Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Malbork

REJESTRY I EWIDENCJE

- Ewidencja działalności gospodarczej pok. 12

- Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie pok.12

- Ewidencja dowodów osobistych pok. 9

- Ewidencja ludności pok. 9

- Ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pok. 9

- Rejestr numerowy starych dowodów osobistych pok. 9

- Rejestr pełnomocnictw pocztowych pok. 1

- Rejestr pieczęci urzędowych pok. 1

- Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy pok. 3

- Rejestr obiektów zarchiwizowanych pok. 12

- Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pok. 10A

- Rejestr zamówień publicznych pok. 10A

- Rejestr przedpoborowych pok. 9 (dokumentacja niejawna)

- Rejestr poborowych o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej pok. 9 (dokumentacja niejawna)

- Rejestr nałożonych świadczeń osobistych i rzeczowych p. kancelaria tajna (dokumentacja niejawna)

- Rejestr wyborców pok. 9

REFERAT FINANSÓW
- Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości pok. 2
zawiera dane dotyczące decyzji wymiarowych podatków, a w szczególności dane osobowe oraz kwoty podatków

- Rejestr wymiarowy podatku rolnego pok. 2
zawiera dane dotyczące decyzji wymiarowych podatków, a w szczególności dane osobowe oraz kwoty podatków

- Rejestr wymiarowy podatku leśnego pok. 2
zawiera dane dotyczące decyzji wymiarowych podatków, a w szczególności dane osobowe oraz kwoty podatków

- Rejestr wymiarowy łącznego zobowiązania pieniężnego pok. 7
zawiera dane dotyczące decyzji wymiarowych podatków, a w szczególności dane osobowe oraz kwoty podatków

- Rejestr przypisów i odpisów pok. 2
zawiera przypisane lub odpisane kwoty podatków oraz dane podatnika

- Rejestr umorzeń i odroczeń na raty pok.2
zawiera dane dotyczące umorzonych kwot podatku oraz dane podatnika
Natomiast zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z zm./ informację o podatnikach będących przedsiębiorcami, którym Wójt umorzył zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 100 zł podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy.

- Rejestr wydanych zaświadczeń dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego np. o wielkości gospodarstwa, o dochodzie z gospodarstwa, o stanie zaległości pok. 2
zawiera dane wynikające ze złożonego wniosku oraz dane podatnika.

- Ewidencja wydanych zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach pok. 7

- Ewidencja środków transportowych objętych podatkiem od środków transportowych pok. 7

- Ewidencja wystawionych upomnień pok. 7

- Ewidencja wystawionych tytułów wykonawczych pok. 7
Zgodnie z art. 293 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997r./ Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ indywidualne dane zawarte w tych aktach objęte są tajemnicą skarbową.

- Rejestr druków ścisłego zarachowania pok. 8

- Rejestr znaków opłaty skarbowej pok. 8

- Rejestr czeków pok. 8

- Rejestr weksli pok. 8

- Rejestr gwarancji pok. 8

- Ewidencja środków trwałych pok. 8

- Ewidencja wyposażenia Urzędu pok. 8Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2947
Treść wprowadził(a): Zielińska Marta, 2013-01-29 00:45:21
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2011-04-18 11:32:03