Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Malbork

Obwieszczenie z dnia 26.01.2009 - budowa doziemnego kabla światłowodowego na trasie Tczew-Szymankowo-Malbork

Warunki realizacji inwestycji budowy telefonicznego kabla łącznikowego

Warunki realizacji inwestycji budowy elektrowni wodnej; budowy linii energetycznej

Warunki realizacji inwestycji budowy jednorodzinnego budynku z przeznaczeniem pod sklep

Warunki realizacji inwestycji budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, garażu oraz zabudowy gospodarczej

Warunki realizacji inwestycji budowy budynku mieszkalnego

Warunki realizacji inwestycji budowy silosów zbożowych

Warunki realizacji inwestycji modernizacji istniejących budynków oraz budowy budynku mieszkalnego

Warunki realizacji inwestycj budowy budynku mieszkalnego

Warunki realizacji inwestycji rozbuduwy budynku gospodarczego

Warunki realizacji inwestycji rozbudowy budynku mieszkalnego

Warunki realizacji inwestycji podziału nieruchomości

Warunki realizacji inwestycji budowy budynku gospodarczego

Warunki realizacji inwestycji budowy budynku mieszkalnego

Warunki realizacji inwestycji adaptacji istniejących budynków na mieszkalno - usługowo - produkcyjne

Warunki realizacji inwestycji budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu

Warunki realizacji inwestycji budowy wiaty

Warunki realizacji inwestycji budowy garażu

Warunki realizacji inwestycji budowy budynku gospodarczego

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. modernizacji linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia obszar LCS Malbork, szlak Malbork -Szymankowo od km 279,000 do km 287,700 wraz z budowa wiaduktu drogowego w km 283,750

Obwieszczenie - ustalenie lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. modernizacji linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia obszar LCS Malbork, od km 264,010 do km 274,850 wraz z budowa wiaduktów drogowych w km 264,878 i w km 272,417 oraz budową wiaduktów kolejowych w km 266,395 i w km 269,725

Obwieszczenie Burmistrza Nowego Stawu o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrzno - kablowej linii energetycznej 110 kV relacji GPZ Stawiec - GPZ Malbork - Rakowiec obejmującej swym zasięgiem teren Gminy Nowy Staw, Gminy Malbork, Gminy Stare Pole oraz Miasta Malbork

Obwieszczenie Burmistrza Nowego Stawu o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Elektrownia wiatrowa >Tralewo>z infrastrukturą techniczną - 11.04.2011

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego -"Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 22 w miejscowości Cisy KM 354+680 - KM 355+160" - 14.07.2011

 

ROK 2015

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork z dnia 26.06.2015 r. - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie  ciągu pieszo - rowerowego Malbork - Cisy

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 10.07.2015- zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie mostu przez rzekę Nogat w Malborku wraz z dojazdami w ciągu dróg krajowych nr 22 i 55

Decyzja Ministra Infrastruktury i rozwoju z 10.07.2015 - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie mostu przez rzekę Nogat w Malborku wraz z dojazdami w ciągu dróg krajowych nr 22 i 55

ROK 2016

Obwieszczenie  Ministra Infrastruktury i Budownictwa  DLI.III.6621.195.2015.PK.2.- zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie nieważności decyzji Wojewody Pomorskiego nr WI-II.7820.15.4.2013.MKH oraz decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju DOII-III-ak/II-jo/l-jm/pd-772-84-581/14/15

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork z dnia 30.06.2016 r. - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej, stanowiącej odgałęzienie od istniejącej gminnej sieci wodociągowej, której zadaniem będzie zasilenie planowanej zabudowy mieszkaniowej na działce nr 49 w miejscowości Nowa Wieś Malborska  

ROK 2017

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury  DLI.III.6621.192.2015.ML.16 o wydaniu decyzji z dnia 20.06.2017 r. znak DLI.III.6621.192.2015.ML.15 odmawiającą uchylenia decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10.07. 2015 znak DO II-III-ak/II-jo/I-jm/pd- 772-84-581/14/15 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie mostu przez rzekę Nogat w Malborku.

ROK 2018

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 30.04.2018 r. - wszcęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m, Malbork do m. Grzymała

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania   z dnia 30.04.2018 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do m. Grzymała

Obwieszczenie WI-III.7820.2.2018.AG-h - z dnia 15.05.2018 r. o wydaniu  postanowienia WI-III.7820.2.20018.AG-g - uzupełnienie złożonej dokumentacji projektowej dotyczącej  inwestycji - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do m. Grzymała

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 30.04.2018 r. - wszcęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m, Malbork do m. Grzymała

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania   administracyjnego w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego  zamierzenia inwestycyjnego jakim jest:  stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowana na działce  o numerze 109/4 obręb Nowa Wieś, gmina Malbork

Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Załącznik graficzny PP.6731.9.2018

Wszczęcie postępowania    administracyjnego  w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa dwutorowej linii napowietrznej WN 110 kV Pelplin Malbork/Sztum”, na działkach o numerach ewidencyjnych: 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 128/3, 128/2, 129/1, 131, 129/2, 179, 102/3, 101/1, 100, 99/5, 99/3, 10, 13, 189, 97, 130, 98, 9/8, 2/1, 11, obręb  ewidencyjny   Kraśniewo, gmina Malbork. 

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork  o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  nr  9/2018 z dnia 3 sierpnia  2018 r.dla inwestycji polegającej na:  „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowanej na działce o numerze 109/4 obr. Nowa Wieś, gmina Malbork”

Obwieszczenie PP.6731.9.2018

Obwieszczenie WI-III.7820.2.2018.AZ-m z dnia 26.09.2018 r. o wydaniu decyzji 15zrid/2018/AZ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa. Odcinek 1 od granicy m. Malbork do m. Grzymała.

 

Obwieszczenie PP-6731.17.2018 z dnia 15.10.2018 r. Wójta Gminy Malbork o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa stacji transformatorowej, lini kablowej SN, linii kablowej nN celem zasilenia działki 94/5 w miejscowości Grobelno gm. Malbork

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4393
Treść wprowadził(a): Zielińska Marta, 2018-10-24 13:19:20
Treść wytworzył(a): , 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-09-27 09:42:37