Urząd Gminy Malbork
Projekt budżetu na 2023 rok
Uchwała  Nr 161/g245/F/I/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Malbork na lata 2023 - 2035.
Uchwała Nr 162/g245/P/I/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Malbork na 2023 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu
 

 

Uchwała.XXXIX.302.2022.2022-12-28 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

 

Uchwała.XXXIX.303.2022.2022-12-28 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malbork na 2023 rok

 

Objaśnienia do Uchwały budżet 2023
UR 303 zał 1. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK
UR 303 zał 2. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK
UR 303 zał 3.Przychody i rozchodu budżetu w 2023 roku.
UR 303 zał. 4 Plan przychodów i kosztów na 2023 rok Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku
UR 303 zał. 5 Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok.
UR 303 zał. 6. Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok.
UR 303 zał. 7.  PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W WYDATKACH BUDŻETU GMINY MALBORK NA 2023 ROK
UR 303 zał. 8.  Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 rok.

 

UCHWAŁA Nr 005/g245/D/I/2023 z 03 stycznia 2023 r. Składu Orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w sprawie opinii o:
- możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej gminy Malbork na rok 2023,
- prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Malbork na lata 2023 – 2035 wynikającej z zaciągniętych zobowiązań.

 

Uchwała Nr 080/g245/A/I/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 maja 2023 r.  w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2022 rok

 

Sprawozdania budżetowe 2023 rok

 

Sprawozdania finansowe za 2023 rok

 

Informacja za I kw 2023 r.  o wykonaiu budżetu Gminy Malbork
Informacja  o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2023 r.

 

Informacja za II kw 2023 r.  o wykonaiu budżetu Gminy Malbork
Informacja  o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w II kwartale 2023 r.

 

Informacja za III kw 2023 r. o wykonaiu budżetu Gminy Malbork
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w III kwartale 2023 r.

 

Informacja  o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w IV kwartale 2023 r.

 

Informacja o stanie mienia  komunalnego Gminy Malbork sporządzona na dzień 31.12.2023 r.
Mienie komunalne - rejestr - grunty  na 31 12 2023.
Stan mienia załączniki 2023
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023.

 

Uchwała Nr 043/g245/R/I/24 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Malbork za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Malbork w 2023 r.