Urząd Gminy Malbork

Podatek rolny

 

Podatek od nieruchomości

 

Podatek od środków transportowych

 

PODATKI  LOKALNE NA ROK  2024

 

Urząd Gminy Malbork informuje, że w 2024 roku obowiązują stawki:

 

1)   w podatku od nieruchomości zgodnie z Uchwała.XLVIII.370.2023.2023-11-16  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.

2)  w podatku rolnym zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów (będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024) – 89,63 zł za 1 dt. (M.P.z 2023 r. poz.1129) obniżona zgodnie z Uchwała.XLVIII.369.2023.2023-11-16  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2024 rok na obszarze Gminy Malbork, do kwoty 83,42 za 1 dt.

*     od użytków rolnych stanowiących gospodarstwo rolne od 1 ha przeliczeniowego równowartość pieniężną 2,5 dt żyta   (2,5 dt x 83,42 zł = 208,55 zł),

*     od użytków rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego równowartość 5 dt żyta od    1 ha fizycznego (5 dt x 83,42 zł = 417,10zł).

3)  w podatku leśnym  jest to równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2023 r. wyniosła 327,43 zł za 1 m3, zgodnie z  Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października  2023 r. (M.P. z 2023 r. poz. 1130).

- 72,0346 zł za 1 ha fizyczny

- 36,0173 zł dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka wskazana powyżej ulega obniżeniu o 50 %

4 ) w podatku od środków transportowych zgodnie z  Uchwała.XLVIII.371.2023.2023-11-16  w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy na rok 2024.

 

Wzory formularzy podatkowych dla osób fizycznych i osób prawnych obowiązujące do 30.06.2019r  i od 01.07.2019r znajdują się na stronie ugmalbork.mojbip.pl z zakładce podatki i opłaty w folderze Formularze .

UWAGA !!!!! - zmiana konta bankowego od 02-01-2024r

Wpłat podatku  można dokonać w kasie Urzędu, do rąk inkasenta (tj. sołtysa) poprzez pocztę lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy (Bank Millenium o/Malbork)

numer konta: 34 11602202 0000 0005 8367 6546.

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY I PODATEK LEŚNY – OSOBY FIZYCZNE

Osoby fizyczne są zobowiązane do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego sporządzonej na formularzu według ustalonego wzoru – w terminie do 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

TERMINY PŁATNOŚCI:

do 15 marca każdego roku podatkowego,

do 15 maja każdego roku podatkowego,

do 15 września każdego roku podatkowego,

do 15 listopada każdego roku podatkowego.

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY PRAWNE

Osoby prawne mają obowiązek złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości – w terminie do dnia 31 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

TERMINY PŁATNOŚCI:

Zobowiązanie płatne jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego,  w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

 

PODATEK ROLNY - OSOBY PRAWNE

Deklarację na podatek rolny należy złożyć w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

TERMINY PŁATNOŚCI:

do 15 marca każdego roku podatkowego,

do 15 maja każdego roku podatkowego,

do 15 września każdego roku podatkowego,

do 15 listopada każdego roku podatkowego.

 

PODATEK LEŚNY - OSOBY PRAWNE

Podatnicy zobowiązani są do złożenia deklaracji na podatek leśny - w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

TERMINY PŁATNOŚCI:

W ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

 

PONADTO INFORMUJE SIĘ, ŻE:

-nie będą wydawane i doręczane podatnikom - osobom fizycznym - decyzje dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku leśnego, jeśli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekroczy określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 1640 tj..) W takim przypadku zobowiązanie podatkowe nie powstanie – podatek nie będzie należny (pobierany);

- jeżeli kwota któregokolwiek z wymienionych wyżej podatków nie przekroczy 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, tj. do 15 marca każdego roku podatkowego.

 

PODATKI  LOKALNE NA ROK  2023 

 

Urząd Gminy Malbork informuje, że w 2023 roku obowiązują stawki:

1)   w podatku od nieruchomości zgodnie z Uchwała.XXXVI.291.2022.2022-11-04. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.

2)  w podatku rolnym zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów (będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023) – 74,05 zł za 1 dt. (M.P.z 2022 r. poz. 995) obniżona zgodnie z Uchwała.XXXVI.290.2022.2022-11-04.    w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2023 rok na obszarze Gminy Malbork, do kwoty 72,54 za 1 dt.

*     od użytków rolnych stanowiących gospodarstwo rolne od 1 ha przeliczeniowego równowartość pieniężną 2,5 dt żyta   (2,5 dt x 72,54 zł = 181,35 zł),

*     od użytków rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego równowartość 5 dt żyta od  1 ha fizycznego (5 dt x 72,54 zł = 362,70zł).

3)  w podatku leśnym  jest to równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2022 r. wyniosła 323,18 zł za 1 m3, zgodnie z  Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października  2022r. (M.P. z 2022 r. poz. 996).

- 71,0996 zł za 1 ha fizyczny

- 35,5498 zł dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka wskazana powyżej ulega obniżeniu o 50 %

4 ) w podatku od środków transportowych zgodnie z Uchwała.XXXVI.292.2022.2022-11-04. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy na rok 2023.

Wzory formularzy podatkowych dla osób fizycznych i osób prawnych obowiązujące do 30.06.2019r  i od 01.07.2019r znajdują się na stronie ugmalbork.mojbip.pl z zakładce podatki i opłaty w folderze Formularze .

Wpłat podatku  można dokonać w kasie Urzędu, do rąk inkasenta (tj. sołtysa) poprzez pocztę lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy ( Bank Spółdzielczy w Sztumie o/Malbork)   numer konta; 61 83090000 0060 3197 2000 0010.

 

PODATKI LOKALNE NA ROK 2022

 

Urząd Gminy Malbork informuje, że w 2022 roku obowiązują stawki:

1)   w podatku od nieruchomości zgodnie z   Uchwałą XXV.216.2021 z 09 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku  od nieruchomości na 2022 rok

2)  w podatku rolnym zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 – 61,48 zł za 1dt (M.P. z 2021 r. poz. 951)

*     od użytków rolnych stanowiących gospodarstwo rolne od 1 ha przeliczeniowego równowartość pieniężną      2,5 dt żyta   (2,5 dt x 61,48 zł = 153,70 zł),

*     od użytków rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego równowartość 5 dt żyta od 1 ha fizycznego                   (5 dt x 61,48 zł = 307,40zł).

3)  w podatku leśnym  jest to równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wyniosła 212,26 zł za 1 m3, zgodnie z  Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października  2021r. (M.P. z 2021 r. poz. 950).

 

- 46,6972 zł za 1 ha fizyczny

- 23,3486zł dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka wskazana powyżej ulega obniżeniu o 50 %

4 )w podatku od środków transportowych zgodnie z Uchwałą XXV.217.2021 z dnia 09 listopada 2021 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy na rok 2022

Wzory formularzy podatkowych dla osób fizycznych i osób prawnych obowiązujące do 30.06.2019r  i od 01.07.2019r znajdują się na stronie ugmalbork.mojbip.pl z zakładce podatki i opłaty w folderze Formularze .

Dodatkowo, od 1 lipca 2019 r. zapewniono dla każdego podatnika możliwość składania informacji  i deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Informacje i deklaracje mogą być przesyłane z wykorzystaniem ePUAP lub innego systemu teleinformatycznego jeśli taki jest udostępniony przez jednostkę samorządu terytorialnego. Do podatnika należy wybór czy składa dokument w postaci tradycyjnej papierowej czy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Wpłat podatku  można dokonać w kasie Urzędu, do rąk inkasenta (tj. sołtysa) poprzez pocztę  lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy ( Bank Spółdzielczy w Sztumie o/Malbork)  numer konta; 61 83090000 0060 3197 2000 0010 .

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY I PODATEK LEŚNY

– OSOBY FIZYCZNE

Osoby fizyczne są zobowiązane do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego sporządzonej na formularzu według ustalonego wzoru – w terminie do  14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

TERMINY PŁATNOŚCI:

do 15 marca każdego roku podatkowego,

do 15 maja każdego roku podatkowego,

do 15 września każdego roku podatkowego,

do 15 listopada każdego roku podatkowego.

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY PRAWNE

Osoby prawne mają obowiązek złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości – w terminie do dnia 31 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

TERMINY PŁATNOŚCI:

Zobowiązanie płatne jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

 

PODATEK ROLNY - OSOBY PRAWNE

Deklarację na podatek rolny należy złożyć w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

TERMINY PŁATNOŚCI:

do 15 marca każdego roku podatkowego,

do 15 maja każdego roku podatkowego,

do 15 września każdego roku podatkowego,

do 15 listopada każdego roku podatkowego.

 

PODATEK LEŚNY - OSOBY PRAWNE

Podatnicy zobowiązani są do złożenia deklaracji na podatek leśny - w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

TERMINY PŁATNOŚCI:

W ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

PONADTO INFORMUJE SIĘ, ŻE:

-nie będą wydawane i doręczane podatnikom - osobom fizycznym - decyzje dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku leśnego, jeśli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekroczy określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041 tj..) W takim przypadku zobowiązanie podatkowe nie powstanie – podatek nie będzie należny (pobierany);

- jeżeli kwota któregokolwiek z wymienionych wyżej podatków nie przekroczy 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, tj. do 15 marca każdego roku podatkowego.

  


 

PODATKI LOKALNE NA ROK 2021    

 

 

Urząd Gminy Malbork informuje, że w 2021 roku obowiązują stawki:

 

1)   w podatku od nieruchomości zgodnie z  Uchwałą .XVII.144.2020 z dnia 04 listopada 2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

2)  w podatku rolnym zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 - 58,55 zł za 1dt (M.P. z 2020 r. poz. 982)

*     od użytków rolnych stanowiących gospodarstwo rolne od 1 ha przeliczeniowego równowartość pieniężną 2,5 dt żyta   (2,5 dt x 58,55 zł = 146,375 zł),

*     od użytków rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego równowartość 5 dt żyta od  1 ha fizycznego (5 dt x 58,55 zł = 292,75 zł).

3)  w podatku leśnym  jest to równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wyniosła 196,84 zł za 1 m3, zgodnie z  Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października  2020r. (M.P. z 2020 r. poz. 983).

- 43,3048 zł za 1 ha fizyczny

- 21,6524 zł dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka wskazana powyżej ulega obniżeniu o 50 %

4 )w podatku od środków transportowych zgodnie z  Uchwałą .XVII.145.2020 z dnia 04 listopada 2020 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy na rok 2021

 

Wzory formularzy podatkowych dla osób fizycznych i osób prawnych obowiązujące do 30.06.2019r  i od 01.07.2019r znajdują się na stronie ugmalbork.mojbip.pl z zakładce podatki i opłaty w folderze Formularze .

Dodatkowo, od 1 lipca 2019 r. zapewniono dla każdego podatnika możliwość składania informacji  i deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Informacje i deklaracje mogą być przesyłane z wykorzystaniem ePUAP lub innego systemu teleinformatycznego jeśli taki jest udostępniony przez jednostkę samorządu terytorialnego. Do podatnika należy wybór czy składa dokument w postaci tradycyjnej papierowej czy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wpłat podatku  można dokonać w kasie Urzędu, do rąk inkasenta (tj. sołtysa) poprzez pocztę  lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy ( Bank Spółdzielczy w Sztumie o/Malbork)  numer konta; 61 83090000 0060 3197 2000 0010 .

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY I PODATEK LEŚNY – OSOBY FIZYCZNE

Osoby fizyczne są zobowiązane do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego sporządzonej na formularzu według ustalonego wzoru – w terminie do  14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

TERMINY PŁATNOŚCI:

do 15 marca każdego roku podatkowego,

do 15 maja każdego roku podatkowego,

do 15 września każdego roku podatkowego,

do 15 listopada każdego roku podatkowego.

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY PRAWNE

Osoby prawne mają obowiązek złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości – w terminie do dnia 31 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

TERMINY PŁATNOŚCI:

Zobowiązanie płatne jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego,  w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

 

PODATEK ROLNY - OSOBY PRAWNE

Deklarację na podatek rolny należy złożyć w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

TERMINY PŁATNOŚCI:

do 15 marca każdego roku podatkowego,

do 15 maja każdego roku podatkowego,

do 15 września każdego roku podatkowego,

do 15 listopada każdego roku podatkowego.

 

PODATEK LEŚNY - OSOBY PRAWNE

Podatnicy zobowiązani są do złożenia deklaracji na podatek leśny - w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

TERMINY PŁATNOŚCI:

W ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

PONADTO INFORMUJE SIĘ, ŻE:

-nie będą wydawane i doręczane podatnikom - osobom fizycznym - decyzje dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku leśnego, jeśli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekroczy określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041 tj..) W takim przypadku zobowiązanie podatkowe nie powstanie – podatek nie będzie należny (pobierany);

- jeżeli kwota któregokolwiek z wymienionych wyżej podatków nie przekroczy 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, tj. do 15 marca każdego roku podatkowego.

 


 

PODATKI LOKALNE NA ROK 2020

 

Urząd Gminy Malbork informuje, że w 2020 roku obowiązują stawki:

-  w podatku od nieruchomości zgodnie z Uchwałą VIII.68.2019  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

-  w podatku rolnym zgodnie z Uchwałą IX.79.2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2020 rok na obszarze Gminy Malbork

-   141,15 zł za 1 ha przeliczeniowy (dla gruntów powyżej 1 ha)

-   282,30 zł za 1 ha fizyczny (dla gruntów do 1 ha)

- w podatku leśnym – 42,7328 zł za 1 ha fizyczny

Jest to równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wyniosła 194,24 zł za 1 m3, zgodnie z  Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019r. Monitor Polski.

- w podatku od środków transportowych zgodnie z  Uchwała.VIII.69.2019 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy na rok 2020

Wzory formularzy podatkowych dla osób fizycznych i osób prawnych obowiązujące do 30.06.2019 r.  i od 01.07.2019 r.  znajdują się na stronie ugmalbork.mojbip.pl  w zakładce podatki i opłaty w folderze Formularze .

Dodatkowo, od 1 lipca 2019 r. zapewniono dla każdego podatnika możliwość składania informacji  i deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Informacje i deklaracje mogą być przesyłane z wykorzystaniem ePUAP lub innego systemu teleinformatycznego jeśli taki jest udostępniony przez jednostkę samorządu terytorialnego. Do podatnika należy wybór czy składa dokument w postaci tradycyjnej papierowej czy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wpłat podatku  można dokonać w kasie Urzędu, do rąk inkasenta (tj. sołtysa) poprzez pocztę   lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy ( Bank Spółdzielczy w Sztumie o/Malbork)  numer konta : 61 83090000 0060 3197 2000 0010 .

Kasa Urzędu Gminy czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY I PODATEK LEŚNY – OSOBY FIZYCZNE

Osoby fizyczne są zobowiązane do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego sporządzonej na formularzu według ustalonego wzoru – w terminie do 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

TERMINY PŁATNOŚCI:

do 15 marca każdego roku podatkowego,

do 15 maja każdego roku podatkowego,

do 15 września każdego roku podatkowego,

do 15 listopada każdego roku podatkowego.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY PRAWNE

Osoby prawne mają obowiązek złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości – w terminie do dnia 31 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

TERMINY PŁATNOŚCI:

Zobowiązanie płatne jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego,  w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

PODATEK ROLNY - OSOBY PRAWNE

Deklarację na podatek rolny należy złożyć w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

TERMINY PŁATNOŚCI:

do 15 marca każdego roku podatkowego,

do 15 maja każdego roku podatkowego,

do 15 września każdego roku podatkowego,

do 15 listopada każdego roku podatkowego.

PODATEK LEŚNY - OSOBY PRAWNE

Podatnicy zobowiązani są do złożenia deklaracji na podatek leśny - w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

TERMINY PŁATNOŚCI:

W ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

PONADTO INFORMUJE SIĘ, ŻE:

-nie będą wydawane i doręczane podatnikom - osobom fizycznym - decyzje dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku leśnego, jeśli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekroczy określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) W takim przypadku zobowiązanie podatkowe nie powstanie – podatek nie będzie należny (pobierany);

- jeżeli kwota któregokolwiek z wymienionych wyżej podatków nie przekroczy 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, tj. do 15 marca każdego roku podatkowego.