Urząd Gminy Malbork
Związek Komunalny do Eksploatacji Sieci Centralnego Wodociągu Żuławskiego
Adres: ul. Bema 1 , 82 - 230 Nowy Staw
Tel.: +48 55 271-51-92
 
 

Zadania:

Zadaniem związku jest realizacja zadań gmin w zakresie zaspakajania potrzeb lokalnych obejmujących produkcję, uzdatnianie i zaopatrzenie w wodę na terenie działania Związku, a w szczególności:
1/ zaopatrzenie ludności miast, wsi i osiedli oraz innych odbiorców w wodę pitną,
2/ eksploatacja w miastach, wsiach i osiedlach sieci wodociągowej i studni publicznych,
3/ bieżąca konserwacja i renowacja urządzeń wodociągowych,
4/ wydawanie ogólnych i technicznych warunków podłączeń do sieci wodociągowych,
5/ innych zatwierdzonych przez Zgromadzenie Związku

 

Uchwała o powołaniu CWŻ

Wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela w Zgromadzeniu Związku

Statut CWŻ

Organy CWŻ

Uchwała w sprawie zmiany Statutu CWŻ

Uchwała w sprawie zmiany Statutu CWŻ