Urząd Gminy Malbork

Do zakresu zadań Wójta należy:

1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
2. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
3. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu
4. zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników
5. okresowe zwoływanie narad z udziałem kierownictwa w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
6. koordynowania działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy
7. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
8. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
9. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
10. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy
11. upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
12. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady