Urząd Gminy Malbork

Deklaracja dostępności


Urząd Gminy Malbork zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ugmalbork.mojbip.pl.


Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2005-01-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-21.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
- formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-18.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Błachut Bartosz, adres poczty elektronicznej gok@gmina.malbork.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 647 28 07 w.11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


Opis dostępności wejścia do budynku będącego siedzibą Urządu Gminy Malbork.
Wejście główne do budynku posiada stopnie, dodatkowe wejście znajdujące się z prawej strony budynku od parkingu również posiada stopnie oraz pochylnię z poręczami dla osób poruszających się na wózku.

Opis dostępności korytarzy, schodów.
Korytarze pozwalają na bezproblemowe poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Schody w ciągu komunikacyjnym posiadają poręcze lecz nie są przystosowane do poruszania się osoby na wózku inwalidzkim. Budynek nie jest wyposażony w windę.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych.
Pochylnie przed wejściem bocznym do budynku są pochylone o łagodnym kącie nachylenia, wyposażone dodatkowo w poręcze aby zapewnić bezpieczeństwo i ułatwić poruszanie.
W budynku nie ma systemu informacji głosowej. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze – dostęp z ogólnie użytkowanego korytarza, nie jest wyposażona są w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim – jest większa niż toalety standardowe.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przy budynku z prawej strony znajduje się ogólnodostępny parking. Dostęp do budynku dla osoby na wózku inwalidzkim od strony parkingu jest bez barier architektonicznych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.


Dostępność do tłumacza języka migowego


Urząd Gminy Malbork nie zapewnia stałej dostępności tłumacza języka migowego na miejscu. Osoba, która chce skorzystać z takiej formy komunikacji proszona jest o zgłoszenie tego faktu przynajmniej 2 dni robocze przed wizytą. Świadczenie takiej usługi jest bezpłatne.