Urząd Gminy Malbork

Informacje RODO

 

Ogłoszenia - nabór na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Malbork

Ogłoszenia - informacje o rozstrzygnięciu konkursów na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Malbork

 

Informacja w/s zmiany sposobu uiszczania opłaty skarbowej

 

Decyzje środowiskowe

 

Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne

 

Decyzje na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości na terenie Gminy Malbork

 

Program współpracy Gminy Malbork z organizacjami pozarządowymi

 

Ogłoszenia - Sport

 

Ogłoszenia GOKSRTiZ w Malborku

 

Ogłoszenia GOPS w Malborku

 

ROK 2024

 

Obwieszczenie WI-III.747.2.4.2024.MB.u z 20 maja 2024 r.  Wojewody Pomorskiego w sprawie wydania decyzji WI-III.747.2.4.2024.MB o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia prac geologicznych, hydrologicznych i geotechnicznych w ramach realizacji Inwestycji Towarzyszącej w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

 

Informacja PGW Wody Polskie GE-ZUZ.4210.63.2024.AS z 26.04.2024 r.   o wszczęciu postępowania w/s wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych do wód z projektowanej oczyszczalni zlokalizowanej na dz. nr 206.44, obr. 12 Stogi, gm. Malbork

 

Obwieszczenie WI-III.747.2.4.2024. MB.o. z 24.04.2024 r. Wojewody Pomorskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia prac geologicznych, hydrologicznych i geotechnicznych w ramach realizacji Inwestycji Towarzyszącej w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z  22.04.2024   w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego

 

Obwieszczenie Starosty Malborskiego GN.6641.1.2022 z dnia 14.02.2024 r. w sprawie wyznaczenia punktów granicznych projektu scalenia gruntów wsi Królewo i Krasnołęka, gmina Stare Pole i Okazania ich stabilizacji

 

 

ROK 2023

 

Uchwała - projekt z 19.10.2023 r.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych w obrębie Nowa Wieś Malborska, arkusz 4, część II, gmina Malbork
Legenda do planu
Zał. nr 1 rysunek planu
RYS PLANU 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork PP-6722.MPZP.ZM.ZUT.ARK5.NW.2023  z 10.10.2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu usługowo-turystycznego w gminie Malbork, obręb Nowa Wieś, miejscowość Wielbark

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork PP-6762.MPZP.TI-CII.NW4.2022 z 16.08.2023 r.    o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych w obrębie Nowa Wieś, arkusz 4, część II, gmina Malbork wraz z prognozą oddziaływania na środowisko|
Plan miejscowy-tekst planu.
Prognoza oddziaływania na środowisko- tekst.
Zał. nr 1 do prognozy ooś.
Zał. nr 2 do prognozy ooś.
Zał. nr 1 rysunek planu.

 

Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Malbork PP-6723.MPZP.NS-W.2023 z 16.08.2023 r.  o podjęciu uchwały w gminie Nowy Staw o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Staw dla fragmentów obrębów Świerki, Lipinka oraz Nidowo wraz z przeprowadzeniem strategicznej oseny oddziaływania na środowisko, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa

 

Samorządy MOF Malbork - Sztum :

Konsultacje społeczne nad projektem Strategii terytorialnej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum 2030+ - II ETAP
http://www.bip.malbork.pl/a,27241,konsultacje-spoleczne-nad-projektem-strategii-terytorialnej-zit-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-ma.html 

 

 

 

Samorządy MOF Malbork - Sztum :

Ogłoszenie nabór projektów do ujęcia w  Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Malbork Sztum - wnioski do 14.06.2023
Załącznik nr 1 do ogłoszenia_Regulamin naboru.pdf
Załącznik nr 4 do ogłoszenia_deklaracja wniesienia wkładu własnego.docx
Załączniki dla OBSZARU 1.zip
Załączniki dla OBSZARU 2.zip
Załączniki dla OBSZARU 3.zip
Załączniki dla OBSZARU 4.zip

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 96/11, 97/11 oraz części działek nr 96/5, 96/12 obręb Czerwone Stogi
Rysunek planu GEOTIF
Legenda do rysunku planu

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork  PP-6722.MPZP.CZ-1.2021/2023  z 06.02.2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 96/11, 97/11 oraz części działek nr 96/5, 96/12obręb Czerwone Stogi wraz z prognozą
Uchwała - projekt    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 96/11, 97/11 oraz części działek nr 96/5, 96/12 obręb Czerwone Stogi
Załącznik  nr 1 do uchwały
Prognoza oddziaływania na środowisko  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu działek nr 96/11, 97/11 oraz części działek nr 96/5, 96/12 obręb Czerwone Stogi
Załącznik  nr 1 do prognozy
Załącznik  nr 2 do prognozy 

 

Obwieszczenie GD.RUZ.4210.260.5.2021.AG - 12.01.2023 r. o  wszczęciu na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni postępowania administracyjnego  w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na  wykonanie urządzenia wodnego studni nr 5 oraz likwidację urządzenia wodnego studni nr 4 na terenie kompleksu wojskowego 6010, Nowa Wieś Malborska, na działce nr 92 obręb 0010 Nowa Wieś, gmina Malbork

 

Ogłoszenie z 11.01.0223 r. - konsultacje w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Malbork w  2023

Projekt Programu opieki nad  bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Malbork w 2023

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork  PP.6722.MPZP.1-7.NW.2021/2022/2023  z 04.01.2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu usługowo - turystycznego w gminie Malbork dla terenu działki nr 1/7, arkusz mapy nr 5, obręb geodezyjny Nowa Wieś, Gmina Malbork wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Projekt uchwały Rady Gminy Malbork w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu usługowo-turystycznego w gminie Malbork dla terenu działki nr 1/7, arkusz mapy nr 5, obręb geodezyjny Nowa Wieś, Gmina Malbork
Załącznik nr 1 do uchwały
Uzasadnienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu usługowo-turystycznego w gminie Malbork dla terenu działki nr 1/7, arkusz mapy nr 5, obręb geodezyjny Nowa Wieś, Gmina Malbork.
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu usługowo-turystycznego w gminie Malbork dla terenu działki nr 1/7, arkusz mapy nr 5, obręb geodezyjny Nowa Wieś, Gmina Malbork
Załącznik  nr 1 prognoza
Załącznik nr 2 prognoza

 

ROK 2022

 

Zawiadomienie GD.ZUZ.2.4210.269.2022.JB - z 30.11.2022 r. o  wszczęciu w dniu 04.11.2022 r.  postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Malbork w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie ścieków - wód popłuczynowych ze stacji uzdatniania wody do ziemi (rowu przydrożnego), w miejscowości Szawałd dz. nr ewid. 17/10 i 31 obręb Szawałd, gmina Malbork

 

Zawiadomienie GD.ZUZ.2.4210.270.2022.JB. z 30.11.2022 r. o  wszczęciu w dniu 04.11.2022 r.  postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Malbork w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie ścieków - wód popłuczynowych ze stacji uzdatniania wody do Kanału Panieńskiego w miejscowości Kamienica dz. nr ewid. 24/19, 24/11 i 47 obręb Szawałd, gmina Malbork

 

Zarządzenie Nr 84/2022 Wójta Gminy Malbork  z dnia 17.10.2022   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich w latach 2023-2027"

Ogłoszenie Wójta Gminy Malbork z 17.10.2022 r.  -   konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich w latach 2023-2027"

Zarządzenie Nr 98/2022 Wójta Gminy Malbork z 16.11.2022 r. w/s rozstrzygnięcia o otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej p.n. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich w latach 2023-2027", który był skierowany do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 tej ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej.
 

 

Obwieszczenie GD.RUZ.4210.279.4.2021.AG  z 31.03.2022 r. o  wszczęciu na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego - studni nr 1 zlokalizowanej na terenie jednostki wojskowej nr 1128 Malbork w miejscowości Królewo Malborskie.

 

Obwieszczenie GD.RUZ.4210.207.3.2021.AGr  z dnia 10.03.2022 o wszczęciu   postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne - odprowadzanie wód opadpowych i roztopowych z terenów utwardzonych pod kontenerową stację paliw znajdujących się w kompleksie wojskowym Lasowice Wielkie

 

Obwieszczenie GD.RUZ.4210.238.2.2021.AB   z 03.03.2022 r.  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadpowych i roztopowych z terenu lotniska Jednostki Wojskowej w Malborku oraz ze składu Amunicji poprzez 8 isniejących wylotów do rowów melioracji szczegółowej

 

Ogłoszenie z 24.01.2022 r. - Wójt ogłasza konsultacje w sprawie przyjęcia   Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Malbork w 2022 r.

 
 

ROK 2021

 

Podanie do publicznej wiadomości informacji  RG-III-6220/2/I/2021 z 10.12.2021 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia  "Budowa elekrowni fotowoltaicznej Malbork o mocy do 200 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowana na terenie gminy Malbork oraz Miłoradz"

 

Informacja GD.ZUZ.2.4210.260.2021.JD o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody do rowu melioracji szczegółowej na działce nr 297/4 obręb Lasowice Wielkie, gmina Malbork

 

Informacja GD.ZUZ.2.4210.220.2021.MCS z 02.11.2021 r.  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - zestawu składającego się z trzech studni chłonnych oraz na usługę wodną obejmującą odprowadzanie  wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanej myjni do urządzenia wodnego dla zadania " Budowa myjni samochodowej wraz z infastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu, na dz. nr 136/2, 152/2 obr. Nowa Wieś gm. Malbork"

 

Ogłoszenie z 11.10.2021 r.  GZGKiM - przyjmowanie ofert na świadczenie usług odśnieżania i likwidacji śliskości zimowej dróg gminnych na terenie gminy Malbork

 

Informacja GD.ZUZ.2.4210.250.2021.AS z 06.10.2021 r.  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej do rowu na dz. nr 5/11, obr. Tragamin oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych za pomocą nowoprojektowanego wylotu do rowu na dz. nr 5/11, obręb Tragamin, pochodzących z terenu nowoprojektowanej hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą, zlokalizowanej na dz. nr 5/54 obr. Tragamin

 

Informacja GD.ZUZ.2.4210.214.2021.MCS z 29.09.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie ścieków przemysłowych z projektowanej myjni samochodowej zlokalizowanej na dz. nr 136/2 obręb Nowa Wieś, do urządzeń kanalizacyjnych - stacji zlewnej Przediębiorstwa "Nogat" sp. z o.o. w Kałdowie Wsi.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork  PP-6722.MPZP.1-7.NW.2021 z  30.09.2021  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu usługowo-turystycznego w gminie Malbork dla terenu działki nr 1/7, arkusz mapy nr 5, obręb geodezyjny Nowa Wieś, Gmina Malbork

 

Obwieszcenie GD.RUZ.4210.79.3.2021.KF z dnia 08.09.2021 r.  o wszczęciu, na wniosek „TOBI” Auto – złomowiec Józef Wierzbicki postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego ze stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej na działce 94/29, obręb Cisy, powiat malborski, województwo pomorskie do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Pelplinie należącej do PELKOM Sp. z o.o. w Pelplinie

 

Zarządzenie Wójta Gminy Malbork nr 55/2021 z dnia 24.08.2021 w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Malbork dotyczących likwidacji sołectwa Kałdowo 2 i sołectwa Pielica

 

Obwieszczenie GD.RUZ.4210.13.3.2021.PZ  z 02.08.2021 r. o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów magazynów wojskowych i ciągu pieszo-jezdeno do ziemi oraz budowę skrzynek rozsączających na działkach 90/1,91/1,92 obręb Nowa Wieś

 

Obwieszczenie WI-III.7820.13.2020.AZ-1. z 30.07.2021 r. o wydaniu decyzji  nr 9zrid/2021/AZ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi Krajowej nr 22 na odcinku Cisy - Malbork"

 

Zawiadomienie  WI-III.7820.13.2020.AZ-g z 09.07.2021 r. - Wojewoda Pomorski  zawiadamia, że 08.07.2021 r. postanowieniem nr WI-III.7820.13.2020.AZ-f zobowiązał inwestora tj. GDDKiA do uzupełnienia złożonej dokumentacji projektowej, dotyczącej inwestycji drogowej pn. RTozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Cisy - Malbork
Obwieszczenie WI-III.7820.13.2020.AZ-h z 09.07.2021 r. Wojewoda Pomorski,podaje do publicznej wiadomości że w dniu 08.07.2021 r. postanowieniem nr WI-III.7820.13.2020.AZ-f zobowiązał inwestora tj. GDDKiA do uzupełnienia złożonej dokumentacji projektowej, dotyczącej inwestycji drogowej pn. RTozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Cisy - Malbork

 

Wójt Gminy Malbork informuje o naborze  wniosków dotyczących udziału w programie " Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Malbork - wnioski można składać do 30.08.2021 r.
szczegółowe zasady - REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności" rolniczej
Wniosek-folia

 

Ogłoszenie z 29.04.2021  - informacja o możliwości uzyskania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest
Szczegółowe zasady - usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Malbork w roku 2021-2022
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
wniosek o dofinansowanie do usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Malbork w roku 2021 - 2022
informacja RODO

 

Informacja o utworzeniu Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dot. Programu Priorytetowego "CZYSTE POWIETRZE"  realizowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku wspólnie z NFOŚiGW

Informacja o spotkaniu w dniu 17.06.2021 r.  - dot. Programu Programu Priorytetowego "CZYSTE POWIETRZE"  

 

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego informuje o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i żródeł spalania paliw - od 01 lipca 2021
ULOTKA INFORMACYJNA

 

Informacja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  - GD.ZUZ.2.4210.38.2021.ZR z 23.06.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa NOGAT sp. z o.o. w sprawie wykonania obudowy rury Ø 1000 mm stanowiącej wylot ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni Czerwone Stogi do rzeki Nogat

 

Informacja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - GD.ZUZ.2.4210.5.2021.MCS z 18.06.2021 r.  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Malborskiego z dnia 06 grudnia 2012 r. znak OS 6341.42.2012.6 w zakresie p. 1.11 z wyłączeniem wylotu W8

 
Zawiadomienie Wojewody Pomorskiego WI-III.7820.13.2020.AZ-a o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Cisy - Malbork
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7820.13.2020.AZ-b o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Cisy - Malbork

 

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Malborku z dnia 15.03.2021 w sprawie zakazów i nakazów w powiecie malborskim - wysoce zjadliwa grypa ptaków

Zalecenia dla drobnotowarowych hodowców drobiu - CHÓW PRZYZAGRODOWY

Uwaga ! HPAI - obraz graficzny - zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 04 kwietnia 2017 w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

 

Obwieszczenie DRZGWWP w Gdańsku z dnia 27.01.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji z dnia 11.06.2019 r. znak GD.RUZ.421.148.2018.BW w zakresie zmainy daty dotyczącej złożenia wniosku na likwidację urządzenia wodnego

 

Zarzadzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Malbork z dnia 27.01.2021 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Malbork

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rok

 

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu - projektu uproszczonego planu urządzania lasu - 19.02.2021

 

Ogłoszenie 15.02.2021 - konsultacje ws. Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2021
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Malbork w 2021

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Malbork z dnia 14.01.2021 - wybory reprezentacji PPK

 

Zapytanie ofertowe 08.01.2021 - usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Malbork
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Malbork - 29.01.2021
Informacja o realizacji projektu usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów,opakowań po nawozach i typu Big Bag

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Malbork z dnia 08.01.2021 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork z dnia 08.01.2021 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwaunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork oraz  prognoza oddziaływania na środowisko
Studium- kierunki zagospodarowania gminy Malbork

 
ROK 2020
 

SPIS ROLNY 2020

 

Zakup sprzętu do nauki zdalnej - informacja

 

Ogłoszenie z 06.02.2020 - konsultacje ws. Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2020

 

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Malbork w 2020

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GD.ZUZ.2.4210.232.2020.JD. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Stacji Paliw PKN ORLEN w Grobelnie

 

Pismo Inspekcji Weterynaryjnej ws. wystąpienia nowych ognisk wysoko zjadliwej grypy ptaków z dnia 27.10.2020 r.
Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)
Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 04 kwietnia 2017 w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

 

Ostrzeżenie z 02.09.2020 - w związku z awarią oczyszczalni Czajka zagrożenie zanieczyszczenia wody rzeki Wisła

 

Ogłoszenie 25.05.2020 - możliwość uzyskania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest
Wniosek o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest
AZBEST - jego szkodliwość i wpływ na środowisko
Informacja o zawarciu umowy z WFOŚ na dofinansowanie realizacji zadania Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Malbork
Informacja  o wykonalności dotacji - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Malbork
Informacja  o wykonalności dotacji - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Malbork

 

Komunikat Zarzadu Województwa Pomorskiego z 13.07.2020 o udziale społeczeństwa w opracowaniu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu i obszaru miast, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których nastepuje spalanie paliw (tzw. uchwały antysmogowej poza miastami)

 

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego z 26.06.2020 o ponownym przystąpieniu do konsultacji społecznych Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczaly pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy nenzo(a)pirenu

 

Obieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej DOK.DOK3.9700.47.2019.LD z  28.05.2020 o przywróceniu  biegu terminów prawnomateialnych jak i terminów procesowych
Obwieszczenie  Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej DOK.DOK3.9700.47.2019.LD z 28.05.2020 - uchylenie w części dotyczącej odczytu na wodowskazie określonego w pkt I ppkt 1.3 decyzję z dnia 30.04.2019 r. znak DOK.DOK3.9700.90.KPS

 

ROK 2019

 

Informacja - Modernizacja placu rekreacyjnego w Lasowicach Wielkich

 

Ogłoszenie 08.01.2019 - konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Malbork w 2019
Program ochrony zwierząt - 2019
Uchwała Nr V/45/2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Malbork w 2019

 

Decyzja GD.RZT.070/272/D/2019.JM z dnia 26.08.2019 -  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiejskiej Malbork na okres trzech lat

 

Sprawozdanie z realizacji zadania "Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie gminy Malbork" - 31.12.2018

Sprawozdanie z realizacji zadania "Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie gminy Malbork" - 27.02.2019

 

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.747.1.14.2019.AM.L ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja Linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa - Malbork, w ramach RPOWP na lata 2014-2020
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.747.1.14.2019.AM.b z 04.12.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa - Malbork, w ramach RPOWP na lata 2014-2020

 

Lokalna Grupa Działania ŻUŁAWSKA - OGŁOSZENIA 2019

 

ROK 2018

 

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - 04.04.2018
Oświadczenie

 

ROK 2017

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich w latach 2018-2022