Urząd Gminy Malbork

Informacje RODO

 

Ogłoszenia - nabór na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Malbork

Ogłoszenia - informacje o rozstrzygnięciu konkursów na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Malbork

 

Informacja w/s zmiany sposobu uiszczania opłaty skarbowej

 

Decyzje środowiskowe

 

Ustalenia warunków zabudowy

 

Decyzje na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości na terenie Gminy Malbork

 

Program współpracy Gminy Malbork z organizacjami pozarządowymi

 

Ogłoszenia - Sport

 

Ogłoszenia GOKSRTiZ w Malborku

 

Ogłoszenia GOPS w Malborku

 

ROK 2021

 
Zawiadomienie Wojewody Pomorskiego WI-III.7820.13.2020.AZ-a o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Cisy - Malbork
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7820.13.2020.AZ-b o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Cisy - Malbork

 

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Malborku z dnia 15.03.2021 w sprawie zakazów i nakazów w powiecie malborskim - wysoce zjadliwa grypa ptaków

Zalecenia dla drobnotowarowych hodowców drobiu - CHÓW PRZYZAGRODOWY

Uwaga ! HPAI - obraz graficzny - zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 04 kwietnia 2017 w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

 

Obwieszczenie DRZGWWP w Gdańsku z dnia 27.01.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji z dnia 11.06.2019 r. znak GD.RUZ.421.148.2018.BW w zakresie zmainy daty dotyczącej złożenia wniosku na likwidację urządzenia wodnego

 

Zarzadzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Malbork z dnia 27.01.2021 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Malbork

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rok

 

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu - projektu uproszczonego planu urządzania lasu - 19.02.2021

 

Ogłoszenie 15.02.2021 - konsultacje ws. Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2021
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Malbork w 2021

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Malbork z dnia 14.01.2021 - wybory reprezentacji PPK

 

Zapytanie ofertowe 08.01.2021 - usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Malbork
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Malbork - 29.01.2021

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Malbork z dnia 08.01.2021 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork z dnia 08.01.2021 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwaunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork oraz  prognoza oddziaływania na środowisko
Studium- kierunki zagospodarowania gminy Malbork

 
ROK 2020
 

SPIS ROLNY 2020

 

Zakup sprzętu do nauki zdalnej - informacja

 

Ogłoszenie z 06.02.2020 - konsultacje ws. Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2020

 

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Malbork w 2020

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GD.ZUZ.2.4210.232.2020.JD. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Stacji Paliw PKN ORLEN w Grobelnie

 

Pismo Inspekcji Weterynaryjnej ws. wystąpienia nowych ognisk wysoko zjadliwej grypy ptaków z dnia 27.10.2020 r.
Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)
Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 04 kwietnia 2017 w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

 

Ostrzeżenie z 02.09.2020 - w związku z awarią oczyszczalni Czajka zagrożenie zanieczyszczenia wody rzeki Wisła

 

Ogłoszenie 25.05.2020 - możliwość uzyskania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest
Wniosek o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest
AZBEST - jego szkodliwość i wpływ na środowisko
Informacja o zawarciu umowy z WFOŚ na dofinansowanie realizacji zadania Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Malbork
Informacja  o wykonalności dotacji - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Malbork
Informacja  o wykonalności dotacji - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Malbork

 

Komunikat Zarzadu Województwa Pomorskiego z 13.07.2020 o udziale społeczeństwa w opracowaniu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu i obszaru miast, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których nastepuje spalanie paliw (tzw. uchwały antysmogowej poza miastami)

 

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego z 26.06.2020 o ponownym przystąpieniu do konsultacji społecznych Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczaly pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy nenzo(a)pirenu

 

Obieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej DOK.DOK3.9700.47.2019.LD z  28.05.2020 o przywróceniu  biegu terminów prawnomateialnych jak i terminów procesowych
Obwieszczenie  Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej DOK.DOK3.9700.47.2019.LD z 28.05.2020 - uchylenie w części dotyczącej odczytu na wodowskazie określonego w pkt I ppkt 1.3 decyzję z dnia 30.04.2019 r. znak DOK.DOK3.9700.90.KPS

 

ROK 2019

 

Informacja - Modernizacja placu rekreacyjnego w Lasowicach Wielkich

 

Ogłoszenie 08.01.2019 - konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Malbork w 2019
Program ochrony zwierząt - 2019
Uchwała Nr V/45/2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Malbork w 2019

 

Decyzja GD.RZT.070/272/D/2019.JM z dnia 26.08.2019 -  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiejskiej Malbork na okres trzech lat

 

Sprawozdanie z realizacji zadania "Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie gminy Malbork" - 31.12.2018

Sprawozdanie z realizacji zadania "Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie gminy Malbork" - 27.02.2019

 

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.747.1.14.2019.AM.L ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja Linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa - Malbork, w ramach RPOWP na lata 2014-2020
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.747.1.14.2019.AM.b z 04.12.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa - Malbork, w ramach RPOWP na lata 2014-2020

 

Lokalna Grupa Działania ŻUŁAWSKA - OGŁOSZENIA 2019

 

ROK 2018

 

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - 04.04.2018
Oświadczenie

 

ROK 2017

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich w latach 2018-2022