Urząd Gminy Malbork

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Uchwała Nr XXX/248/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malbork na 2018 rok

Projekt budżetu na 2018 r
Uchwała Nr 162/g245/F/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 04 grudnia 2017 w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Malbork na lata 2018-2020
Uchwała Nr 163/g245/P/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 04 grudnia 2017 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Malbork na 2018 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu
Uchwała Nr 004/g245/D/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 05 stycznia 2018 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Malbork na lata 2018- 20130 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Gminy Malbork na 2018 rok

Uchwała Nr  155/g245/B/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12.09.2018 r. w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Malbork za pierwsze półrocze 2018

Uchwała Nr 192/g245/F/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 27.11.2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Malbork na lata 2019-2030

Uchwała Nr 193/g245/P/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27.11.2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Malbork na 2019 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu

Uchwała Nr 077/g245/R/V19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 05 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Malbork za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

 

Sprawozdania budżetowe 2018 rok

Sprawozdania finansowe 2018 rok

 

Informacja za I kwartał 2018 roku o wykonaniu budżetu Gminy Malbork

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2018

Informacja za II kwartał 2018 roku o wykonaniu budżetu Gminy Malbork

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w II kwartale 2018

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malbork, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Informacja o przebiegu wykonania  budżetu Gminy Malbork za I półrocze 2018 roku

Informacja za III kwartał 2018 roku o wykonaniu budżetu Gminy Malbork

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w III kwartale 2018

Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w IV kwartale 2018

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Malbork w zakresie finansowo - budżetowym za 2018 rok

Informacja o stanie mienia za 2018

Mienie komunalne - rejestr 31.12.2018

Zestawienie sprzedaży i nabycia 2018

Uchwała Nr 077/g245/R/V19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 05 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Malbork za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
Informacja z wykonania budżetu Gminy Malbork w 2018 roku