Urząd Gminy Malbork

Wydruk z serwisu BIP, dn.

 ROK 2024

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork PP.6733.6-1.2024 z dnia 28.05.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy sieci elektroenergetycznej kablowej NN 0,4kV wraz ze złączem kablowo - pomiarowym w miejscowości Kałdowo.
Teren inwestycji obejmuje działki nr 68/2, 68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 128 arkusz 1, obręb Czerwone Stogi, gmina Malbork.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork PP.6733.3-3.2024 z dnia 20.05.2024 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączem energetycznym nn 0,4 kV do zasilania oczyszczalni ścieków. Inwestycja przebiega po terenie działek nr: 206/44, 206/45, 156, 206/57 w miejscowości Stogi, gmina Malbork.

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Malbork PP.6722.PO.1.2024  z 16.05.2024 r. o przystąpieniu  do sporządzenia planu ogólnego gminy Malbork

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork PP.6733.5-1.2024 z dnia 10.05.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  - Rozbudowy sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nowa Wieś Malborska, ul. Kasztanowa

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork PP.6733.4-1.2024 z dnia 10.05.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  - Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie miejscowości Cisy

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork PP.6733.3-1.2024 z dnia 29.03.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączem energetycznym nn 0,4 kV do zasialania oczyszczalni ścieków OŚ - teren inwestycji dz. 206/44, 206/45, 156, 206/57 położone w obrębie ewidencyjnym Stogi

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork  PP.6733.2.2024 z dnia 13.03.2024 r.. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączem elektroenergetycznym  do zasilania domu jednorodzinnego. Teren inwestycji obejmuje działki o numerach: 278/25, 278/33, arkusz 2 położone w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, na terenie gminy Malbork.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork  PP.6733.1.2024 z dnia 13.03.2024 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Teren inwestycji obejmuje działki o numerach: 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 49/10, 49/11, 148, 278/33 w miejscowości Nowa Wieś Malborska, gmina Malbork ,

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork  PP.6730.106.2023-2024 z dnia 23.02.2024 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę infrastruktury technicznej - sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków. Inwestycja przebiega po terenie działek nr: 197/12, 197/10, 197/26, 197/11, 197/15, 197/4, 206/45, 156, 206/50, 206/57 w miejscowości Stogi, gmina Malbork.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork  PP 6733.2-1.2024 z dnia 25.01.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączem elektroenergetycznym  do zasilania domu jednorodzinnego.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork PP.6733.1-1.2024 z dnia 10.01.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączami elektroenergetycznymi do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 

ROK 2023

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork PP.6731.110.2023  z dnia 20.11.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy gazociągu średniego ciśnienia z rur PE o ciśnieniu do MOP 0,50MPa przy ulicy Skośnej w miejscowości Nowa Wieś Malborska

 

Obwieszcenie PP.6731.107.2023 Wójta Gminy Malbork  z dnia 30.10.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Gminy Malbork, dotyczącego budowy infrastruktury technicznej – elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z naziemnym złączem elektroenergetycznym kablowo-(dwu)pomiarowym w celu zasilania budynkumieszkalnego jednorodzinnego w obrębie Cisy.Teren Inwestycji: dz. nr 48/28, 48/29, 108, obr. Cisy, gm. Malbork

 

Obwieszczenie PP.6731.106.2023 Wójta Gminy Malbork  z 27.10.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla Gminy Malbork polegającej na budowie infrastruktury technicznej – sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stogi, gm. Malbork. Teren Inwestycji: dz. nr 197/12, 197/10, 197/26, 197/11, 197/15, 197/4,206/45, 156, 206/50,206/57 obr. Stogi.

 

Zawiadomienie PP.6730.5.2023  z 16.03.2023 r. Wójta Gminy Malbork o zebranym materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegające na budowie budynku usługowo biurowego w zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną inf. techniczną na terenie dz. nr 8/42 położonej w obrębie Cisy, gm. Malbork.

 

Zawiadomienie PP.6730.4.2023 z 16.03.2023 r. Wójta Gminy o zebranym materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegające na budowie budynku mieszkalnego w zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną inf. techniczną na terenie dz. nr 8/42 położonej w obrębie Cisy, gm. Malbork.

 

Obwieszczenie PP.6731.2.2023  z 03.03.2023 r.  Wójta Gminy Malbork o zebranym materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złącami kablowo pomiarowymi w celu zasilania zespołu budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej. Teren Inwestycji dz. nr 275/13, 275/14, 155, 154, 64/1, ark. 2, obr. Nowa Wieś.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Targ RG.X.6730.6.2022.AJ z 07.02.2023 r. o zebranym materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego jakim jest budowa farmy fotowoltaicznej wolnostojącej o mocy do 30 MW wraz z kontenerowymi stacjami transformatorowymi nn/SN oraz inf. towarzyszącą na terenie działki nr 277 obręb Dabrówka Malborska, gm. Stary Targ.

 

Obwieszczenie  Wójta Gminy Malbork z dnia 31.01.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi w celu zasilania zespołu budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej. Teren inwestycji : dz. nr 275/13, 274/14, 155,154, 64/1, ark. 2 obr. Nowa Wieś

 

Obwieszczenie PP.6731.1.2023 z 09.01.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. : Budowa Stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą, operatora P4 Sp. z o.o., na terenie działki nr 3/39, obr. Cisy, gm. Malbork

 

 

ROK 2022

 

 Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork PP.6731.144.2022 z dnia 12.12.2022 w/s wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa Stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o., na działce nr 11/2, obr. Lasowice Małe, gm. Malbork

 

Zawiadomienie PP.6731.144.2022 o zebranym materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o., na działce nr 11/2, obr. Lasowice Małe, gm. Malbork

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork PP.6731.144.2022 z dnia 17.11.2022 - zawiadomienie stron oraz wszystkich zainteresowanych, w sprawie zebrania materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o., na działce nr 11/2, obr. Lasowice Małe, gm. Malbork

 

Obwieszczenie Wójta Stary Targ  RG.X.6730.6.2022.AJ z dnia 03.10.2022  o wszczęciu postęwania administracyjnego  sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego jakim jest budowa farmy fotowoltaicznej wolnostojącej o mocy do 30 MW wraz z kontenerowymi stacjami transformatorowymi nn/SN oraz infrstrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 277 obręb Dąbrówka Malborska gm. Stary Targ

 

Obwieszczenie  o wydaniu decyzji nr 133/2022 z dnia 19.09.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego, polegającego na: „budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 90 zasilającego budynki mieszkalne.” Planowana inwestycja przebiegać będzie po terenie działki nr 97,obr. Cisy, gm. Malbork.


 

Obwieszczenie PP. 6731.134.2022  o wydaniu decyzji  nr 134/2022 w dniu 19.09.2022 r.  w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego, polegającego na: „budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kałdowo, gm. Malbork.”. Planowana inwestycja przebiegać będzie po terenie działek nr 68,80, 124/8, 126/2, 128, obr. Czerwone Stogi, gm. Malbork

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork PP.6731.144.2022 z dnia 25.08.2022 w/s wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa Stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o., na działce nr 11/2, obr. Lasowice Małe, gm. Malbork

 

Obwieszczenie  Wójta Gminy Malbork PP.6731.134.2022 z dnia 02.08.2022 r., o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Kałdowo. Inwestycja przebiega po terenie dz. nr 68, 80, 124/8,126/2,128, obr. Czerwone Stogi, gm. Malbork. Inwestor. Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. z/s w Nowym Dworze Gdańskim.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork PP.6731.133.2022 z dnia 01.08.2022 r., o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 90 PE zasilającego budynki mieszkalne. Inwestycja przebiega po terenie dz. nr 97, obr. Cisy. Inwestor. Polska Spółka Gazownictwa Sp z o. o. z/s w Tarnowie - pełnomocnik: P. Rafał Kwiatkowski Trado Sp. z o.o. z/s w Sztumie

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork PP.6731.123.2022 z dnia 25.07.2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4kV do zasilania nowo powstających budynków mieszkalnych. Inwestycja dotyczy działki nr 42/16, 42/19, 42/20, 42/21, 42/22, 42/23, 42/24, 42/25 w miejscowości Nowa Wieś Malborska, gmina Malbork.  Inwestor: Energa Operator S.A z/s w Gdańsku, oddział w Olsztynie.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork PP.6731.121.2022 z dnia 25.07.2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4kV do zasilania nowo powstających budynków mieszkalnych. Inwestycja dotyczy działki nr 217, 220, 201/2, 42/20 w miejscowości Nowa Wieś Malborska, gmina Malbork.  Inwestor: Energa Operator S.A z/s w Gdańsku, oddział w Olsztynie.

 

Obwieszczenie   Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork PP.6731.119.2022 z dnia 21.06.2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4kV do zasilania nowo powstających budynków mieszkalnych. Inwestycja dotyczy działki nr 63/4, ark. 1 obr. Grobelno.Inwestor: Energa Operator S.A z/s w Gdańsku, oddział w Olsztynie.

 

Obwieszczenie  Wójta Gminy Malbork PP.6731.123.2022 z dnia 02.06.2022 r., o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4kV do zasilania nowo powstających budynków mieszkalnych. Inwestycja przebiega po terenie działek nr 42/16, 42/19, 42/20, 42/21, 42/22, 42/23, 42/24, 42/25, obr. Grobelno. Inwestor. Energa Operator S.A z/s w Gdańsku, oddział w Olsztynie - pełnomicnik: Dariusz Chmura Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane ELVEN.

 

Obwieszcenie Wójta Gminy Malbork PP.6731.121.2022 z dnia 31.05.2022 r., o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4kV do zasilania nowo powstających budynków mieszkalnych. Inwestycja przebiega po terenie działek nr 217, 220, 201/2, 41/29 obr. Nowa Wieś. Inwestor. Energa
Operator S.A z/s w Gdańsku, oddział w Olsztynie

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork PP.6731.119.2022 z dnia 26.05.2022 r., o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4kV do zasilania nowo powstających budynków mieszkalnych. Inwestycja dotyczy działki nr 63/4, ark. 1 obr. Grobelno. Inwestor. Energa Operator S.A z/s w Gdańsku, oddział w Olsztynie.

 

Obwieszczenie  Wójta Gminy Malbork z dnia 25.04.2022 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci (linii kablowej) nn 0,4 kV do zasilania przepompowni ścieków zlokalizowanej na terenie działki nr 5/6 obr. Nowa Wieś. Planowana inwestycja przebiegać będzie po terenie działek : 5/6, 5/1, 6/2, arkusz mapy 5, w miejscowości Wielbark, Gmina Malbork

 

ROK 2021

 

PP.6731.188.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowe nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi w celu zasilania obiektów usługowych. Inwestycja przebiega po terenie działek nr 278/33, 29/4, 148, 152/2,136/2, ark. 2, obr. Nowa Wieś z  dnia 17.12.2021 r.

 

PP.6731.188.2021. Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork z dnia 16.11.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi w celu zasilania obiektów usługowych. Inwestycja przebiega po terenie działek nr: 278/33, 29/4, 148, 152/2, 136/2 obr. Nowa Wieś Malborska, gmina Malbork
PP.6731.188.2021 załącznik graficzny

 

PP.6731.184.2021. Zawiadomienie Wójta Gminy Malbork z dnia 15 listopada 2021 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie rozdzielnicy stacyjnej i linii kablowej nn 0,4kV w celu przyłączenia do sieci nowego odbiorcy. Inwestycja przebiega po terenie działek nr: 132, 134, 139 w miejscowości Nowa Wieś Malborska, gmina Malbork.

 

PP.6731.143.2021  Decyzja Wójta Gminy Malbork z 08.11.2021 r. o odmowie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 MAL 1001A, na działce o numerze ewidencyjnym 9/20 w obrębie Tragamin, miejscowość Tragamin, gmina Malbork.

 

PP.6731.143.2021 Zawiadomienie Wójta Gminy Malbork o zebranym materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 MAL 1001A, na działce o nr ewidencyjnym 9/20, w obrębie Tragamin, gmina Malbork, z dnia 18 października 2021 r.

 

Postanowienie Wójta Gminy Malbork PP.6731.143.2021 z dnia 07.10.2021 r. w sprawie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, przewidzianej do realizacji na terenie działki nr 9/20 w miejscowości Tragamin.

 

Zawiadomienie  Wójta Gminy Malbork z 22.09.2021 w/s ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 9/20 w miejscowości Tragamin

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork z 25.08.2021 w/s spotkania informacyjnego w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 9/20 w miejscowości Tragamin
Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork z 16.08.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 9/20 w miejscowości Tragamin

Zawiadomienie  WI-III.7820.13.2020.AZ-g z 09.07.2021 r. - Wojewoda Pomorski  zawiadamia, że 08.07.2021 r. postanowieniem nr WI-III.7820.13.2020.AZ-f zobowiązał inwestora tj. GDDKiA do uzupełnienia złożonej dokumentacji projektowej, dotyczącej inwestycji drogowej pn. RTozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Cisy - Malbork
Obwieszczenie WI-III.7820.13.2020.AZ-h z 09.07.2021 r. Wojewoda Pomorski,podaje do publicznej wiadomości że w dniu 08.07.2021 r. postanowieniem nr WI-III.7820.13.2020.AZ-f zobowiązał inwestora tj. GDDKiA do uzupełnienia złożonej dokumentacji projektowej, dotyczącej inwestycji drogowej pn. RTozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Cisy - Malbork

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork z 12.05.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV w celu przyłączenia do sieci nowych odbiorców. Inwestycja przebiega na terenie działek nr 117/1, 117/2, 117/3, 117/4, 117/5, 117/6, 117/7, 117/16, 117/17, 117/8, 117/11, 117/12, 117/13, 117/14, 117/15, 48/23, 153, 117/18, 117/19, 46/1 w miejscowości Nowa Wieś Malborska

ROK 2019

Obwieszczenie PP-6731.21.2019.A o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na: dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0.4 kV dla sasilania działek pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną o nr 115/4-115/19 zlokalizowanych w Nowej Wsi Malborskiej ; działki  przeznaczone pod inwestycje: nr 115/4, 115/5, 115/6, 115/6, 115/7, 115/8, 115/9, 115/10, 115/11, 115/12, 115/13, 115/19, 115/21, 116/17; obręb Nowa Wieś Malborska  gmina Malbork

Obwieszczenie PP-6731.19.2019.A o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV   do zasilania budynku mieszkalnego -jednorodzinnego  w m. Nowa Wieś Malborska, ul. Srebrna, gm. Malbork .Inwestycja planowana jest na działce nr 75/2, 212  ark. 3 obręb Nowa Wieś,  gmina Malbork

Obwieszczenie PP-6731.15.2019A o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: elektroenergetyczna sieć kablowa niskiego napięcia  0.4 kV  dla zasilania działek pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną o numerach 276/2, 276/4, 276/5, zlokalizowanych w Nowej Wsi Malborskiej; działki  przeznaczone pod inwestycje:   nr  71/37, 276/2, 276/4, 276/5 obręb Nowa Wieś, gmina Malbork

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork z dnia 06.08.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV zasilającej budynek mieszkalny-jednorodzinny na dz. nr 38/1 w Cisach

Obwieszczenie PP-6731.21.2019 -z 01.07.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego  zamierzenia inwestycyjnego jakim jest:  budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilenia działek   pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną o numerach   115/4 – 115/14 zlokalizowanych   w miejscowości Nowa Wieś Malborska.

Obwieszczenie PP-6731.17.2019 -z 01.07.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla obsługi wydzielonych działek budowlanych w miejscowości Kościeleczki

Obwieszczenie PP-6731.19.2019 z 12.06.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego jakim jest budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Nowa Wieś ul. Srebrna

Obwieszczenie PP-6731.20.2019  z 12.06.2019 o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego jakim jest budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV zasilająca budynek mieszkalny jednorodzinny na działce nr 38/1 obr. Cisy

Obwieszczenie GD.ZUZ.2.421.93.2019.ZŚ z 05.06.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, zlokalizowanego na dziłace nr 57/16, obręb Nowa Wieś

Obwieszczenie PP-6731.13.2019 z 30.05.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia z przyłączem gazu, działki przeznaczone pod inwestycje nr 235, 89/5 obr. Kościeleczki

Obwieszczenie PP-6731.11.2019 z 30.05.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu likalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego, na działce o numerze ewidencyjnym 156, 206/18 obręb Stogi

Obwieszczenie PP-6731.17.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego jakim jest budowa sieci wodociągowej, rozdzielczej dla obsługi wydzielonych działek budowlanych w miejscowości Koscieleczki

Obwieszczenie PP-6731.10.2019.A o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0.4 kV dla zasilania działek  pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną o nr 89/3, 89/4, 89/5, 89/6, 89/7 zlokalizowanych w Kościeleczkach

Obwieszczenie PP-6731.14.2019.A o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działek pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną o numerach 76/12, 76/13, 76/14, 76/15 zlokalizowanych w Nowej Wsi Malborskiej

Obwieszczenie PP-6731.14.2019 z 17.04.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego jakim jest budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilenia działki pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną o nr 76/12, 76/13, 76/14 ark. 2 obr. Nowa Wieś

Obwieszczenie PP-6731.13.2019  z dnia 17.04.2019 o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego jakim jest budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłaczem gazu. Inwestycja planowana jest na działce 235, 89/5 obręb Kościeleczki

Obwieszczenie PP-6731.7.2019.A z 29.03.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działek pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną o nr 12/2, 12/3 zlokalizowanych w Kościeleczkach

Obwieszczenie PP-6731.11.2019 z 28.03.2019 o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego jakim jest budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stogi

Obwiesczenie PP-6731.10.2019 z 29.03.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego jakim jest budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilenia działki pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną o nr 89/3, 89/4, 89/5, 89/6, 89/7 zlokalizowanej w miejscowości Kościeleczki

Obwieszczenie PP-6731.4.2019 z 26.03.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia z przyłączem gazu, zasilającym budynki mieszkalne. Inwestycja planowana jest na działce nr 93/9, 93/12, 93/41, 93/38, 93/39; ark. nr 3 obr. Nowa Wieś

Obwieszczenie PP-7341.m.p.z.p.NW.IV-1.19 z 15 marca 2019 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycycyjnych w obrębie Nowa Wieś, arkusz 4, gmina Malbork

Obwieszczenie PP-6731.9.2018 z 14.03.2019 o odmowie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowana na działce nr 109/4 obr. Nowa Wieś

Zawiadomienie PP-6731.9.2019 z 05.03.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego jakim jest budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilenia działek pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną o numerze 12/12, 12/3 zlokalizowanych w miejscowości Kościeleczki

Zawiadomienie PP-6731.7.2019 z 05.03.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego - budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do do zasilenia działki pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną o nr 71/33 zlokalizowanej w miejscowości Nowa Wieś Malborska

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w dniu 11.02.2019 została wydana decyzja  Nr 1/2019 o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na: budowie  gazociągu średniego ciśnienia z przyłączem gazu, zasilającym budynki mieszkalne. Inwestycja planowana jest na działce nr 126/2, 124/9, 124/8 obręb Czerwone Stogi, gmina Malbork

Obwieszczenie Wójt Gminy Malbork  zawiadamia, że zostało wszczęte na wniosek  Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w  Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk, pełnomocnik Pan Rafał Kwiatkowski,  postępowanie administracyjne w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego  zamierzenia inwestycyjnego jakim jest:  budowa gazociągu średniego ciśnienia z przyłączem gazu zasilającego budynki mieszkalne. Inwestycja planowana jest na działkach nr: 93/9, 93/12, 93/41, 93/38, 93/39; ark. nr 3, obręb Nowa Wieś,  gmina Malbork

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork, w dniu  28.01.2019 została wydana decyzja  Nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej „wschód” w miejscowości Nowa wieś Malborska, gm. Malbork oraz w miejscowości Malbork, na działkach ewidencyjnych nr 148, 114, 117 obręb Nowa Wieś oraz 21/2 obręb 8 miasto Malbork

Obwieszczenie z 21.01.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa budynku Szkoły w Nowej Wsi Malborskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Obwieszczenie z 14.01.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej NC dn 90 PE, obręb Grobelno

 

ROK 2018

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 30.04.2018 - wszcęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m, Malbork do m. Grzymała

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do m. Grzymała

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania   z dnia 30.04.2018 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do m. Grzymała

Obwieszczenie WI-III.7820.2.2018.AG-h - z dnia 15.05.2018 o wydaniu  postanowienia WI-III.7820.2.20018.AG-g - uzupełnienie złożonej dokumentacji projektowej dotyczącej  inwestycji - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do m. Grzymała

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 30.04.2018 - wszcęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m, Malbork do m. Grzymała

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania   administracyjnego w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego  zamierzenia inwestycyjnego jakim jest:  stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowana na działce  o numerze 109/4 obręb Nowa Wieś, gmina Malbork

Zawiadowmienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Załącznik graficzny PP.6731.9.2018

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowanej na działce o numerze 109/4 obr. Nowa Wieś, gmina Malbork

Wszczęcie postępowania administracyjnego  w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa dwutorowej linii napowietrznej WN 110 kV Pelplin Malbork/Sztum”, na działkach o numerach ewidencyjnych: 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 128/3, 128/2, 129/1, 131, 129/2, 179, 102/3, 101/1, 100, 99/5, 99/3, 10, 13, 189, 97, 130, 98, 9/8, 2/1, 11, obręb  ewidencyjny   Kraśniewo, gmina Malbork. 

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork  o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  nr  9/2018 z dnia 3 sierpnia  2018 r.,  dla inwestycji polegającej na:  „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowanej na działce o numerze 109/4 obr. Nowa Wieś, gmina Malbork”

Obwieszczenie PP.6731.9.2018

Obwieszczenie WI-III.7820.2.2018.AZ-m z dnia 26.09.2018 r. o wydaniu decyzji 15zrid/2018/AZ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa. Odcinek 1 od granicy m. Malbork do m. Grzymała

Obwieszczenie PP-6731.17.2018 z dnia 15.10.2018 r. Wójta Gminy Malbork o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa stacji transformatorowej, lini kablowej SN, linii kablowej nN celem zasilenia działki 94/5 w miejscowości Grobelno gm. Malbork

Obwieszcenie Wójta Gminy Malbork o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowannia przestrzennego dla zabudowy mieszkalno - usługowej w Gminie Malbork w obrębie Nowa Wieś

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  z 26.11.2018 - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego jakim jest budowa sieci gazowej NC90PE ul. Boczna w Malborku.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 06.12.2018 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej "wschód" w miejscowości Nowa Wieś Malborska 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  PP.6731.16.2018 z 07.12.2018 dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza kablowego nn-04 kV w miejscowości Kościeleczki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  PP.6731.17.2018 z 10.12.2018 dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej, linii kablowej SN, linii kablowej nN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  PP-6731.18.2018 z 18.12.2018 dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0.4 k, obręb Czerwone Stogi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycjii celu publicznego PP-6731.20.2018 z 18.12.2018 dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ŚC dn 63PE, obręb Czerwone Stogi

Obwieszczenie o ponownym wszczęciu postępowania administracyjnego - w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4, Nowa Wieś

 

ROK 2017

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury  DLI.III.6621.192.2015.ML.16 o wydaniu decyzji z dnia 20.06.2017 r. znak DLI.III.6621.192.2015.ML.15 odmawiającą uchylenia decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10.07. 2015 znak DO II-III-ak/II-jo/I-jm/pd- 772-84-581/14/15 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie mostu przez rzekę Nogat w Malborku

 

ROK 2016

Obwieszczenie  Ministra Infrastruktury i Budownictwa  DLI.III.6621.195.2015.PK.2.- zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie nieważności decyzji Wojewody Pomorskiego nr WI-II.7820.15.4.2013.MKH oraz decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju DOII-III-ak/II-jo/l-jm/pd-772-84-581/14/15

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork z dnia 30.06.2016 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej, stanowiącej odgałęzienie od istniejącej gminnej sieci wodociągowej, której zadaniem będzie zasilenie planowanej zabudowy mieszkaniowej na działce nr 49 w miejscowości Nowa Wieś Malborska

 

ROK 2015

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork z dnia 26.06.2015 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie  ciągu pieszo - rowerowego Malbork - Cisy

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 10.07.2015 - zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie mostu przez rzekę Nogat w Malborku wraz z dojazdami w ciągu dróg krajowych nr 22 i 55

Decyzja Ministra Infrastruktury i rozwoju z 10.07.2015 - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie mostu przez rzekę Nogat w Malborku wraz z dojazdami w ciągu dróg krajowych nr 22 i 55

Obwieszczenie z dnia 26.01.2009 - budowa doziemnego kabla światłowodowego na trasie Tczew-Szymankowo-Malbork

Warunki realizacji inwestycji budowy telefonicznego kabla łącznikowego

Warunki realizacji inwestycji budowy elektrowni wodnej; budowy linii energetycznej

Warunki realizacji inwestycji budowy jednorodzinnego budynku z przeznaczeniem pod sklep

Warunki realizacji inwestycji budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, garażu oraz zabudowy gospodarczej

Warunki realizacji inwestycji budowy budynku mieszkalnego

Warunki realizacji inwestycji budowy silosów zbożowych

Warunki realizacji inwestycji modernizacji istniejących budynków oraz budowy budynku mieszkalnego

Warunki realizacji inwestycji budowy budynku mieszkalnego

Warunki realizacji inwestycji rozbuduwy budynku gospodarczego

Warunki realizacji inwestycji rozbudowy budynku mieszkalnego

Warunki realizacji inwestycji podziału nieruchomości

Warunki realizacji inwestycji budowy budynku gospodarczego

Warunki realizacji inwestycji budowy budynku mieszkalnego

Warunki realizacji inwestycji adaptacji istniejących budynków na mieszkalno - usługowo - produkcyjne

Warunki realizacji inwestycji budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu

Warunki realizacji inwestycji budowy wiaty

Warunki realizacji inwestycji budowy garażu

Warunki realizacji inwestycji budowy budynku gospodarczego

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. modernizacji linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia obszar LCS Malbork, szlak Malbork -Szymankowo od km 279,000 do km 287,700 wraz z budowa wiaduktu drogowego w km 283,750

Obwieszczenie - ustalenie lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. modernizacji linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia obszar LCS Malbork, od km 264,010 do km 274,850 wraz z budowa wiaduktów drogowych w km 264,878 i w km 272,417 oraz budową wiaduktów kolejowych w km 266,395 i w km 269,725

Obwieszczenie Burmistrza Nowego Stawu o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrzno - kablowej linii energetycznej 110 kV relacji GPZ Stawiec - GPZ Malbork - Rakowiec obejmującej swym zasięgiem teren Gminy Nowy Staw, Gminy Malbork, Gminy Stare Pole oraz Miasta Malbork

Obwieszczenie Burmistrza Nowego Stawu o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Elektrownia wiatrowa >Tralewo>z infrastrukturą techniczną - 11.04.2011

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego -"Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 22 w miejscowości Cisy KM 354+680 - KM 355+160" - 14.07.2011