Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Malbork

I. Podstawowym celem Ośrodka jest świadczenie pomocy w zakresie zaspakajania niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także w miarę możliwości doprowadzenia do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem poprzez:

1. tworzenie warunków organizacyjnych dla funkcjonowania pomocy społecznej w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,
2. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
3. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
4. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
5. pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

II. Ośrodek realizuje zadania wynikające z powszechnie obowiązujących aktów prawnych, a w szczególności z niżej wymienionych ustaw:

1. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jedn. tekst Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.)
2. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 ze zm.),
3. ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji (jedn. Tekst Dz. U. Z 1997r. Nr 142, poz. 950 ze zm.),
4. ustawy z dnia 18 września 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.),
5. ustawy z dnia 07 stycznia 1993r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17 poz. 78 ze zm.).
6. ustawy z 22 kwietnia 2005r. o postepowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz. 732 ze zm.)

III. Ośrodek realizuje swoje zadania w sposób następujący :

1. współpracuje z organizacjami, instytucjami, związkami i stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym,
2. inicjuje zadania społeczne mające na celu poprawę sytuacji materialnej i życiowej mieszkańców gminy Malbork,
3. podejmuje swoje działania na wniosek zainteresowanych lub urzędu,
4. współpracuje z jednostkami realizującymi zadania pomocy społecznej na podstawie stosownych porozumień,
5. koordynuje działania w zakresie pomocy społecznej.
Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1870
Treść wprowadził(a): Zielińska Marta, 2013-01-30 09:17:11
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2013-01-30 09:16:38