Urząd Gminy Malbork

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

 

Zasady otwartości danych, zasady i  tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania oraz podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje określa ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (tekst jedn.: Dz. U. z 221 r. poz. 1641 z późn. zm.).

 

Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotów sektora publicznego.

 

Przez otwarte dane należy rozumieć informacje sektora publicznego udostępniane lub przekazywane w postaci elektronicznej, bezwarunkowo lub z uwzględnieniem warunków,  o których mowa w rozdziale 3 (ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego), kompletne, aktualne,  w wersji źródłowej, w otwartym i niezastrzeżonym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego, które są przeznaczone do bezpłatnego ponownego wykorzystywania na tych samych zasadach dla każdego użytkownika, bez konieczności potwierdzania tożsamości przez użytkownika.

 

Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu,  z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

 

Prawo do ponownego wykorzystywania  podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych `w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (art. 6.1 ustawy). Ograniczenia w korzystaniu z prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego wynikają m.in.: ze względu na tajemnicę  przedsiębiorstwa lub prywatność osoby fizycznej, w tym ochronę danych osobowych Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych  w celu ponownego wykorzystywania lub gdy przedsiębiorca rezygnuje z przysługującego mu prawa.

 

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

- udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malbork

- przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego wnosi się  w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

- nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,

- została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich  warunków  lub opłat,

- będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,

- została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 

Wnioski mogą być wnoszone na adres: Urzędu Gminy Malbork, ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork, ewentualnie fax: 55 647 28 07 w. 00, na wniosek złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@gmina.malbork.pl lub w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP.

 

Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w art. 39.3 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

 

Wniosek zawiera w szczególności:

1)  nazwę podmiotu zobowiązanego;

2)  informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

3)  wskazanie informacji sektora publicznego, które będą  ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępnione lub zostały przekazane, warunki ponownego przekazania, na jakich ma być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;

4)  wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności,  w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

5)  wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;

6)  wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego.

 

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Wniosek rozpatruje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy  o przyczynach opóźnienia.

 

Po rozpatrzeniu wniosku organ zobowiązany:

- przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;

- informuje o braku informacji sektora publicznego wskazanych we wniosku

- informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę

- składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację   o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;

- odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić organ zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

 

W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Gminy Malbork, w drodze decyzji, rozstrzyga  o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Urzędu Gminy Malbork  udostępnionych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej:

1) informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Urzędu Gminy Malbork;

2) należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji;

3) jeśli pozyskana treść informacji będzie modyfikowana należy zamieścić adnotację   o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystywania;

4) jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia;

 

Urząd Gminy Malbork nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Informacja sektora publicznego wytworzona w tut. urzędzie  jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie.

 

Zgodnie z art. 18 ustawy Urząd Gminy Malbork może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystanie, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej celem ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.

 

W przypadku umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni  w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych   w systemie teleinformatycznym, wnioskodawca zobowiązany może zostać do uiszczenia opłaty uwzględniającej koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

 

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 i 1491).

 

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 poz. 2325,z 2020 r. poz. 2299 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54,159 i 1598) z tym, że: przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi; skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.