Urząd Gminy Malbork

Uchwała.Projekt budżetu Gminy Malbork na 2020 rok
Projekt WPF na lata 2020-2035
Uchwała Nr 217/g245/P/V/19  Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z 26 listopada 2019 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Malbork na  2020 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu
Uchwała Nr 216/g245/F/V/19 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 26 listopada 2019 w sprawie  opinii  o projekcie WPF Gminy Malbork na 2020-2035
Uchwała Nr 027/g245/D/V/20 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 17 stycznia 2020 w sprawie możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchale budżetowej oraz  prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Malbork na lata 2020-2035 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

 

Uchwała.XI.97.2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malbork na 2020 rok

Uchwała XI/96/2019 w sprawie przyjęcia wieloleltniej prognozy finansowej

 

Sprawozdania budżetowe 2020 r.
Uchwała Nr 036/g245/R/III/21 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Malbork za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

Sprawozdania finansowe za 2020 rok

Informacja za I kwartał 2020 roku o wykonaniu budżetu Gminy Malbork
Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w I  kw. 2020 roku

 

Informacja za II kwartał 2020 roku o wykonaniu budżetu Gminy Malbork
Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w II  kw. 2020 roku

 

Informacja półroczna WPF - 2020
Wykonanie 2020 półrocze
Uchwała Nr 128/g245/B/III20 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 07.09.2020 w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Malbork informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

 

Informacja za III kwartał 2020 roku o wykonaniu budżetu Gminy Malbork
Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w III kw. 2020 roku

 

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w IV w kw. 2020 roku

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Malbork w 2020 roku

 

Wykonanie 2020
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w 2020 roku
Informacja o stanie mienia na 31.12.2021 r.
Mienie komunalne - rejestr - grunty - 31.12.2020
Sprzedaż mienia komunalnego w  2020 roku

 

UCHWALA  Nr 042/g245/A/III/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 07 maja 2021 r.  - ws. zaopiniowania pozytwynie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malbork ws. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.