Urząd Gminy Malbork

Sprawozdanie z wykonania budżetu w zakresie finansowo - budżetowym  za 2015 rok
Informacja o stanie mienia na  31.12.2015
Zestawienie - Mienie komunalne - rejestr - grunty - 31.12.2015
Informacja z wykonania budżetu Gminy Malbork w 2015
Informacja za I półrocze 2015 roku o wykonaniu budżetu gminy Malbork
Informacja półroczna o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Informacja za III kwartał 2015 roku o wykonaniu budżetu gminy Malbork
Informacja za II kwartał  2015 roku o wykonaniu  budżetu gminy Malbork
Informacja za I kwartał 2015 roku o wykonaniu budżetu gminy Malbork

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w IV kwartale 2015
Informacja  o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w  III kwartale 2015
Informacja o udzielonych umorzeniach  niepodatkowowych należności budżetowych w  II kwartale 2015 roku
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2015 roku

Uchwała Nr III/11/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malbork na 2015 rok

Uchwała Nr 133/g245/P/IV/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 02.12.2014 w/s opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Malbork na 2015 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu

Uchwała Nr 134/g245/P/IV/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 02.12.2014 w/s opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malbork lata 2015 - 2035

Uchwała Nr 157/g245/B/II/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27.08.2015 w/s opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Malbork informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

Uchwała  Nr RIO 056/g245/R/IV/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 07 kwietnia 2016 w/s opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Malbork za 2015

Projekt budżetu na rok 2015