Urząd Gminy Malbork

Uchwała.Projekt budżetu na 2021
Projekt WPF na lata 2021-2035
Zarządzenie.64.2020.2020-11-13
Uchwała Nr 174/g245/F/III/20 Skałdu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 24 listopada 2020 w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Malbork na lata 2021-2035
Uchwała Nr 175/g245/P/III/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 listopada 2020 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Malbork na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budzetu
Uchwała Nr  0031-008-g245-D-I-2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 07 stycznia 2021 w sprawie opinii o:
– możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej gminy Malbork na rok 2021,
– prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Malbork na lata 2021 – 2035 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

 

Uchwała XVIII.150.2020.2020-12-29 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała.XVIII.151.2020.2020-12-29 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malbork na 2021 rok

 

Sprawozdania budżetowe 2021 rok

 

Sprawozdania finansowe za 2021 rok

 

Informacja za I kwartał  2021 roku  o wykonaniu budżetu Gminy Malbork

Informacja o udzielonych umorzeniach  niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2021 roku

Informacja za II kwartał 2021 roku o wykonaniu budżetu Gminy Malbork

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w II kwartale 2021 roku

 

Wykonanie 2021 półrocze
Informacja półroczna o WPF 2021, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
Uchwała Nr 108-g245-B-III-21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 13 sierpnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Malbork informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

Informacja za III kwartał - o wykonaniu budżetu Gminy Malbork

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w III kwartale 2021 roku

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w IV kwartale 2021 roku

 

Uchwała  Nr 029/g245/R/I/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Malbork za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

Sprawozdanie  z wykonania budżetu gminy Malbork w zakresie  finansowo - budżetowym  za 2021 rok
Informacja o stanie mienia za 2021
Mienie komunalne - rejestr - grunty - 31.12.2021
Stan mienia załączniki

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Malbork w 2021 roku