Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Malbork

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres: ul. Solskiego 1, 82-200 Malbork
Tel.: 509 757 209

e-mail: gopsmal@wp.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Spłecznej jest jednostkę organizacyjną i działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
2. ustawy z dnia 21 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych 
3. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
4. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 
5. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
6. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
7. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 
8. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
9. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
10. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
11. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie 
12. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
13. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie
14. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
15. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat 
16. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej 
17. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie rodzin zastępczych 
18. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny 
19. rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne 
20. statutu.

Uchwała w sprawie powołania GOPS
Statut GOPS
Statut GOPS od 2012 - uchwała Nr XV/149/2012 w sprawie nadania Statutu GOPS w Malborku

Zarządzenie Nr 4/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku z dnia 08 maja 2015 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników GOPS w Malborku w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę tj. dzień wolny od pracy

Informacja - dotycząca dystrybucji paczek żywnościowych 2015

Zawiadomienie 01.12.2015 - szkolenie z zakresu Gospodarowania Budżetem Domowym

Dnia 24.12.2015 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nieczynny.

Zarządzenie Nr 6/2015 Kierownika GOPS z 14.12.2015 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników GOPS w Malborku w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę tj. dzień wolny od pracy


Kompetencje GOPS
Rodzaje świadczonej pomocy
Zasady ogólne pomocy
Informacje dotyczące Funduszu Alimentacyjnego i Świadczeń Rodzinnych 2011 r.

Kierownik GOPS

Karta rodziny - z dnia 16.06.2014
AKTUALNOŚCI - dot. zasiłków dla opiekunów - z dnia 11.06.2014
 

Ogłoszenia - GOPS

Komunikat z 25.08.2015 r. - kryteria przyznawania świadczeń od 01.10.2015
Informacja dotycząca wysokości dodatku energetycznego w 2015 r.
Komunikat w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od miesiąca listopada 2012 r.
Komunikat w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od miesiąca października 2012 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej GOPS
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej GOPS za 2014 rok 

Wystąpienie pokontrolne RIO 2013
Protokół z kontroli - RIO 2013

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:15825
Treść wprowadził(a): Zielińska Marta, 2015-12-14 08:38:48
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-11-20 13:11:37