phhAIhAI0JB*\phhAI0JB*\phhAIh+"OJQJ^JhAIOJQJ^J h5ZhvCJOJQJ^JaJ h5Zh5ZCJOJQJ^JaJ h5ZhAICJOJQJ^JaJ h5ZhFgCJOJQJ^JaJ f , . 0 2 @ f 8 '$/-DM ]/`a$gdAI&$$$dh-DM `a$gd+"&$$h d-DM ^h % $d-DM gdAI$a$gdAIU`Ugd5Z(V * , . 0 2 > @ d f 6 8 H T v z | ѷvlbll^QDh+"0J5B*\phhv0J5B*\phh+"h?70JB*phhC[G0JB*phh(!0JB*phh(!h(!0Jh(!hC[G0JhM0JB*phh?7hAI0JB*phh(!0JB*phhMhM0J5B*\phh+"0J5B*\phhAI0J5B*\ph hAIhMhAI0JB*\phhAIhM0JB*\ph8 z | B f h  ~~[["'$ -d-DM ]-`a$gdAI"'$ -dh-DM ]-`a$gdAI($$-d-DM ]-^gdAI($$-d-DM ]-^gd+" '$ /-DM ]/`a$gdAI @ B R d f h z    & ( ڲuZ?4hvhv0J5@B*CJOJQJ^JaJph4hvhM0J5@B*CJOJQJ^JaJphhAI0JB*phh+"hM0J56B*CJphhv0J56B*CJph hAIhAI0J5B*CJphh'0J56B*CJphhv=0J56B*CJphh+"0JB*phhAI0JB*phhM0JB*phhv0JB*phhvhAI  b ddI($$-dh-DM ]-gd+")$-dh-DM ]-`a$gd+"+$$$-dh-DM ]-`a$gdv)$-dh-DM ]-`a$gdv)-h d$-DM ]-^h gdAI"'$ -d-DM ]-`a$gdAI( ` b l n p ֻmaRCR:&'h'hM0J5B*CJ\aJphh6l:hM@h6l:h6l:0J@B*phh6l:hM0J@B*phh+"0J@B*ph4hvh+"0J5@B*CJOJQJ^JaJph.h_j0J5@B*CJOJQJ^JaJph4hvhv0J5@B*CJOJQJ^JaJph4hvhM0J5@B*CJOJQJ^JaJph-hvhM@B*CJOJQJ^JaJph$hvhM0JB*CJ\aJph *ǶraZM@<2hM0JB*phhMh(!0J5B*\phhM0J5B*\ph h6l:h+" hn0J56B*CJ\ph h5Z0J56B*CJ\ph h(!0J56B*CJ\ph h_j0J56B*CJ\ph hM0J56B*CJ\ph h+"0J56B*CJ\ph h'0J56B*CJ\phh+"0J5B*\phh6l:hM0J5B*\phh'hMCJaJ* -d8-DM ]-gd6l:p6l/'$ & F HJ$-Xdx-DM ]-^`Xa$gd>c,'$ & F $-Xdx-DM ]-^`Xa$gd>c*$-dx-DM ]-a$gd>c*$ -d8-DM ]-a$gd#W*,:<npvx46jl&('(-/Yɽɹدآslbɽbɹ^hJhJ0JB*ph h'hMh'hM0JB*ph h'hJ0J6B*CJph h'h'0J6B*CJphh'hJ0JB*phh-c0JB*phhMh'0JB*CJphh'h'0JB*CJphhM0JB*phh'h'0Jh'0JB*phh0JB*ph$YZ[ab ?@AHIrsz{B;ڴ;{;i\iUڌ\ h'hMh'hM0JB*ph#h'hJ0J56B*CJph!h'h['=0JB*nH phtH hMh'0J56B*CJph!h'hM0JB*nH phtH hJhJ0JB*phh'h'0JB*CJphh'hJ0JB*phhM0JB*phhJ0J56B*CJphh'0JB*CJph @r{P*'$ & F -Xdx-DM ]-^`Xa$gd>c,'$ & F $-Xdx-DM ]-^`Xa$gd>c*'$ $-Xdx-DM ]-^`Xa$gd>c-'$ & F $-Xdx-DM ]-^`Xa$gd>cBb,NprPftbdr468ӯӄufYfh,h x0JB*phh,0J56B*CJphh,h x0JB*CJphh x0J56B*CJph#hJh x0J56B*CJphh x0JB*phh xh xhM0JhJp0JB*phh,h['=B*CJphh,h,0JB*CJphh['=hM0JhM0JB*phh(!0JB*phrvxc<&'$ & F Wdx-DM ^`Wa$gd;N$'$ $-dx-DM ]-`a$gd,''$ -dx-DM ]-^`a$gd,*'$ & F -Xdx-DM ]-^`Xa$gd>c%'$ -d-DM ]-^`a$gd,8>Fptvx>@BZp̽~ri__VM__h>ch,0Jh,h,0Jh_j0JB*phh_jh_j0Jh,0J>*B*phh,h x0J>*h xhM0J>*B*phh+0J>*B*phh1d&h,0J>*hMh,0JB*CJphh,h,0JB*CJphh x0JB*phhM0JB*phh xh,0JB*ph!h xh x0JB*nH phtH @B~~QQ-'$ dx$-DIfM `a$gd,l44'$ & F >>dx$-DIfM ^>`a$gd,l4-'$ >dx$-DIfM `a$gd_jl4'$ dx-DM `a$gd,uS;,$$(d-DM ^(!'$ >Frd-DM `a$gd.'$ dx-DM `a$gd,jkd$$IfF${$ t0644 layt+r 4!J!!!!*","0"2"4"6"<"R"h"""""""ƿtj`YOh<Dh,0J>* hAx0J>*h,hM0J>*h+hi>;0J>*h+0J>*B*phhi>;0J>*B*phh.hM0J>*B*phhVIhn0J>* hn0J>* h,0J>*h+hi>;h_j h,hMh_j0JB*phh.hM0JB*phhMhM0J5B*\ph h;Nh. h xh,h,& r ,"."~~~P.' hd8x$-DIfM ^h`gd+l4,'$ & F d8x$-DIfM a$gd_jl4-'$ d8x$-DIfM `a$gd,l4&'$ & F (d8x-DM ^(`a$gdVI."0"2"4"6""qqqJ&'$ & F (d8x-DM ^(`a$gd,#'$ (d8x-DM ^(`a$gd,jkdO$$IfF${$ t0644 layt+"""""""""gH'$ d8x-DM `a$gd,jkd$$IfF${$ t0644 layt+-'$ d8x$-DIfM `a$gd,l4"###$ $$$$%%%%%%&&n&p&&'>'@'N'((((((`)b)÷٨ÜٕٕtjaTPh5xHh5xH0J5B*\phh5xH56CJh5hAx0J>*hn!N56B*CJphhn!NhAx0J>*hAxh` 0J>* h` 0J>*h5?0J>*B*phhGhh0J>*B*phhAx0J>*B*phh0J>*B*phhn!NhHi0J>* h0J>* hHi0J>* h,0J>*jhi>;0J7U hi>;0J>*"# $`$$$%/'$ Idh$-DIfM ^I`a$gd+l4+'$ dh$-DIfM `a$gd+l4$'$ & F (dh-DM ^(`a$gdHi%%%%%%[0000+'$ dh$-DIfM `a$gdHil4kd$$IfF\$$~C t0644 layt+%%%%%%[0000+'$ dh$-DIfM `a$gdHil4kd~$$IfF\$$~C t0644 layt+%%%%%%[0000+'$ dh$-DIfM `a$gdHil4kd$$IfF\$$~C t0644 layt+%%%[:!'$ (dh-DM ^(`a$gdHikd$$IfF\$$~C t0644 layt+%%%%%%&@jkd1$$IfF${$ t0644 layt` -'$ jd8x$-DIfM `a$gdl4&'$ & F jkd8x-DM ^k`a$gd&&p&x&&&+'$ dh$-DIfM `a$gd` l4 '$ & F dh-DM `a$gd'$ jd8x-DM `a$gd&&&&&'$'mBBBBB+'$ dh$-DIfM `a$gd` l4kd$$IfF4F$$`` t06  44 layt` $'&'('*'G+'$ dh$-DIfM `a$gdl4kd$$IfF4r$l$  t0644 layt` *','.'0'+'$ dh$-DIfM `a$gdl40'2'4'6'H+'$ dh$-DIfM `a$gdl4kd$$IfFr$l$ t0644 layt` 6'8':'<'+'$ dh$-DIfM `a$gdl4<'>'B'D'H+'$ dh$-DIfM `a$gdl4kdG$$IfFr$l$ t0644 layt` D'F'H'J'+'$ dh$-DIfM `a$gdl4J'L'N'H'!'$ (dh-DM ^(`a$gdkd$$IfFr$l$ t0644 layt` N'''':(^((+'$ dh$-DIfM `a$gd` l4$'$ & F (dh-DM ^(`a$gd` ((((H+'$ dh$-DIfM `a$gd` l4kdy$$IfFr} H$i | t0644 layt` ((((+'$ dh$-DIfM `a$gd` l4((((H+'$ dh$-DIfM `a$gd` l4kd $$IfFr} H$i | t0644 layt` ((((+'$ dh$-DIfM `a$gd` l4(((H'!'$ (dh-DM ^(`a$gd` kd$$IfFr} H$i | t0644 layt` (((((b))*w\??'$ kd-DM `ka$gd9,$$(d-DM ^(gd5xH#'$ dx-DM ^`a$gd5"'$ j$d-DM ]`a$gdAx!'$ d-DM ^`a$gdAx!'$ (dh-DM ^(`a$gdAxb))))))))*:*H*T*V*v*****+,+@+D+F+H+J+++",0,B,D,^,, - ----~m_h B*CJ ^JaJ ph h9h CJOJQJ^JaJh CJOJQJ^JaJh9ho5CJOJQJ^JaJh055CJOJQJ^JaJ#hoh95CJOJQJ^JaJh1hM0J5 hn0J5 hAx0J5h` h5xHB*phh05h` h` hAx h` h` h` h5xH%*F+H+J+++$,D,R,, - $$Ifa$gdo jdh`jgd1'$ jdx-DM `ja$gd9 - ---C7. $Ifgd9 $$Ifa$gdokdn$$Ifr5k$:6%+ 2ap2yto----$$If]a$gd $$If]a$gdAx----C7. $Ifgd9 $$Ifa$gdokd $$Ifr5k$:6%+ 2ap2yto--"-$-&-(-.-0-2-:-<->-F-H-P-R-T-V-^-`-b-d-h-j-l-z----. ܮӮztnah+0J5B*\ph hn0J hl0J h0JU h050J h90JhoB*CJ ^JaJ ph#h ho5CJOJQJ^JaJh ho0J CJh 0J>*CJ h9h CJOJQJ^JaJh B*CJ ^JaJ ph h9h CJOJQJ^JaJh CJOJQJ^JaJ$-- -"-$$If]a$gdAx$$If]a$gd "-$-&-(-C7. $Ifgd9 $$Ifa$gdokd4 $$Ifr5k$:6%+ 2ap2yto(-*-,-.-0-&kd $$Ifr5k$:6%+ 2ap2yto$$If]a$gd $If]gdAx0-2-4-6-8-:-$$If]a$gd $Ifgd $$Ifa$gdo:-<->-@-C7. $Ifgd9 $$Ifa$gdokd $$Ifr5k$:6%+ 2ap2yto@-B-D-F-H-3kd*$$Ifr5k$:6%+ 2ap2yto$$If]a$gd H-J-L-N-P-R-$$If]a$gd $Ifgd, $$Ifa$gdoR-T-V-X-C7. $Ifgd, $$Ifa$gdokd|$$Ifr5k$:6%+ 2ap2ytoX-Z-\-^-`-3kd$$Ifr5k$:6%+ 2ap2yt, $$If]a$gd `-b-d-f-h-j-$$If]a$gd $$If]a$gdAx $Ifgd9 $$Ifa$gdoj-l-|-~-C:*$$If]a$gd $Ifgd9kd $$Ifr5k$:6%+ 2ap2yt, ~----- ?666j`jgd9kdr$$If\k$p%+ (ap(yt $$If]a$gd $$If]a$gdAx& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Przewidywane zrdBa finansowania zadania publicznego : yrdBozB%1Wnioskowana kwota dotacji2Zrodki finansowe wBasne3Zrodki finansowe z innych zrdeB ogBem ( [rodki finansowe wymienione w pkt. 3.1.-3.3) 3.1WpBaty i opBaty uczestnikw projektu 3.2Zrodki finansowe z innych zrdeB publicznych ( w szczeglno[ci : dotacje z bud|etu paDstwa lub bud|etu jednostki samorzdu terytorialnego, funduszy celowych, [rodki z funduszy strukturalnych) 3.3pozostaBe 4WkBad osobowy ( w tym [wiadczenia wolontariuszy i praca spoBeczna czBonkw)OgBem ([rodki wymienione w pkt 1-4 )100% IV. Inne wybrane informacje dotyczce zadania Partnerzy biorcy udziaB w realizacji zadania (ze szczeglnym uwzgldnieniem organw administracji publicznej): Posiadane zasoby kadrowe Inne osoby przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania ( informacje o kwalifikacjach osb, ktre bd zatrudnione przy realizacji zadania ) Posiadane rodzaje zasobw rzeczowych (lokalowe, sprztowe -wraz z informacj o stanie technicznym, inne) - wa|ne z punktu widzenia realizacji zadania Dotychczasowe do[wiadczenia w realizacji zadaD podobnego rodzaju ( ze wskazaniem, ktre z tych zadaD realizowane byBy we wspBpracy z administracj publiczn) Dodatkowe uwagi lub informacje wnioskodawcy ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ O[wiadczam(-my), |e: proponowane zadanie w caBo[ci mie[ci si w zakresie dziaBalno[ci statutowej naszego klubu sportowego w zakresie zwizanym z realizacj zadania, w tym gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazaniem danych osobowych, a tak|e wprowadzaniem ich do systemw informatycznych , osoby, ktrych te dane dotycz, zBo|yBy stosowne o[wiadczenia zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wszystkie podane w ofercie informacje s zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. CaBo[ dochodw podmiot przeznacza na dziaBalno[ statutow nie dziaBa w celu osignicia zysku Zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, w sposb efektywny, oszczdny i terminowy. ............................................................................................ & & & & & & & & & & & & & & & & & .. (podpis osoby upowa|nionej lub podpisy osb upowa|nionych do (piecz klubu sportowego skBadania o[wiadczeD woli w imieniu klubu sportowego ) skBadajcego wniosek) ZaBczniki : Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wycig z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzajce status prawny oferenta i umocowanie osb go reprezentujcych (wa|ny do 3 miesicy od daty wystawienia) Aktualny statut po[wiadczony za zgodno[ z oryginaBem, Umowa partnerska lub o[wiadczenie partnera ( w przypadku wskazania w pkt IV.1 partnera) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek zyskw i strat, informacja dodatkowa) z dziaBalno[ci podmiotu za ubiegBy rok; w przypadku krtszej dziaBalno[ci za miniony okres, O[wiadczenie, |e beneficjentami realizowanego zadania bd mieszkaDcy Gminy Malbork 6. Inne dokumenty mogce mie znaczenie przy ocenie oferty. W harmonogramie nale|y poda terminy rozpoczcia i zakoDczenia poszczeglnych dziaBaD oraz liczbowe okre[lenie skali dziaBaD oraz liczbowe okre[lenie skali dziaBaD planowanych przy realizacji zadania (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba [wiadczeD udzielanych tygodniowo, miesicznie, liczba adresatw)   6. Opis kolejnych dziaBaD planowanych przy realizacji zadania ޮPR`fj$$If^a$gd05 $$Ifa$gd1/jdh-DM `jgd1j`jgd9j`jgdn"NPjlpƯίְÿrrrrrrh!!CJOJQJ^JaJh05B*CJ ^JaJ ph h1h05CJOJQJ^JaJh05CJOJQJ^JaJ#h!!h055CJOJQJ^JaJh05#h1h055CJOJQJ^JaJh5xH0J5B*\phh+0J5B*\phhoho0J5B*\ph%jlp_SJ:$$If]a$gd1 $Ifgd1 $$Ifa$gd!!kd$$If\" '$ ('ap(yt05ޯQE< $Ifgd1 $$Ifa$gd!!kd$$If\" '$ ('ap(yt05$$If]a$gd1ޯA5 $$Ifa$gd!!kd($$If\" '$ ('ap(yt05$$If]a$gd1$$If]a$gd18kdT$$If\" '$ ('ap(yt05$$If]a$gd1$$If]a$gd1 $Ifgd1$$If]a$gd1$$If]a$gd1 $Ifgd1 $$Ifa$gd!!aULL<$$If]a$gd1 $Ifgd1 $$Ifa$gd!!kd$$If\" '$ ('ap(yt05QE<< $Ifgd1 $$Ifa$gd!!kd$$If\" '$ ('ap(yt05$$If]a$gd1A5 $$Ifa$gd!!kd$$If\" '$ ('ap(yt05$$If]a$gd1$$If]a$gd1HNP^bd Ҵߎzmi\MA2hAxhk0J>*B*phhk0J>*B*phhkhM0J>*B*phhkhM0JB*phhMhM0J5B*\phh1h156OJQJ^Jh05 h!!h!!CJOJQJ^JaJh!!5CJOJQJ^JaJ#h1h055CJOJQJ^JaJh!!B*CJ ^JaJ ph h1h!!CJOJQJ^JaJh!!CJOJQJ^JaJ#h!!h!!5CJOJQJ^JaJJLNPR8kd$$If\" '$ ('ap(yt05$$If]a$gd1$$If]a$gd1 $Ifgd1?7dhgd1kdL$$IfW\" '$ ('ap(yt05$$If]a$gd1$$If]a$gd1 1'$ $dx$-DIfM ]`a$gdAxl4"'$ & F $dx-DM ]a$gd*&,$$$Pdx-DM ^Pa$gd9,Bx.nʷȾȪzl[M[M[h+CJOJQJ^JaJ h*|hMCJOJQJ^JaJhMB*CJ^JaJph hq]yhu hAx0JhAx0JB*ph hAx0J"hn0J"B*phhAxhAx0Jh*&0JB*phhq]y0JB*phh!!0JB*phh90JB*phhkhn0J>*B*phhn0J>*B*ph hAx0J>*hAx0J>*B*phtM&&'$ & F py%/dx-DM ]/a$gd*&''$ $dx-DM ]^`a$gdAx#'$ $dx-DM ]`a$gd<$Whkd $$IfF%4& t0644 laytAx0hkd $$IfF%4& t0644 laytAx2'$ y%/dx$-DIfM ]/`a$gdAxl44'$ y%/dx$-DIfM ]/`a$gdAxl4̷ηзҷԷ?hkd!$$IfF%4& t0644 laytu$ x$Ifa$gdul4$ & F xa$gd*|('$ y%/dx-DM ]/^`a$gdq]yʷ̷ηзԷַV vx"$TV(*,ȷȷȘvlh_lVlVlhaOhaO0JhaOhM0Jh*|haO0JB*phh_0JB*phhJp0JB*phhMhM0JB*ph h*|hYCJOJQJ^JaJhMCJOJQJ^JaJ h*|hMCJOJQJ^JaJhYCJOJQJ^JaJhq]yCJOJQJ^JaJhuCJOJQJ^JaJh*|CJOJQJ^JaJԷַ xYhkdh!$$IfF%4& t0644 laytY$ x$Ifa$gdYl4$ & F pxa$gd*| $ xa$gdq]yx$V*]&'$ & F jkdx-DM ^k`a$gdaO&'$ & F jkdx-DM ^k`a$gd*|*'$ & F j/kdx-DM ]/^k`a$gd_'$d8-DM `a$gd*| $ xa$gdY*,.0nk$'$ & F jjd-DM ^j`a$gd_)'$ dh-DM `a$gdn'$dh-DM `a$gd_'/d-DM ]/`gdaO'$ jdx-DM `a$gdaO ,.0t ظ驸xi]QIEAh2h_hnhM5hn0J5B*phh_)0J5B*phhnhM0J5B*phh20JB*phhaOh*|0JB*CJphhJp0JB*CJphh20JB*CJphh'Fh*|0JB*CJphh'FhM0JB*CJph!haOhaO0JB*CJaJph!haOh*|0JB*CJaJphhaO0JB*CJphh20JB*ph0lp&(*LtɻtphphphphpZVh*|h*|B*CJ^JaJphjhdUhdhHiCJOJQJ^JaJ hHihHiCJOJQJ^JaJ hHihi>;CJOJQJ^JaJ-jhHihi>;0J7CJOJQJU^JaJh'FCJOJQJ^JaJhnCJOJQJ^JaJh_)CJOJQJ^JaJh_)h2h_ h_h_h2h 6!n( -d-DM 6gd'F$'$ & F jjd-DM ^j`a$gdV*PTVXh'FCJOJQJ^JaJh*|0JB*phh@%hdh*|h*|B*CJ^JaJphjh*|UmHnHu RTVXgd'F -d-DM @ 00&P 1hP:pn. A!"S#$S% M$$If!vh5{$#v{$:V4F t65{$yt+M$$If!vh5{$#v{$:V4F t65{$yt+M$$If!vh5{$#v{$:V4F t65{$yt+$$If!vh5~555C#v~#v#v#vC:V4F t65~555Cyt+$$If!vh5~555C#v~#v#v#vC:V4F t65~555Cyt+$$If!vh5~555C#v~#v#v#vC:V4F t65~555Cyt+$$If!vh5~555C#v~#v#v#vC:V4F t65~555Cyt+M$$If!vh5{$#v{$:V4F t65{$yt` $$If!vh55 5#v#v #v:V4F4 t6++55 5yt` $$If!vh55 555#v#v #v#v:V4F4 t6++55 55yt` $$If!vh55 555#v#v #v#v:V4F t655 55yt` $$If!vh55 555#v#v #v#v:V4F t655 55yt` $$If!vh55 555#v#v #v#v:V4F t655 55yt` $$If!vh55i5 5|5#v#vi#v #v|#v:V4F t655i5 5|5yt` $$If!vh55i5 5|5#v#vi#v #v|#v:V4F t655i5 5|5yt` $$If!vh55i5 5|5#v#vi#v #v|#v:V4F t655i5 5|5yt` d$$If!vh5:565%55+#v:#v6#v%#v#v+:V 2,5:565%55+/ / / / / 4p2yto^$$If!vh5:565%55+#v:#v6#v%#v#v+:V 25:565%55+/ / / / / 4p2ytoP$$If!vh5:565%55+#v:#v6#v%#v#v+:V 25:565%55+/ / / / 4p2ytoP$$If!vh5:565%55+#v:#v6#v%#v#v+:V 25:565%55+/ / / / 4p2ytoP$$If!vh5:565%55+#v:#v6#v%#v#v+:V 25:565%55+/ / / / 4p2ytoP$$If!vh5:565%55+#v:#v6#v%#v#v+:V 25:565%55+/ / / / 4p2ytoP$$If!vh5:565%55+#v:#v6#v%#v#v+:V 25:565%55+/ / / / 4p2ytoP$$If!vh5:565%55+#v:#v6#v%#v#v+:V 25:565%55+/ / / / 4p2yt, P$$If!vh5:565%55+#v:#v6#v%#v#v+:V 25:565%55+/ / / / 4p2yt, <$$If!vh5p5%55+#vp#v%#v#v+:V (,5p5%55+/ / / / / 4p(yt <$$If!vh5$555#v$#v#v#v:V (',5$555/ / / / / 4p(yt058$$If!vh5$555#v$#v#v#v:V (',5$555/ / / / / 4p(yt05*$$If!vh5$555#v$#v#v#v:V (',5$555/ / / / 4p(yt05*$$If!vh5$555#v$#v#v#v:V (',5$555/ / / / 4p(yt05*$$If!vh5$555#v$#v#v#v:V (',5$555/ / / / 4p(yt05*$$If!vh5$555#v$#v#v#v:V (',5$555/ / / / 4p(yt058$$If!vh5$555#v$#v#v#v:V (',5$555/ / / / / 4p(yt058$$If!vh5$555#v$#v#v#v:V (',5$555/ / / / / 4p(yt05<$$If!vh5$555#v$#v#v#v:V W (',5$555/ / / / / 4p(yt05H$$If!vh54&#v4&:V4F t654&ytAxH$$If!vh54&#v4&:V4F t654&ytAxH$$If!vh54&#v4&:V4F t654&ytuH$$If!vh54&#v4&:V4F t654&ytY8R@R Normalny1$!B*CJ_HaJmHphsHtHJA@J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k, Bez listy 8U@8 HiperBcze >*B*phfROR $Tekst tre[ci (2)_>*CJOJQJ^JaJXOX %Tekst tre[ci (3)_5>*CJOJQJ\^JaJRO!R & NagBwek #1_!5>*@CJOJQJ\^JaJJO1J ' Tekst tre[ci_>*CJOJQJ^JaJFOAF ( NagBwek #2_5>*OJQJ\^JVOQV )Tekst tre[ci (4)_>*@CJOJQJ^JaJXOaX *Tekst tre[ci (5)_5>*CJOJQJ\^JaJLOqL + NagBwek #3_>*@CJOJQJ^JaJZORZ Tekst tre[ci (4) + Odstpy 1 pt@4O24 Tekst tre[ci>*FOF , NagBwek #4_5>*OJQJ\^JXOX -NagBwek lub stopka_>*CJOJQJ^JaJBOB NagBwek lub stopka>*HOH . Spis tre[ci_>*CJOJQJ^JaJdW@2d Pogrubienie,Tekst tre[ci + 9 pt5CJ\aJZOZ /Podpis tabeli (2)_5>*CJOJQJ\^JaJRO2R Tekst tre[ci + Pogrubienie5\LOL 0Podpis tabeli_>*CJOJQJ^JaJ2O2!2 Tekst tre[ci3>O21> Tekst tre[ci2 mHnHu|OB| Tekst tre[ci (2)#$$d-DM a$B*CJOJQJ^JaJphOR Tekst tre[ci (3)'%$d-DM a$#5B*CJOJQJ\^JaJphOb NagBwek #1,&Ldx-D@&M `L'5@B*CJOJQJ\^JaJphxOrx Tekst tre[ci1%'8dx-DM `8B*CJOJQJ^JaJphvOv NagBwek #2*($d,-D@&M a$5B*OJQJ\^JphO Tekst tre[ci (4)))Ld,-DM `L!@B*CJOJQJ^JaJphO Tekst tre[ci (5)#*$dx-DM a$#5B*CJOJQJ\^JaJphvOv NagBwek #3$+Ld-D@&M `L!@B*CJOJQJ^JaJphvOv NagBwek #4*,$d,-D@&M a$5B*OJQJ\^JphzOz NagBwek lub stopka1-d-DM B*CJOJQJ^JaJphzOz Spis tre[ci+.$8d-DM `8a$B*CJOJQJ^JaJphzOz Podpis tabeli (2)/d-DM #5B*CJOJQJ\^JaJphlOl ! Podpis tabeli0d-DM B*CJOJQJ^JaJph4 @4 #WStopka 1 p#0)@!0 #W Numer strony8@28 #WNagBwek 3 p#x@Cx 'FTabela - Siatka7:V4041$d^@Rd _Normalny (Web)5dd1$[$\$B*OJPJQJ^JphP@bP i>;Tekst przypisu dolnego6CJaJP&@qP i>;OdwoBanie przypisu dolnegoH*,%AD,%@,%@C,%9 -%003[\]^ 3!34LMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefe~@M ! ^ _ ` a b c t 9 [\]^_`abc0Z}8<Vhijkw/bcdefghilmnopqrstuvL")d@opqLMNOSxyz{|}ABCDEISTUVWYxyz{|}HIJKLNOx+P !!F"#T##$$$$$$$$$$$$$$$$$$)%*%-%00000%0%0%0&0&0&0&0'0'0'0'0(0(0(0(0'0'0'0'0'0)0)0(+0)0)0(0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 '0'0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 '0'0 '0'0 '0'0'00 '0'08,0 '0c '0c '0c '0c '0c '0c '0c 0c '0c '0c '0c '0c '0c '0c '0c '0c '0c '0c 0c '0c '0c '0c '0c '0c '0c '0c 0c '0c '0c '0c '0c 0c '0c '0c '0c '0c 0c '0c '0c '0c '0c 0c '0c '0c '0c '0c '0c '0c 0c '0c '0c '0c '0c '0c 0c '0c '0c '0c '0c '0c 0c '0c '0c '0c '0c '0c 0c '0c '0c '0c '0c '0c 0c '0c '0c '0c '0c '0c 0c '0c '0c '0c '0c '0c '0c '0c 0c '0c '0c '0c '0c '0c 0c '0c '0c '0c '0c '0c 0c '0c '0c '0c '0c '0c 8,0'0v'0v'0v0v0v0v0v 0v 0v0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v0v0v0v0v0v/0v0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v0v0v 0v 0v 0v 0v 0v0v 0v 0v 0v 0v 0v0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v 0v8,0 '0'0'0 0 '0'0 '0'0'0'0 0 '00 0000 0 0 0000 0 0 00'0 '0 '0 '0 '0 '0'0'0'0'0'0'0'0'0 '0 '0 '0 '0 '00@6000A@0ȑ004@0ȑ004@0ȑ004@0ȑ004@0@0@0@0ȑ00(4-00-0-0-0H3[\]^ 3!34LMNOPQRSTUVWX]cdefe~@M ! ^ ` a b c t csuvL")dqz{|BCDTUV}HKLNOx $$$-%00000%0%0%0 &0 &0 &0 &0'0h'0h'0h'0h(0h(0h(0h@(0h'0T'0T'0T'0T)0T*0*+0)0:)0:(0h*0]*0]*0]*0]*0]*0]*0]*0]*0]*0]*0]*0]*0]*0]*0]*0]*0]*0]*0] '0] '0] '0] '0] '0] '0] '0] '0]'0] '0] '0 ]'0] '0 ]'0] '0 ]'0] '0 ]'0]'0] '0]ʑ0F0G '0E '0 E'0E:,0E '0| '0| '0|@'0|@ '0| '0|'0|:,0E'0'0'000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00/0@0 @0@0 @0 @0 @0 @0 @0@0 @0 @0@0 @0 @0@0 @0 @0@0 @0 @0@0 0:,0E '05$ʑ00Eʑ00@'05$'05$05$ 05$ 05$ 05$'05$ '05$ '05$'05$'05$'05$ 00 00@0 00  ( *YB8"b)-ʷ,X"#%'*.EJjsw{8 r."""%%%%%&&$'*'0'6'<'D'J'N'((((((* ----"-(-0-:-@-H-R-X-`-j-~-jޯԷx*nX !$&()+,-/0123456789:;<=>?@ABCDFGHIKLMNOPQRSTUViklmnopqrtuvxyz|}~V@ @ (  H  3" 0( B S ?,% - k bookmark0 bookmark1 bookmark3 bookmark4 bookmark5 bookmark6c -%s -% AG <? 3"6"#$$$$$$$$$$$$$$$$$-%3@ 1Zb"1>>DK}?*gA j k M ! 7  8 1=/7knwz <Clv+GIR  4 e l <"D"#$$$$$$$$$$$$$$$-%^_ 14ZZq~{{tu D"E""S#T#V####$$$$$$$$$$$$$$$$-% #$$$$$$$$$$$$$$$-% pîa rM v XRbifC!dNS>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph,>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph,>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph,>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph,>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph,>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph,>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph,>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph,>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph,>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph)B567:>*@B*CJEHOJPJQJRHd\]^JaJph.>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph>567:>*@B*CJEHOJQJRHd\]^JaJph^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.pp^p`>*o(. @@^@`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. PP^P`hH.  ^ `hH. L^`LhH. !dNi q$fe7r-Kg p_)U9dn#W1,t< , (!z!@%*&1d&V*S+2Q<405 6?76l:i>;['=v=5?<DC[G5xHn!N;N(OT<$Wc"Z9 \-c>c hcFgl xAx]xq]y*|+ _oJj2A Xuo 9Hi'FFvJpkJMiVIaO'` x_jAI+"wL.!!{5Z,M95YGh6 ` a [ab0Z}8<Vhijkw/bcdefghilmnopq)dLMNOSz{|}BCDEITUVWYxz{HKL-%@ @: ,%pp p pppp(@ppppp p"p$p&p(pUnknownG:Ax Times New Roman5Symbol3& :Cx Arial?5 :Cx Courier New7Georgia"WTGTT AA!d##2Q ?@%Plakat OSPostatecznyADMINAdmin<     Oh+'0  @ L X dpxPlakat OSPostatecznyADMINNormalAdmin10Microsoft Office Word@"@<@K@s=՜.+,0 hp| A#' Plakat OSPostateczny Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FPu=Data !1TableWordDocumentBSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjz F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q