Urząd Gminy Malbork

Zarządzenia Wójta Gminy dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy Malbork w Biurze Rady Gminy w pok. nr 3.
Bliższych informacji udzieli Państwu Pani Agnieszka Słupczewska
nr tel. +48 55 647-28-07 wew. 03.

 

Statut Gminy Malbork

 

Uchwały obowiązującej kadencji

 

Uchwały poprzednich kadencji

 

Planowanie przestrzenne - Studium i MPZP

 

Raporty o stanie Gminy Malbork

 

Wpis do rejestru działalności regulowanej

 

Plan gospodarki odpadami dla gminy Malbork do roku 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2015
Plan gospdarki odpadami dla gminy Malbork na lata 2004-2011
Określenie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opóżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Malbork

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Malbork do roku 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2015

 

Uchwała Nr V/33/2015  z dnia 31.03.2015 w sprawie przyjęcia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Malbork w 2015
Opiekę weterynaryjną w związku z realizacją uchwały w/s programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Malbork pełni : Przychodnia weterynaryjna s.c. Krynicki Jerzy, Czop Wiesław, ul. Obrońców Westerplatte 35,82-230 Nowy Staw