Urząd Gminy Malbork

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Solskiego 1, 82-200 Malbork
SIWZ - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Solskiego 1, 82-200 Malbork
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
Dokumentacja techniczna na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Solskiego 1, 82-200 Malbork 

 Zapytanie Nr 1 do SIWZ
W związku z wątpliwościami, zgłaszany się z wyjaśnieniem następujących
pytań:
1. Montaż zestawu wodomierzowego z zaworem antyskażeniowym jest
uwzględniony w opisie technicznym, natomiast brak go w przedmiarze robót.
2. Czy dopuszcza się montaż grzejników innych niż oktreślone w opisie
technicznym?

Odpowiedź na zapytanie Nr 1 do SIWZ 
1. Do przetargu obowiązuje zakres robót ujęty w przedmiarze robót
2. Możliwy jest montaż grzejników dowolnego producenta, spełniających parametry techniczne określone w opisie technicznym 
Zapytanie Nr 2 do SIWZ
Opis techniczny punkt ..7.5 Elementy grzejne" mówi o grzejnikach typu: 11kV, 21kv, 22kV, 33kV oraz 11k, 21k, 22k. Tak samo wskazują rysunki projektu. Wszystkie z wymienionych grzejników posiadają osłonę boczną., osłonę górną typu „GRILL" oraz elementy konwekcyjne - z tego powodu nie spełniają wymagań stawianych grzejnikom dopuszczonych do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych obiektach o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Czy i które grzejniki powinny być typu higienicznego?

Odpowiedź na zapytanie Nr 2 do SIWZ

Grzejniki typu higienicznego powinny być umieszczone na parterze i piętrze budynku

 

 

Zapytanie Nr 3 do SIWZ 1. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ punkt. 2: „Przedmiot Zamówienia" znajduje się zapis mówiący: ..Szczegółowy zakres rzeczowy - w załączniku Nr 7 (PRZEDMIAR ROBÓT. W załączniku nr 7: „PRZEDMIAR ROBÓT" poz, 2.2.5; „Demontaż i rozebranie koiła o powierzchni ogrzewalnej do 6.5 m.2" ilość 2 kpl. mówi o konieczności demontażu i ponownego montażu istniejącego kotła. Na stronie internetowej zamawiającego w zakładce: „Dokumentacja techniczna na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Solskiego 1, 82-200 Malbork" Znajduje się dopisek: Uwaga: zakres rzeczowy przetargu nie obejmuje prac związanych z demontażem i montażem kotła co. w kotłowni, omyłkowo ujętych w specyfikacji technicznej, /godnie z zapisem SIWZ obowiązujące dla Wykonawcy jest załącznik nr 7 do S1WZ. a nie treść ogłoszenia. Czy Wykonawca powinien uznać w/w dopisek o braku konieczności demontażu i moniaku kotła za obowiązującą zmianę SI WZ.?
2. Zgodnie z Art. 29 punkt 2 i Art, 29 punkt 3 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (dalej: PZP) przedmiot zamówienia powinien być opisany w sposób umożliwiający uczciwą konkurencję oraz Zamawiający w przedmiocie namówienia nic powinien wskazywać znaków towarowych oraz pochodzenia, Zarówno w SIWZ (Zał. Nr 7:"PRZEDMIAR ROBÓT", jak i w Opisie Technicznym prawie każde montowane urządzenie opisane jest typem i nazwa producenta. Wvmienić należy choćby: COSMONOYA. RiEFLEX, SIEMENS, GRUNDFOS, DANFOS, METRON. HONEYWELL, TA etc. Z podanych znaków towarowych dodatkowo łamiącym Art. 29 punkt 2 jest marka COSMONOVA, gdyż ta marka dystrybuowana jest tylko przez jedną siec hurtowa, co słoi w sprzeczności z Art, 29 punk! 2 PZP. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę oraz montaż urządzeń innych producentów niż opisanych w Zał. Nr 7 do SIWZ i Opisie Technicznym?
3. Załącznik nr 7 do SIWZ. ..PRZEDMIAR ROBÓT" w poz. 1.1.27 "MAT - Grzejniki wg zestawienia" ilość: 85 szt. mówi o dokumencie "zestawienie grzejników". W dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego brakuje zestawienia grzejników. Zgodnie z punktem 2 SIWZ zakres zamówienia reguluje zał. Nr 7 do SIWZ: ."PRZEDMIAR ROBÓT". Wnioskujemy, że dokumentacja przedmiotu jest niekompletna. Czy Zamawiający uzupełni SIWZ o dokument; „Zestawienie grzejników7"? Jeżeli nie, to: Czy Zamawiający wskaże inną umocowaną podstawę do kalkulacji w/w pozycji przedmiarowej?
4. Opis techniczny w punkcie „7.5 ELEMENTY GRZEJNE" mówi; ..Grzejniki w łazienkach i pomieszczeniach wilgotnych projektuje się jako OG (ocynkowane)"'. Ze względu nn znaczącą różnicę w cenie miedzy grzejnikami ocynkowanymi. a stalowymi malowanymi dochodzącą do 70% wartości pytanie: Dokładnie, które grzejniki powinny być ocynkowane? Które pomieszczeniu należy uznać za wilgotne?

Odpowiedź na zapytanie Nr 3 do SIWZ
1. Szczegółowy zakres rzeczowy umieszczony jest w załączniku Nr 7 (PRZEDMIAR ROBÓT). Uwaga: zakres rzeczowy przetargu nie obejmuje prac związanych z demontażem i montażem kotła co. w kotłowni, omyłkowo ujętych w specyfikacji technicznej, dotyczy jedynie nie ujmowania demontażu starego i montażu nowego kotła. Nie należy ujmować zakupu nowego kotła
2. Zamawiający jak najbardziej dopuszcza wycenę oraz montaż urządzeń innych producentów niż opisanych w Zał. Nr 7 do SIWZ i Opisie Technicznym?
3. Zestawienie grzejników - według rys. 2, 3 i 4 dokumentacji technicznej
4. Grzejniki ocynkowane zaznaczono na rys. 2, 3 i 4 dokumentacji technicznej symbolem GO z kolejną cyfrą.
 
 
 
 
Zapytanie Nr 4 do SIWZ
1. W dokumentacji technicznej dotyczącej parteru i pierwszego piętra symbole grzejników m.in. podane moce [W] oraz typy [KI 1,K33. etc] bezsprzecznie wskazują, że nie projektuje się - grzejników typu higienicznego, co stoi w sprzeczności z odpowiedzią do pytania nr 2 do SIWZ W zakres zamówienia publicznego o nr PP-2222 C.O..-OZ/2009 nie wchodzi projektowanie instalacji co., a zamiana grzejników daleko wykracza poza zakres ujęty w SIWZ (wykonanie).
Grzejniki typu higienicznego tego samego wymiaru różnią się mocą [W] od grzejników płytowych „.standard" ze względu na brak elementów konwekcyjnych. Dla przykładu grzejnik K33-1000/600 (przy parametrach instalacji 75°/65°) w wersji standard ma wydajność grzewczą~2350[W}, a grzejnik w wersji higienicznej (H30) ~1500[W]. Różnica w mocy wynosi ponad 60%.Wykonawca na podstawie w/w informacji nie może wziąć odpowiedzialności za zamiany grzejników na higieniczne. Dobierając grzejniki higieniczne wg mocy musi montować grzejniki znacznie większe, a co za tym idzie bierze na siebie ryzyko, że grzejnik będzie „za duży". Montując grzejniki higieniczne wg wymiaru ryzykuje, że pomieszczenia będą niedogrzanie. Wykonawca zamieniając, czy to wielkość, czy to moc grzejników, by być s zgodzie z odpowiedziami do SI W Z, zmuszony jest do przeniesienia odpowiedzialności cywilnej, za hipotetyczną wadliwą pracę instalacji z projektanta na wykonawcę, co jak pisaliśmy wyżej wykracza poza zakres SIWZ.Czy Zamawiający dostarczy zestawienie PRZELICZONYCH grzejników typu higienicznego jako uzupełnienie/poprawienie dokumentacji technicznej? Jeżeli nie, czy Wykonawca przy wycenie roboty budowlanej objętej zamówieniem publicznym PP.2222/C.O.-OZ/2009 winien kierować się typem grzejnika, czy mocą katalogową przypisaną danym typem grzejnika?
2. W związku z odpowiedzią do pyt, nr 3.4 do SIWZ grzejniki, ocynkowane na rysunkach 2,3,4 powinny mieć oznaczenie GO - a następnie numeracją grzejnika. Ponieważ nie znaleźliśmy grzejników tak oznaczonych, czy to oznacza, że zamawiający nie planuje montażu grzejników ocynkowanych? I jak to się ma do zapisu w Projekcie technicznym, ze grzejniki w łazienkach powinny być ocynkowane?
 
 
 
Odpowiedź na zapytanie Nr 4 do SIWZ
1. Po konsultacji z projektantem Zamawiający rezygnuje z grzejników higienicznych. Zaproponowany przez projektanta typ grzejników, jest do zaakceptowania w budynku przychodni i obowiązujący do przetargu.
2. Grzejniki ocynkowane należy umieścić jedynie w pomieszczeniach oznaczonych, jako W.C.