Urząd Gminy Malbork

Zarządzenia Wójta Gminy dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy Malbork w Biurze Rady Gminy w pok. nr 3.
Bliższych informacji udzieli Państwu Pani Agnieszka Słupczewska
nr tel. +48 55 647-28-07 wew. 03.

 

Statut Gminy Malbork
Uchwała.XXVI.228.2021.2021-12-08. w sprawie zmiany statutu Gminy

 

Uchwała.XXVI.229.2021.2021-12-08.  w sprawie Statutów Sołectw

 

Uchwały obowiązującej kadencji

 

Uchwały poprzednich kadencji

 

Planowanie i zagospodarowanie  przestrzenne: MPZP, SUiKZP oraz PO.

 

Raporty o stanie Gminy Malbork

 

Wpis do rejestru działalności regulowanej

 

Plan gospodarki odpadami dla gminy Malbork do roku 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2015
Plan gospdarki odpadami dla gminy Malbork na lata 2004-2011
Określenie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opóżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Malbork

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Malbork do roku 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2015

 

Uchwała.XX.168.2021.2021-03-24 w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Malbork w 2021 r.