Urząd Gminy Malbork

Uchwała Nr XX/170/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych w I kwartale  2017
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych w II kwartale 2017
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych w III kwartale 2017
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych w IV kwartale 2017
Informacja za  I kwartał 2017 roku o  wykonaniu  budżetu gminy Malbork
Informacja za II kwartał 2017 roku o wykonaniu budżetu gminy Malbork
Informacja za III kwartał 2017 roku o  wykonaniu budżetu gminy Malbork
Informacja z wykonania budżetu Gminy Malbork w 2017 roku
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Malbork w zakresie finansowo - budżetowym za 2017
Informacja o stanie mienia za 2017
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malbork, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2017

Uchwała Nr 084/g245/A/V/18 Składu Orzekającego Reginalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 maja 2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Malbork z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Uchwała Nr 053/g245/R/III/18 Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 2018 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Malbork za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

Uchwała Nr 162/g245/F/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 04 grudnia 2017 w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Malbork na lata 2018-2020

Uchwała Nr 163/g245/P/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 04 grudnia 2017 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Malbork na 2018 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu

Uchwała Nr 109/g245/B/V/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 sierpnia 2017 w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Malbork za pierwsze półrocze 2017

Uchwała Nr 053/g245/A/VI/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o wniosku Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy Malbork

Uchwała Nr 025/g245/R/VI/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Malbork za 2016

Uchwała Nr 005/g245/D/VI/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16.01.2017 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2017 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Malbork na lata 2017 - 2029

Uchwała Nr 028/g245/F/VI/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 06 grudnia 2016 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malbork lata 2017 - 2029

Uchwała Nr 027/g245/P/VI/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 06 grudnia 2016 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Malbork na 2017 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu