Urząd Gminy Malbork

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Uchwała Nr III/15/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malbork na 2019 rok

Uchwała Nr III/14/2018 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Projekt budżetu na 2019 rok
Zarządzenie Nr 68/2018 z dnia 14 listopada 2018 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Malbork na 2019 rok oraz projektu WPF na lata 2019-2030
Uchwała Nr 192/g245/F/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 27.11.2018 w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Malbork na lata 2019-2030
Uchwała Nr 193/g245/P/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27.11.2018 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Malbork na 2019 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu
Uchwała Nr 022/g245/D/V/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 14.01.2019 w sprawie opinii o : prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Malbork na lata 2019 - 2030 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Gminy Malbork na 2019 rok

Uchwała Nr 175/g245/B/V/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 02.09.2019 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Malbork informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

Uchwała  Nr 070/g245/A/III/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Malbork z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

 

Sprawozdania budżetowe 2019 rok

Sprawozdania Finansowe 2019 rok

 

Informacja za I kwartał 2019 roku o wykonaniu budżetu Gminy Malbork

Informacja za II kwartał 2019 roku o wykonaniu budżetu Gminy Malbork

Informacja za III kwartał 2019 roku o wykonaniu budżetu Gminy Malbork

Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2019

Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w II kwartale 2019

Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w III kwartale 2019

Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w IV kwartale 2019

Informacja o kształtowaniu się WPF Gminy Malbork, w tym  o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Malbork za I półrocze 2019

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Malbork za 2019

Informacja z wykonania budżetu Gminy Malbork w 2019