Urząd Gminy Malbork

REJESTRY I EWIDENCJE

- Ewidencja działalności gospodarczej pok. 9
- Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie pok.9
- Ewidencja dowodów osobistych pok. 9
- Ewidencja ludności pok. 9
- Ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pok. 9
- Rejestr numerowy starych dowodów osobistych pok. 9
- Rejestr pełnomocnictw pocztowych pok. 1
- Rejestr pieczęci urzędowych pok. 1
- Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy pok. 3
- Rejestr obiektów zarchiwizowanych pok. 12
- Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pok. 14
- Rejestr zamówień publicznych pok. 14
- Rejestr przedpoborowych pok. 9 (dokumentacja niejawna)
- Rejestr poborowych o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej pok. 9 (dokumentacja niejawna)
- Rejestr nałożonych świadczeń osobistych i rzeczowych p. kancelaria tajna (dokumentacja niejawna)
- Rejestr wyborców pok. 9
 
REFERAT FINANSÓW
- Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości pok. 2 (zawiera dane dotyczące decyzji wymiarowych podatków, a w szczególności dane osobowe oraz kwoty podatków)
- Rejestr wymiarowy podatku rolnego pok. 2 (zawiera dane dotyczące decyzji wymiarowych podatków, a w szczególności dane osobowe oraz kwoty podatków)
- Rejestr wymiarowy podatku leśnego pok. 2 (zawiera dane dotyczące decyzji wymiarowych podatków, a w szczególności dane osobowe oraz kwoty podatków)
- Rejestr wymiarowy łącznego zobowiązania pieniężnego pok. 7 (zawiera dane dotyczące decyzji wymiarowych podatków, a w szczególności dane osobowe oraz kwoty podatków)
- Rejestr przypisów i odpisów pok. 2 (zawiera przypisane lub odpisane kwoty podatków oraz dane podatnika)
- Rejestr umorzeń i odroczeń na raty pok.2 (zawiera dane dotyczące umorzonych kwot podatku oraz dane podatnika, natomiast zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych informację o podatnikach będących przedsiębiorcami, którym Wójt umorzył zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 100 zł podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy)
- Rejestr wydanych zaświadczeń dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego np. o wielkości gospodarstwa, o dochodzie z gospodarstwa, o stanie zaległości pok. 2 (zawiera dane wynikające ze złożonego wniosku oraz dane podatnika).
- Ewidencja wydanych zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach pok. 7
- Ewidencja środków transportowych objętych podatkiem od środków transportowych pok. 7
- Ewidencja wystawionych upomnień pok. 7
- Ewidencja wystawionych tytułów wykonawczych pok. 7 (zgodnie z art. 293 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997r./ Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ indywidualne dane zawarte w tych aktach objęte są tajemnicą skarbową)
- Rejestr druków ścisłego zarachowania pok. 8
- Rejestr znaków opłaty skarbowej pok. 8
- Rejestr czeków pok. 8
- Rejestr weksli pok. 8
- Rejestr gwarancji pok. 8
- Ewidencja środków trwałych pok. 8
- Ewidencja wyposażenia Urzędu pok. 8
 
GOKSRTiZ
Rejestry instytucji kultury
Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Malbork, prowadzony jest na podstawie art.14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. , poz.406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012r. , poz.189).