Urząd Gminy Malbork

ROK 2020

 

zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących - 04.12.2020 r..pdf - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie myjni samochodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu, na dz. nr 136/2, 152/2, obr. Nowa Wieś,

 

Analiza stanu gospodarki odpadami za  2019 rok. pdf

 

Obwieszczenie - Zawiadomienie RG-III-7332/16/i/2020.pdf  o wydaniu w dniu 15 listopada 2020 r. decyzji zank RG-III-7332/16/i/2020 o braku potrzeby przeprowdzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej Nowa Wieś o mocy 3 MWp wraz z niezbędną infrastukturą. 

 

Decyzja RG-III-6233-2-b-2020 z 13.10.2020.pdf  - Wójt Gminy Malbork zezwala przedsiębiorstwu TOI TOI POLSKA Sp. z o. o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Malbork,

Zawiadomienie - obwieszczenie RG-III-7332/16/g/2020 z 20.10.2020 o wydanych postanowieniach i opiniach.pdf

  1. o wydanych postanowieniu i opiniach organów opiniujących,
  • w dniu 12 października 2020 r. (data wpływu do tut. urzędu 16. 10. 2020 r.) przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowienia znak RDOŚ-Gd- W00.4240.485.2017. AM.3o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  • w dniu 11 sierpnia 2020 r. (data wpływu do tut urzędu 17. 08. 2020 r.) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku opinii znak SE.NS.80.4461.27.2020.EK o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia,
  • w dniu 28 sierpnia 2020 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu opinii znak GD.ZZŚ.435.123.2020.MK o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

         2.o zakończeniu postępowania w sprawie wniosku P.H.U. GABI Karpus Krzysztof, ul. Spacerowa 1, 83-110 Tczew z dnia 7 czerwca 2020 r. (data  wpływu do tut. urzędu 16. 06. 2020 r.), uzupełnionego pismem z dnia 7 lipca 2020 r. (data wpływu do tut. urzędu 16. 07. 2020 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej "Nowa Wieś" o mocy do 3 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną",

         3. o możliwości wypowiedzenia się w sprawie przed wydaniem decyzji administracyjnej w okresie do 7 dni, licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni po dniu jego upublicznienia (art. 49 K.p.a.)

 

Zawiadomienie RG-III-7332/12/ł/2020, RG-III-7332/10/l/2020 - o wydaniu w dniu 22.07.20220 r. decyzji -

1. znak RG-III-7332/12/l/2020 w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Malbork znak RG-III-7332/4/i/2019 z dnia 16 października 2019 r, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:  "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Nowa Wieś Malborska III o mocy wytwórczej do 1 MW na części działki nr 309/32 obręb Nowa Wieś Malborska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem"

2.  znak RG-III-7332/10/k/2020 w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Malbork znak RG-III-7332/2/i/2019 z dnia 16 października 2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:  "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Nowa Wieś Malborska I o mocy wytwórczej do 1 MW na części dziatki nr 309/32 obręb Nowa Wieś Malborska wraz z niezbędną infrastrukturą .pdf

Zawiadomienie RG-III-7332/13l/2020, RG-III-7332/14/l/2020, RG-III-7332/15/l./2020, RG-III-7332/11k/2020.pdf o wydaniu w dniu 22 lipca 2020 r. decyzji -

1.    znak RG-III-7332/13/k/2020 w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Malbork znak RG-lII-7332/5/i/2019 z dnia 16 października 2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Nowa Wieś Malborska IV o mocy wytwórczej do 1MW na części działki nr 309/32 obręb Nowa Wieś Malborska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem",

2.    znak RG-III-7332/14/k/2020   w   sprawie  zmiany decyzji   Wójta  Gminy Malbork znak RG-III-7332/7/i/2019 z dnia 16 października 2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:                "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Nowa Wieś Malborska V o mocy wytwórczej do 1 MW na części działki nr 309/32 obręb Nowa Wieś Malborska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem",

3.    znak RG-III-7332/15/k/2020   w      sprawie  zmiany decyzji   Wójta    Gminy Malbork znak RG-III-7332/6/i/2019 z dnia 16 października 2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:                "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Nowa Wieś Malborska VI o mocy wytwórczej do 1MW na części działki nr 309/32 obręb Nowa Wieś Malborska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manew rowym i przyłączem”,

4.    znak RG-III-7332/11/j/2020    w      sprawie  zmiany decyzji   Wójta    Gminy Malbork znak RG-IlI-7332/3/i/2019 z dnia 16 października 2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Nowa Wieś Malborska II o mocy wytwórczej do 1 MW na części działki nr 309/32 obręb Nowa Wieś Malborska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przy łączem",

Zawiadomienie - Obwieszczenie RG-III-7332/16/a/2020. z 16.07.2020 r. pdf - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej "Nowa Wieś" o mocy do 3MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,

Obwieszczenie - Zawiadomienie RG-III-7332-8-o-2020 z 30.06.2020 o wydaniu w dniu 30 czerwca 2020 r. decyzji znak RG-III-7332/8/n/2020 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 22 na odcinku Cicy - Malbork.pdf

Zawiadomienie - obwieszczenie RG-III-7332-8-ł-2020 z dnia 29.05.2020 r. o zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Cisy - Malbork.pdf

Zawiadomienie - obwieszczenie IM.6220.7.2019 z dnia  25.05.2020 r. o wydaniu opinii w sprawie projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Cisy - Malbork.pdf

Ogłoszenie z 06.02.2020 r. -  konsultacje ws.  Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2020 r..pdf

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Malbork w 2020 r..doc

Analiza stanu gospodarki odpadami 2019

ROK 2019

obwieszczenie -zawiadomienie RG-III-7332-3-l-2019.pdf - o wydaniu w dniu 19 listopada 2019 r.  postanowienia znak RG-III-7332/3/k/2019 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Malbork z dnia 16.10.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Nowa Wieś Malborska II o mocy wytwórczej do 1 MW na części działki nr 309/32 obręb Nowa Wieś Malborska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii,placem manewrowym i przyłączem”.

obwieszczenie -zawiadomienie RG-III-7332-4-l-2019.pdf - o wydaniu w dniu 19 listopada 2019 r.  postanowienia znak RG-III-7332/4/k/2019 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Malbork z dnia 16.10.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Nowa Wieś Malborska III o mocy wytwórczej do 1 MW na części działki nr 309/32 obręb Nowa Wieś Malborska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii,placem manewrowym i przyłączem”.

obwieszczenie -zawiadomienie RG-III-7332-5-l-2019.pdf - o wydaniu w dniu 19 listopada 2019 r.  postanowienia znak RG-III-7332/5/k/2019 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Malbork z dnia 16.10.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Nowa Wieś Malborska  IV o mocy wytwórczej do 1 MW na części działki nr 309/32 obręb Nowa Wieś Malborska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii,placem manewrowym i przyłączem”.

obwieszczenie -zawiadomienie RG-III-7332-7-l-2019.pdf  - o wydaniu w dniu 19 listopada 2019 r.  postanowienia znak RG-III-7332/7/k/2019 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Malbork z dnia 16.10.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Nowa Wieś Malborska V o mocy wytwórczej do 1 MW na części działki nr 309/32 obręb Nowa Wieś Malborska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii,placem manewrowym i przyłączem”.

Obwieszczenie -zawiadomienie RG-III-7332-6-j-2019.pdf wydaniu w dniu 19 listopada 2019 r. decyzji znak RG-III-7332/6/i/2019 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Nowa Wieś Malborska VI o mocy wytwórczej do 1 MW na części działki nr 309/32 obręb Nowa Wieś Malborska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii,placem manewrowym i przyłączem”.

Zawiadomienie - obwieszczenie RG-III-7332-6-f-h-2019 z dnia 22.10.2019 r. Wójt zawiadamia strony o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Nowa Wieś Malborska VI o mocy wytwórczej do 1 MW na części działki nr 309/32 obręb Nowa Wieś Malborska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem

Obwieszczenie - zawiadomienie RG-III-7332-7-j-2019 o wydaniu w dniu 16 października 2019 r. decyzji znak RG-III-7332/7/i/2019 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Nowa Wieś Malborska V o mocy wytwórczej do 1 MW na części działki nr 309/32 obręb Nowa Wieś Malborska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii,placem manewrowym i przyłączem”.

Obwieszczenie - zawiadomienie RG-III-7332-5-j-2019. o wydaniu w dniu 16 października 2019 r. decyzji znak RG-III-7332/5/i/2019 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Nowa Wieś Malborska IV o mocy wytwórczej do 1 MW na części działki nr 309/32 obręb Nowa Wieś Malborska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii,placem manewrowym i przyłączem”.

 

Obwieszczenie - zawiadomienie RG-III-7332-4-j-2019 o wydaniu w dniu 16 października 2019 r. decyzji znak RG-III-7332/4/i/2019 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Nowa Wieś Malborska III o mocy wytwórczej do 1 MW na części działki nr 309/32 obręb Nowa Wieś Malborska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii,placem manewrowym i przyłączem”.

 

Obwieszczenie -zawiadomienie RG-III-7332-3-j-2019  o wydaniu w dniu 16 października 2019 r. decyzji znak RG-III-7332/3/i/2019 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Nowa Wieś Malborska II o mocy wytwórczej do 1 MW na części działki nr 309/32 obręb Nowa Wieś Malborska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii,placem manewrowym i przyłączem”.

Obwieszczenie -zawiadomienie RG-III-7332-2-j-2019 o wydaniu w dniu 16 października 2019 r. decyzji znak RG-III-7332/2/i/2019 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Nowa Wieś Malborska I o mocy wytwórczej do 1 MW na części działki nr 309/32 obręb Nowa Wieś Malborska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii,placem manewrowym i przyłączem”.

 

Zawiadomienie - Obwieszczenie - RG-III-7332-6-f-2019.pdf - o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia oraz wydanych opiniach organów opiniujących - Budowa farmy fotowoltaicznej PV Nowa Wieś Malborska VI o mocy wytwórczej do 1 MW na części działki nr 309/32 obręb Nowa Wieś Malborska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem

Zawiadomienie - Obwieszczenie - RG-III-7332-7-h-2019.pdf -  z 20.09.2019 r. – Wójt zawiadamia strony o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Nowa Wieś Malborska V o mocy wytwórczej do 1 MW na części działki nr 309/32 obręb Nowa Wieś Malborska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem

Zawiadomienie - Obwieszczenie - RG-III-7332-5-h-2019.pdf -  z 20.09.2019 r. – Wójt zawiadamia strony o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Nowa Wieś Malborska IV o mocy wytwórczej do 1 MW na części działki nr 309/32 obręb Nowa Wieś Malborska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem

Zawiadomienie - Obwieszczenie - RG-III-7332-4-h-2019.pdf -  z 20.09.2019 r. – Wójt zawiadamia strony o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Nowa Wieś Malborska III o mocy wytwórczej do 1 MW na części działki nr 309/32 obręb Nowa Wieś Malborska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem

Zawiadomienie - Obwieszczenie - RG-III-7332-3-h-2019.pdf -  z 20.09.2019 r. – Wójt zawiadamia strony o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Nowa Wieś Malborska II o mocy wytwórczej do 1 MW na części działki nr 309/32 obręb Nowa Wieś Malborska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem

Zawiadomienie - Obwieszczenie RG-III-7332-2-h-2019.pdf -  z 20.09.2019 r. – Wójt zawiadamia strony o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Nowa Wieś Malborska I o mocy wytwórczej do 1 MW na części działki nr 309/32 obręb Nowa Wieś Malborska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia - RG-III-7332/7/g/2019  o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Nowa Wieś Malborska V o mocy wytwórczej do 1 MW na części działki nr 309/32 obręb Nowa Wieś Malborska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia - RG-III-7332/5/g/2019 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Nowa Wieś Malborska IV o mocy wytwórczej do 1 MW na części działki nr 309/32 obręb Nowa Wieś Malborska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia - RG-III-7332/4/g/2019 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Nowa Wieś Malborska III o mocy wytwórczej do 1 MW na części działki nr 309/32 obręb Nowa Wieś Malborska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia - RG-III-7332/3/g/2019 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej PV Nowa Wieś Malborska II o mocy wytwórczej do 1 MW na części działki nr 309/32 obręb Nowa Wieś Malborska   

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia - RG-III-7332/2/g/2019 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej PV Nowa Wieś Malborska I o mocy do 1MW na części działki nr 309/32 obręb Nowa Wieś Malborska

Zawiadomienie - Obwieszczenie  RG-III-7332/6/b/2019 z 22.07.2019 r. o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Nowa Wieś Malborska VI o mocy wytwórczej do 1MW  na części działki 309/32 obręb Nowa Wieś Malborska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem

Zawiadomienie - Obwieszcenie  RG-III-7332/7/b/2019 z 11.07.2019 r. o wszczęciu postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. : Budowa farmy fotowoltaicznej PV Nowa Wieś Malborska V  o mocy wytwórczej do 1 MW na części działki nr 309/32 obręb Nowa Wieś Malborska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłaczem

Zawiadomienie - Obwieszczenie RG-III-7332/5/b/2019 z 11.07.2019 r. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.  Budowa farmy fotowoltaicznej PV Nowa Wieś Malborska IV o mocy wytwórczej do 1 MW na części nr 309/32 obręb Nowa Wieś Malborska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem

Zawiadomienie - Obwieszczenie  RG-III-7332/4/b/2019 z 11.07.2019 r. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.  Budowa farmy fotowoltaicznej PV Nowa Wieś Malborska III o mocy wytwórczej do 1 MW na części nr 309/32 obręb Nowa Wieś Malborska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem

Zawiadomienie - Obwieszczenie RG-III-7332-3-b-2019 z dnia 11.07.2019 r. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.  Budowa farmy fotowoltaicznej PV Nowa Wieś Malborska II o mocy wytwórczej do 1 MW na części nr 309/32 obręb Nowa Wieś Malborska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem

Zawiadomienie - Obwieszczenie RG-III-7332/2/b/2019 z dnia 11.07.2019 r. o wszczęciu postępowania.o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.  Budowa farmy fotowoltaicznej PV Nowa Wieś Malborska I o mocy wytwórczej do 1 MW na części nr 309/32 obręb Nowa Wieś Malborska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem

Zawiadomienie RG-III-7332/9/1/2019 z 01.07.2019 r. Wójta Gminy Malbork o wydaniu w dniu 01 lipca 2019 decyzji znak RG-III-7332/9/k/2019 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przystani taksówek wodnych w km 14+626 rzeki Nogat, na dz. nr 1/61 i 1/64, obręb Nowa Wieś

Zawiadomienie RG-III-7332/1/g/2019 z 10.05.2019 r. Wójta Gminy Malbork o wydaniu w 10 maja 2019 r. decyzji znak RG-III-7332/1/g/2019 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na wymianie trzech dystrybutorów wieloproduktowych oraz jednego dystrybutora na ON na istniejacej stacji paliw PKN ORLEN zlokalizowanej w miejscowości Grobelno oraz o konieczności zabezpieczenia wykopów przed dostawaniem się do nich małych zwierząt.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2018 r.

Ogłoszenie 08.01.2019 r. - konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Malbork w 2019 r.

Program ochrony zwierząt - 2019

ROK 2018

Decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 28.09.2018

Analiza stanu gospodarki odpadami 2017

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - 04.04.2018

Oświadczenie - retencja

Obwieszczenie z dnia 26.01.2018 r.- rozprawa administracyjna dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. utworzenie,zaadaptowanie placu własnej posesji, terenu utwardzonego płytą betonową, za garażem do składowania czasowego, przeładunku materiału pochodzącego z rozbiórki budynków czy torów kolejowych, z wyłączeniem składowania eternitu


ROK 2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy o wydaniu postanowienia RGIII62220.01.2017 z dnia 28.09.2017 r. stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie z przebudową szczegółowych urządzeń melioracyjnych na obszarze części gruntów rolnych wsi Szymankowo, gm. Lichnowy, woj. pomorskie

Zawiadomienie Wójta Gminy Malbork o wydaniu w dniu 11.09.2017 decyzji RG-III-7332/7/f/2017 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Posadowanie modułu Ad Blue wraz z podziemnym zbiornikiem na Ad Blue o pojmności 10 m3 na terenie istniejącej stacji paliw PKN ORLEN zlokalizowanej w miejscowości Grobelno na działce nr 168/1

Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Malbork o wydaniu w dniu 21.08.2017 r. decyzji RG-III-7332/6/s/2017 o umorzeniu w całości postępowania prowadzonego w trybie wznowienia postępowania w/s wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia "Budowa Trzody Chlewnej na działce nr 31/34, obręb Czerwone Stogi, gm. Malbork

Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Malbork o wydaniu w dniu 20.07.2017 r. decyzji RG-III-7332/6/m/2017 o uchyleniu decyzji ostatecznej znak RG-III-7332///2016-2017 z dnia 29 marca 2017 r. określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia "Budowa Trzody Chlewnej na działce nr 31/34, obręb Czerwone Stogi, gm. Malbork

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork z dnia 19.06.2017 - Budowa Fermy Trzody Chlewnej na dz. nr 31/14 obręb Czerwone Stogi

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu w dniu 29.03.2017 r. decyzji znak RG-III-7332/6/g/2016-2017 określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa Fermy Trzody Chlewnej na działce nr 31/14, obręb Czerwone Stogi, gm. Malbork

Zawiadomienie RG-III-7332.6.g.2016-2017 dot. procedury wydania decyzji środ. na budowę Fermy Trzody Chlewnej na dz. Nr 31/4 obręb Czerwone Stogi

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork o przesłaniu do organów współdziałających dodatkowego uzupełnienia do raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. budowa Trzody Chlewnej na działce o nr ew. 31/14 obręb Czerwone Stogi, Gmina Malbork -  01.02.2017

Zawiadomienie - obwieszczenie RG-7332/3/f/2017 z 05.01.2017 r.  o zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziałać na środowisko - Modernizacja dróg gminnych ul. Francuska - etap I, Norweskiej - etap I oraz Belgijskiej w Nowej Wsi Malborskiej

Zawiadomienie - obwieszczenie RG-7332/4/f/2017 z 05.01.2017 r. o zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - Wymiana nawierzchni ulicy Zwierzynieckiej w miejscowości Nowa Wieś Malborska

Obwieszczenie - zawiadomienie RG-7332/3/h/2016-2017 z 07.02.2017 o wydaniu decyzji znak RG-III-7332/3/G/2017 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Modernizacja dróg gminnych ul.Francuskiej - etap I, Norweskiej - etap I oraz Begijskiej w Nowej Wsi Malborskiej ,

Obwieszczenie - zawiadomienie RG-III-7332/4/h/2016-2017 z 07.02.2017 o wydaniu decycji znak RG-III-7332/4/g/2017 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Wymiana nawierzchni ulicy Zwierzynieckiej w miejscowości Nowa Wieś Malborska

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi  2016

ROK 2016

Informacja o wydaniu w dniu 28.12.2016 r. decyzji RG-III-7332/7/e/2016  o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - Posadowienie zbiornika magazynowego paliw z dystrybutorem na terenie gospodarstwa rolnego w Kraśniewie gm. Malbork

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork o wydaniu w dniu 07.12.2016 r. postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Wymiana nawierzchni ulicy Zwierzynieckiej gmina Malbork

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork o wydaniu w dniu 07.12.2016 r. postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Modernizacja dróg gminnych ul. Francuska, ul. Belgijska, ul. Norweska gmina Malbork

Obwieszczenie  Wójta Gminy Malbork o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających o wydanie uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia - Budowa Fermy Trzody Chlewnej na działce o nr ew. 31/14, obręb Czerwone Stogi, gmina Malbork - 29.07.2016

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających o wydanie uzgodnień i opinii w zakresie przedsięwzięcia - Wymiana nawierzchni ulicy Zwierzynieckiej w miejscowości Nowa Wieś Malborska - 29.06.2016

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających o wydanie uzgodnień i opinii w zakresie realizacji przedsięwzięcia  - modernizacja dróg gminnych ul. Francuskiej - etap I, Norweskiej - etap I oraz Belgijskiej w Nowej Wsi Malborskiej - 29.06.2016

Analiza stanu gospodarki odpadami 2015

ROK 2015

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla  Gminy Wiejskiej Malbork - projekt

Informacja o prowadzonej inwentaryzacji Stanu Lasu w latach 2015-2019

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 30.03.2015 - Budowa zespołu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, placami montażowymi ...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 25.03.2015 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnumi na terenie Gminy Malbork za 2014


ROK 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami 2013

Zawiadomienie z dnia 26.06.2014  - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji tłocznej z przepompowniami przydomowymi i elementami sieci w obrębie miejscowości Kraśniewo, Cisy

Obwieszczenie - Zawiadomienie z dnia 26.05.2014  - budowa sieci kanalizacji tłocznej z przepompowniami przydomowymi i elementami sieci - Kraśniewo, Cisy 

Decyzja  na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z przepompowniami ścieków - Kałdowo Wieś, Kałdowo II, Cisy - z dnia 26.05.2014

Zawiadomienie Wójta Gminy Malbork o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z przepompowniami ścieków - Kałdowo Wieś, Kałdowo II, Cisy - z dnia 26.05.2014

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork - o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji tłocznej z przepompowniami przydomowymi i elementami sieci i przyłączy grawitacyjnych w obrębie miejscowości Kraśniewo, Cisy -  z dnia 23.04.2014

Obwieszczenie - Zawiadomienie z dnia 23.04.2014

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork - wydanie postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej z przepompowniami ścieków, oraz kanalizacji tłocznej z przepompowniami przydomowymi i elementami sieci i przyłączy grawitacyjnych oraz infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Kałdowo Wieś, Kaldowo II, Cisy gmina Malbork, Stara Kościelnica gmina Miłoradz - z dnia 17.03.2014

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork - wszczęcie postępowania i wystąpienie do organow współdziałających o wydanie uzgodnień i opinii w zakresie realizacji przedsięwzięcia: budowa sieci kanalizacji tłocznej z przepompowniami przydomowymi i elementami sieci i przyłączy grawitacyjnych oraz infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Kraśniewo, Cisy - z dnia 20.01.2014 r.

Konsultacje - ogłoszenie - program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Malbork w 2014

Projekt programu na 2014 r.  


ROK 2013

Zawiadomienie Wójta Gminy Malbork o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających o wydanie  uzgodnień i opinii w zakresie realizacji przedsięwzięcia - polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Kałdowo Wieś,Kałdowo II, Cisy - z dnia 17.12.2013 r. 

Zawiadomienie Wójta Gminy Malbork o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Wdrożenie innowacyjnych produktów wykorzystujących len, jako ważny element dla branży kosmetycznej, farmaceutycznej i około medycznej - z dnia 02.12.2013

Zawiadomienie Wójta Gminy Malbork o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających o wydanie  uzgodnień i opinii w zakresie realizacji przedsięwzięcia - Wdrożenie innowacyjnych produktów wykorzystujących len, jako ważny element wyrobów dla branży kosmetycznej, farmaceutycznej i około medycznej - z dnia 19.11.2013 r.  

Zawiadomienie Wójta Gminy Malbork o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa hali produkcyjno - magazynowej do produkcji suchej karmy zbożowej dla zwierząt - z dnia 14.10.2013

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa mostu przez rzekę Nogat w Malborku - 25.07.2013

Zawiadomienie Wójta Gminy Malbork o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa warsztatu samochodowego do obsługi pojazdów do 3.5 Mg z serwisem wymiany opon w miejscowości Cisy - z dnia 27.06.2013 r.

Zawiadomienie Wójta Gminy Malbork o wszczęciu postępowania - budowa hali produkcyjno - magazynowej do produkcji suchej karmy zbożowej dla zwierząt - z dnia 14.06.2013 r.

Obwieszczenie Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 24.05.2013 r. - Odbudowa Kanału Panieńskiego 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa budynku przeznaczonego na warsztat mechaniczny (samochodowy) na dz. nr 129/4, obręb Nowa Wieś, gm. Malbork  - z dnia 06.03.2013 r.


ROK 2012

Oświadczenie o niewymaganiu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Niwelacja skarpy nad Nogatem z jednoczesnym odtworzeniem istniejącego Szlaku Kopernikowskiego w celu możliwości przejazdu rowerem na Szlak Nadwiślański i połączenia się ze Szlakiem Zamków Gotyckich - z dnia 28.12.2012

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Skup i recykling odpadów PCV po produkcji stolarki okiennej na dz. nr ewid. 51 i 29/1 w Lasowicach Wielkich 7, gm. Malbork- z dnia 20.12.2012 r. 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Zakład rozbioru drobiu, hurtowej sprzedaży drobiu i elementów drobiowych na dz. nr 178, obręb Kościeleczki - 14.12.2012

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa mostu przez rzekę Nogat w Malborku - 18.10.2012

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o uzupełnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa mostu przez rzekę Nogat w Malborku - 16.10.2012

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - Zakład rozbioru drobiu, hurtowej sprzedaży drobiu i elementów drobiowych - Kościeleczki- 10.10.2012

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających o wydania uzgodnień i opinii w zakresie realizacji przedsięwzięcia - Budowa budynku przeznaczonego na warsztat mechaniczny -02.10.2012

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody - Budowa mostu przez rzekę Nogat w Malborku - 02.10.2012

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Odbudowa koryta Kanału Panieńskiego - 17.09.2012

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Biogazownia o mocy 2MW w Pielicy, gmina Malbork- 12.09.2012

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - Zakład rozbioru drobiu, hurtowej sprzedaży drobiu i elementów drobiowych obręb Kościeleczki - 10.09.2012

Zawiadomienie - wszczęcie postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - skup i recykling odpadów PCV po produkcji stolarki okiennej na dz. nr 51 i 29/1 w Lasowicach Wielkich odpady - 27.08.2012

Obwieszczenie -zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji - Budowa mostu przez rzekę Nogat w Malborku wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 22 i 55 -24.08.2012

Obwieszczenie -zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji - Odbudowa koryta Kanału Panieńskiego -17.08.2012

Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa Drogi powiatowej nr 2905 G Grobelno - Kraśniewo, długość odcinka ok. 4 km na terenie Gminy Malbork - 13.08.2012

Oświadczenie o niewymaganiu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Odtworzenie istniejącego szlaku Kopernikowskiego w celu zapewnienia możliwości przejazdu rowerem na szlak Nadwiślański i połączenia się ze szlakiem Zamków Gotyckich na Powiślu - z dnia 01.08.2012

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Odtworzenie istniejącego szlaku Kopernikowskiego w celu zapewnienia możliwości przejazdu rowerem na szlak Nadwiślański i połączenia się ze szlakiem Zamków Gotyckich na Powiślu - z dnia 01.08.2012

Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Malbork o możliwości zapoznania się z dowodami i materiałami do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Przebudowa drogi powiatowej nr 2905 G Grobelno -Kraśniewo, długość odcinka ok. 4km na terenie Gminy Malbork - 17.07.2012

Obwieszczenie - informacja o możliwości zapoznania się z materiałami zgromadzonymi w toku postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia - Odbudowa koryta Kanału Panieńskiego - 06.07.2012

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego - piasku "NOWA W'IEŚ MALBORSKA 1", położonego w miejsc. Nowa Wieś, dz. nr 8/453. gm. Malbork, powiat malborski. woj. pomorskie - 04.07.2012

Obwieszczenie -informacja o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia przez RDOŚ - Odbudowa koryta Kanału Panieńskiego 18.06.2012

Obwieszczenie -Zawiadomienie Wójta Gminy Malbork o wydaniu postanowienia dot. przedsięwzięcia - Przebudowa drogi powiatowej nr 2905G Grobelno - Kraśniewo, długość odcinka ok. 4 km na terenie gminy Malbork 18.06.2012

Obwieszczenie -informacja o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny - Odbudowa koryta Kanału Panieńskiego -14.06.2012

Zawiadomienie - o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających o wydaniu uzgodnień i opinii realizacji przedsięwzięcia - Zakład rozbioru drobiu, hurtowej sprzedaży drobiu i elementów drobiowych na dz. nr 178 obręb Kościeleczki - 14.06.2012

Zawiadomienie - informacja o możliwości zapoznania się z materiałami zgromadzonymi w toku postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia - wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego - piasku Nowa Wieś Malborska I - 13.06.2012

Zawiadomienie - informacja o możliwości składania uwag i wniosków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Biogazownia o mocy 2MW w Pielicy - 06.06.2012

Obwieszczenie - rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w ramach konsultacji społecznych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Biogazownia o mocy 2MW w Pielicy -06.06.2012

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kałdowo Wieś - 04.06.2012

Zawiadomienie Wójta Gminy Malbork o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia -Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kałdowo Wieś - 25.05.2012

Zawiadomienie Wójta Gminy Malbork o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających do wydania uzgodnień i opinii w zakresie realizacji przedsięwzięcia Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kałdowo Wieś - 30.04.2012

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork - ws. wezwania RDOŚ w Gdańsku o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia - Odbudowa Koryta Kanału Panieńskiego w km 8+200 - 31+555, gm. Nowy Dwór Gdański -24.04.2012

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork - ws. uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia - Odbudowa Koryta Kanału Panieńskiego w km 8+200 - 31+555, gm. Nowy Dwór Gdański -10.04.2012

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie mostu przez rzekę Nogat w Malborku wraz z dojazdami w ciągu dróg krajowych nr 22 i 55- 05.04.2012

Zawiadomienie Wójta Gminy - wydanie postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego -piasku Nowa Wieś Malborska I - 16.03.2012

Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Malbork o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających do wydania opinii w zakresie realizacji przedsięwzięcia - Przebudowa drogi powiatowej nr 2905G Grobelno - Kraśniewo, długość odcinka ok. 4 km na terenie gminy Malbork - 12.03.2012

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork - informacja o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia - Odbudowa koryta Kanału Panieńskiego - 12.03.2012

Zawiadomienie Wójta Gminy Malbork o złożeniu przez Firmę Produkcyjno - Handlową "Arcona" raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. Biogazownia o mocy 2 MW w Pielicy, gmina Malbork zlokalizowanej na działkach nr 9 i 10. Etap I - 1MW, Etap II - 2MW oraz w dniu 08.03.2012 r. poprawionego raportu - 12.03.2012


ROK 2011

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi powiatowej nr 2904G Cisy - Kraśniewo - Pogorzała Wieś, odcinek od DK nr 22 do granicy Gminy Miłoradz, długość odcinka 6,8 km na terenie Gminy Malbork realizowanego na działkach nr 97, 179, 80/3, obręb Cisy, Kraśniewo - 28.12.2011

Zawiadomienie Wójta Gminy Malbork o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn Budowa biogazowni o mocy 2 MW w Pielicy, gm. Malbork, zlokalizowanej na działkach nr 9 i 10. Etap I -1 MW, Etap II - 2 MW oraz o ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 23.12.2011

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork - uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia - Odbudowa koryta Kanału Panieńskiego - 21.12.2011

Zawiadomienie Wójta Gminy Malbork o przesłaniu do odpowiednich instytucji poprawionej karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Biogazownia o mocy 2 MW w Pielicy, gmina Malbork zlokalizowanej na działkach nr 9 i 10. Etap I - 1MW, Etap II - 2MW - 18.11.2011

Zawiadomienie Wójta Gminy Malbork o wezwaniu Inwestora Firmy Produkcyjno - Handlowej “ARCONA” przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Biogazownia o mocy 2 MW w Pielicy, gmina Malbork zlokalizowanej na działkach nr 9 i 10. Etap I - 1MW, Etap II - 2MW - 10.11.2011

Obwieszczenie Wójta Gminy - potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko Remont drogi powiatowej nr 2904G Cisy- Kraśniewo - Pogorzała Wieś - 26.10.2011

Zawiadomienie Wójta Gminy Malbork o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Remont jazu piętrzącego stanowiącego element stopnia wodnego Rakowiec - 24.10.2011r.

Zawiadomienie Wójta Gminy Malbork o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Przebudowa stacji gazowej Nowa Wieś Malborska w zakresie zmiany funkcjonowania stacji nawaniania gazu- 14.10.2011r.

Zawiadomienie Wójta Gminy Malbork o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających o wydania uzgodnień i opinii w zakresie realizacji przedsięwzięcia - Biogazownia o mocy 2 MW w Pielicy - 22.09.2011 r.

Zawiadomienie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania - Przebudowa stacji gazowej Nowa Wieś Malborska w zakresie zmiany sposobu funkcjonowania stacji nawadniania gazu -08.09.2011 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach + decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Elektrownia wiatrowa >Tralewo< z infrastrukturą techniczną - 05.09.2011 r.

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Budowa Domu Pomocy Społecznej - 26.08.2011

Obwieszczenie - decyzja Wojewody Pomorskiego - Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 22 w miejscowości Cisy KM 354+680-KM 255+160 - 24.08.2011

Obwieszczenie - uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia - Przebudowa drogi 2905G Grobelno - Kraśniewo - 12.08.2011

Obwieszczenie dot. uzupełnienia karty informacyjnej - przedsięwzięcie - Przebudowa drogi powiatowej nr 2905G Grobelno - Kraśniewo - 11.08.2011 r.

Obwieszczenie dot. uzupełnienia karty informacyjnej - przedsięwzięcie - Remont drogi powiatowej nr 2904G Cisy - Kraśniewo - Pogorzała Wieś - 11.08.2011 r.

Obwieszczenie w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą - "Elektrownia wiatrowa >TRALEWO< z infrastrukturą techniczną" - 08.08.2011

Decyzja SKO - uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia - 25.07.2011

Obwieszczenie - Budowa biogazowni rolniczej o mocy 750kWe na działce nr 5/40, obręb Tragamin, ark. mapy nr 1, w granicach administracyjnych Gminy Malbork, decyzja zmieniająca, znak RG-III-7332/5/w/2010 z dnia 20.07.2011

Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2905G Grobelno- Kraśniewo - opinia w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - 30.06.2011

Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2905G Grobelno- Kraśniewo -zawiadomienie o wszczęciu postępowania 30.06.2011

Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi powiatowej nr 2904G Cisy - Kraśniewo - Pogorzała Wieś - opinia w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - 30.06.2011

Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi powiatowej nr 2904G Cisy - Kraśniewo - Pogorzała Wieś - zawiadomienie o wszczęciu postępowania 30.06.2011

Decyzja zmieniająca - Budowa biogazowni rolniczej o mocy 750 kW na działce Nr 5/40, obręb Tragamin - 31.05.2011

Zawiadomienie - Przebudowa skrzyżowania na drodze krajowej nr 22 od km 354+680 do km 355+160 w miejscowości Cisy, gmina Malbork -14.04.2011

Zawiadomienie - Odbudowa Koryta Kanału Panieńskiego - 12.04.2011

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego - budowa mostu przez rzekę Nogat - 29.03.2011

Obwieszczenie - budowa mostu przez rzekę Nogat - 29.03.2011

Zawiaddomienie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Kałdowo Wieś

Zawiadomienie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni o mocy 2MW w Pielicy

Zawiadomienie - o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Kałdowo Wieś - 08.03.2011 r.

Kanał panieński - obwieszczenie w/s opinii dot. konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - z dnia 18.02.2011

Kanał panieński - obwieszczenie w/s wszczęcia postępowania - z dnia 18.02.2011

Zawiadomienie - o możliwości zapoznania się z materiałami zgromadzonymi w toku postępowania - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Kałdowo Wieś - 18.01.2011 r.

Zawiadomienie - linia do paletowania biomasy roślinnej w Pielicy - 13.01.2011 r.


ROK 2010

Zawiadomienie - linia do peletowania biomasy - z dnia 27.10.2010

Zawiadomienie - budowa biogazowni w Pielizy - z dnia 27.10.2010

Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak RG-III-7332/5/o/2010 z dnia 08.09.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej o mocy 750 kW, zlokalizowanej na działce nr 5/40, obręb Tragamin, ark. mapy nr 1, w granicach administracyjnych Gminy Malbork - 09.09.2010

Obwieszczenie o przesłaniu do RDOŚ w Gdańsku oraz PPIS w Malborku uzupełnionego raportu oddziaływania na środowisko biogazowni rolniczej o mocy 750kWc na dz. Nr 5/40 w Tragaminie - 02.08.2010

Zawiadomienie o możliwości zapozanania się z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym polegającym na produkcji opatrunków z włókna lnianego we wsi Kościeleczki, na dz. Nr 80/8 i 80/6 - 27.07.2010

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających o wydanie uzgodnień i opinii w zakresie realizacji przedsięwzięcia -Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Kałdowo Wieś - 14.07.2010

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - produkcja opatrunków z włókna lnianego we wsi Kościeleczki - 02.07.2010

Obwieszczenie - „Budowa biogazowi rolniczej o mocy 750 kWe na działce nr 5/40, obręb Tragamin, ark. mapy nr 1, w granicach administracyjnych Gminy Malbork" planowanego do realizacji przez Ośrodek Hodowli Zarodowej Gajewo Sp. z o. o. Kałdowo 2, 82-200 Malbork - 24.05.2010

Zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie pawilonu handlowego TESCO w Grobelnie - 11.05.2010

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy kur niosek o liczbie stanowisk powyżej 210DJP na działkach nr 18/8, 18/6 i 18/7 w Kamionce - 04.05.2010

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie pawilonu handlowego TESCO na działkach nr 168/14, 168/15, 168/18, 168/19, 168/20, 168/21, 168/22, 168/23, 168/24, 168/25, 168/26, w miejscowości Grobelno, gm. Malbork - 26.04.2010

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni o mocy 2 MW oraz zaplecza biurowego na działce nr 8/8, obręb Nowa Wieś, gm. Malbork - 26.04.2010

Zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy "OVAL" Sp. z o.o. (budowa fermy kur niosek o liczbie stanowisk powyżej 210DJP) - 06.04.2010

Obwieszczenie - konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa biogazowni rolniczej o mocy 750 kWe na działce nr 5/40, obręb Tragamin - 17.03.2010

Zawiadomienie -opinia w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia - budowa pawilonu handlowego TESCO w Grobelnie - 12.03.2010

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie budowy biogazowni na dz. nr 8/8 obręb Nowa Wieś

Zawiadomienie - o uzupełnieniu karty informacyjnej przez OHZ Gajewo sp. z o.o. i przesłanie do RDOŚ - 19.01.2010

Obwieszczenie - zebranie wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Termomodernizacja obiektów edukacyjnych na terenie Gminy Malbork" - 05.01.2010 r.

Obwieszczenie - odmowa wyrażenia opinii dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn "Budowa biogazowni rolniczej o mocy 750kWE w Malborku dz. nr 5/40, obręb Tragamin, ark. mapy 1, gm. Malbork" - 04.01.2010


 ROK 2009

Obwieszczenie - brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą - Trmomodernizacja obiektów edukacyjnych na terenie Gminy Malbork - 04.12.2009

Zawiadomienie - uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą - Budowa biogazowni o mocy 2 MW w Malborku dz. nr 8/8, obręb Nowa Wieś - 07.12.2009

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie pawilonu handlowego TESCO w Grobelnie - 17.11.2009 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych na terenie Gminy Malbork - 09.11.2009 r.

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni na dz. nr 8/8 obręb Nowa Wieś -26.10.2009

Obwieszczenie - prośba o opinię w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia - budowa biogazowni rolniczej - obręb Tragamin - 21.10.2009 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę biogazowni rolniczej - obręb Tragamin - 06.10.2009

Zawiadomienie - prośba o opinię w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia - budowa stanowiska cumowniczego przy śluzie Rakowiec -14.09.2009

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stanowiska cumowniczego przy śluzie Rakowiec -26.08.2009

Zawiadomienie - prośba o opinię w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia - budowa stanowisk cumowniczych przy śluzie Szonowo - 31.07.2009

Zawiadomienie - prośba o opinię w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia - budowa biogazowni - 31.07.2009

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na relizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stanowisk cumowniczych przy śluzie Szonowo - 17.07.2009

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni na dz. nr 8/8 obręb Nowa Wieś -15.07.2009

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - budowa sieci wodociągowej z przyłaczami - obręb Cisy - wystąpienie z pismem do Starostwa Powiatowego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii w/s obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - 28.05.2009

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na - Budowie napowietrzno-kablowej lini elekroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Stawiec - GPZ Malbork - Rakowiec - 06.05.2009

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - budowa sieci wodociągowej z przyłaczami - obręb Cisy - 24.04.2009


ROK 2008

Obwieszczenie- decyzja środowiskowa - odzyskiwanie surowców wtórnych - obręb Kościeleczki

Obwieszczenie- materiały do wydania decyzji środowiskowej - odzyskiwanie surowców wtórnych - obręb Kościeleczki 19.11.2008

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - ścieżki rowerowe - obręb Nowa Wieś- 22.10.2008

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - modernizacja oczyszczalni ścieków Czerwone Stogi - zawiadomienie o wydaniu decyzji - 07.07.2008

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - sieć wodociągowa w obrębie Nowa Wieś, ark. 2 (dz. Nr 154, 155, 124/13) - wszczęcie postępowania administracyjnego - 02.07.2008

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - odzyskiwanie surowców wtórnych typu polietylen, butelki PET, polipropylen, polistyren na dz. Nr 79/1. obręb Kościeleczki - wystąpienie z pismem do Starostwa Powiatowego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia - 02.06.2008

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - odzyskiwanie surowców wtórnych typu polietylen, butelki PET, polipropylen, polistyren na dz. Nr 79/1. obręb Kościeleczki - postanowienie w/s odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - 26.05.2008

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - sieć kanalizacyjna w obrębie Nowa Wieś, ark. 4 (tereny inwestycyjne) - zawiadomienie o wydaniu decyzji - 20.05.2008

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - sieć kanalizacyjna w obrębie Nowa Wieś, ark. 4 (tereny inwestycyjne) - zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji - 12.05.2008

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - sieć kanalizacyjna w obrębie Nowa Wieś, ark. 4 (tereny inwestycyjne) - wystąpienie z pismem do Starostwa Powiatowego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia - 28.03.2008

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - sieć kanalizacyjna w obrębie Nowa Wieś, ark. 4 (tereny inwestycyjne) - postanowienie w/s odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - 18.03.2008

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - sieć kanalizacyjna w obrębie Nowa Wieś, ark. 4 (tereny inwestycyjne) - wystąpienie z pismem do Starostwa Powiatowego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii w/s obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko - 25.02.2008

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - sieć wodociągowa w obrębie Nowa Wieś, ark. 4 (tereny inwestycyjne) - zawiadomienie o wydaniu decyzji - 25.02.2008

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - sieć wodociągowa w obrębie Nowa Wieś, ark. 3 (ul. Komuny Paryskiej, Sienna, Miedziana) - zawiadomienie o wydaniu decyzji - 25.02.2008

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - sieć wodociągowa w obrębie Nowa Wieś, ark. 4 (tereny inwestycyjne) - zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji - 01.02.2008

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - sieć wodociągowa w obrębie Nowa Wieś, ark. 3 (ul. Komuny Paryskiej, Sienna, Miedziana) - zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji - 01.02.2008

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - sieć kanalizacyjna w obrębie Nowa Wieś, ark. 4 (tereny inwestycyjne) - wystąpienie z pismem do Starostwa Powiatowego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii w/s obowiązku sporządzenia raportu o - 25.01.2008

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - sieć wodociągowa w obrębie Nowa Wieś, ark. 4 (tereny inwestycyjne) - wystąpienie z pismem do Starostwa Powiatowego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia - 15.01.2008

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - sieć wodociągowa w obrębie Nowa Wieś, ark. 3 (ul. Komuny Paryskiej, Sienna, Miedziana) - wystąpienie z pismem do Starostwa Powiatowego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia - 15.01.2008


ROK 2007

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - sieć wodociągowa w obrębie Nowa Wieś, ark. 4 (tereny inwestycyjne) - postanowienie w/s odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - 06.12.2007

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - sieć wodociągowa w obrębie Nowa Wieś, ark. 3 (ul. Komuny Paryskiej, Sienna, Miedziana) - postanowienie w/s odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - 06.12.2007

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - sieć wodociągowa w obrębie Nowa Wieś, ark. 4 (tereny inwestycyjne) - wystąpienie o wydanie opinii w/s obowiązku sporządzenia raportu - 01.10.2007

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - sieć wodociągowa w obrębie Nowa Wieś, ark. 3 (ul. Komuny Paryskiej) - wystąpienie o wydanie opinii w/s obowiązku sporządzenia raportu - 01.10.2007

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa sieć kanalizacyjna -Cisy 20.09.2007

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa sieć wodociągowa i kanalizacyjna Cisy - 12.09.2007

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - sieć wodociągowa w obrębie Nowa Wieś, ark. 4 (tereny inwestycyjne)

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa sieć kanalizacyjna z infrastrukturą - Cisy

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa sieć kanalizacyjna w obrębie Cisy (odstąpienie od potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko)

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - sieć kanalizacyjna Cisy - 30.05.2007 r.

Zawiadomienie - decyzja środowiskowa - sieć kanalizacyjna Cisy - 26.04.2007 r.

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa sieć wodociągowa Nowa Wieś

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa sieć wodociągowa Czerwone Stogi

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa sieć wodociągowa Cisy

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa sieć kanalizacyjna Kapustowo - Malbork

Zawiadomienie - decyzja środowiskowa sieć wodociągowa Cisy

Zawiadomienie - decyzja środowiskowa sieć wodociągowa Nowa Wieś

Zawiadomienie - decyzja środowiskowa sieć wodociągowa Czerwone Stogi