Urząd Gminy Malbork
Budynek UGMalborkUrząd Gminy Malbork
ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork

czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
 
tel.: +48 55 647-28-07
fax: +48 55 647-28-07
e-mail: sekretariat@gmina.malbork.pl
 
kasa czynna:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-13.30
 
stanowisko d/s gospodarki odpadami czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.00
 
Nr kont bankowych
podatki i inne wpłaty: 61 8309 0000 0060 3197 2000 0010

odpady komunalne:   72 8309 0000 0060 3197 2000 0200
 
 
Informacje RODO
 
Aktualności:
 
 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa pomorskiego

 

ulotka

 

Rozporządzenie   WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 9 maja 2023r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu sztumskiego, malborskiego, kwidzyńskiego

 

czyste powietrze-plakat-Kościeleczki.jpg

 

czystepowietrze_PLAKAT1.jpg

 

ogłoszenie.jpeg

Wniosek o dofinansowanie do usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Malbork w roku 2023
Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Informacja RODO- azbest 2023
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Malbork - Szczegółowe zasady realizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Malbork na lata 2008-2023"

 

Sprzedaż węgla  - INFORMACJA o końcowej sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO - 2023

 

PROJEKT UCHWAŁY
Projekt Uchwała  XLII.329.2023.2023-03-23 f w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu usługowo-turystycznego w gminie Malbork dla terenu działki nr 1/7, arkusz mapy nr 5, obręb geodezyjny Nowa Wieś, Gmina Malbork.
Załącznik nr 1 do uchwały.XLII.329.2023.2023-03-23
Legenda do załącznika nr 1

 

Ogłoszenie o naborze Wójta Gminy Malbork z 20.04.2023 r. na wolne stanowisko podinspektor ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie

Informacja  z 16.05.2023 r. o terminie kolejnego etapu rekrutacji na stanowisko  podinspektor ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych
 
Zarządzenie Nr 14/2023  Wójta Gminy Malbork z 30.01.2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącycm jest Gmina Malbork
 
ogłoszenie-opony.jpg
DRUK - informacja o ilości posiadanych zużytych opon
 
Zarządzenie Nr 84/2022 Wójta Gminy Malbork  z dnia 17.10.2022 w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej p.n. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich w latach 2023-2027"
Ogłoszenie Wójta Gminy Malbork z 17.10.2022 - konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich w latach 2023-2027"
Zarządzenie Nr 98/2022 Wójta Gminy Malbork z 16.11.2022 r. w/s rozstrzygnięcia o otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej p.n. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich w latach 2023-2027", który był skierowany do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 tej ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej.
 
Zarządzenie nr 66/2022 Wójta Gminy Malbork z dnia 31.08.2022 w/s analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Zarządzenie nr 67/2022 Wójta Gminy Malbork z dnia 31.08.2022 w/s ustalenia procedury i planu kontroli w 2022 roku dotyczących realizacji obowiązków przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych
 
ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU
 
Odpowiedź na petycję w/s infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS (stropanu)
baner-gospodarka-odpadami3
 
Zasady obowiązujące gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną - pismo Powiatowego lekarza weterynarii w Malborku z dnia 21.06.2022 r.
 
Ogłoszenie w/s przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023
Informacja w języku ukraińskim
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023
 
Informacja - Gmina  Malbork otrzymała w roku 2022 wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025
 
Obwieszczenie  Wójta Gminy Malbork z  20.05.2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenów inwestycyjnych w obrębie Nowa Wieś, arkusz 4, część II, gmina Malbork

 

Zarządzenie Nr 08/2022 z dnia 25 stycznia 2022    w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i     postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Malbork.
 
Informacja - Gmina Malbork otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edykacji i Nauki pn. " POZNAJ POLSKĘ "
 
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Malbork do roku 2030
 
Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem HPAI
 
Informacja - Laboratoria przyszłości
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork  PP-6722.MPZP.1-7.NW.2021 z  30.09.2021  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu usługowo-turystycznego w gminie Malbork dla terenu działki nr 1/7, arkusz mapy nr 5, obręb geodezyjny Nowa Wieś, Gmina Malbork
 
Ogłoszenie - o inwentaryzacji wyrobów zawierających AZBEST na terenie Gminy Malbork w okresie od 09-27 sierpnia 2021 r. 
 
Informacja o utworzeniu Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dot. Programu Priorytetowego "CZYSTE POWIETRZE"  realizowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku wspólnie z NFOŚiGW
Informacja o spotkaniu w dniu 17.06.2021 r.  - dot. Programu Programu Priorytetowego "CZYSTE POWIETRZE"  
 
Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Malborku z dnia 26.05.2021 r. w sprawie nowych wymogów dla gospodarstw utrzymujących świnie
 
Osobisty plan awaryjny - poradnik
Osobisty plan awaryjny - grafiki do druku
 
Pismo do Poradnika BRPO

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na  2023 rok
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości mieszane
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi -  nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
Uchwała.X.88.2019.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 

Formularz zgłaszania uwag