Urząd Gminy Malbork

Wykonanie budżetu za 2011
Informacja z wykonania budżetu Gminy Malbork w 2011 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2011
Mienie komunalne grunty - 31 grudnia 2011
Nabyte działki - 2011 rok
Sprzedane działki - zestawienie 2011 rok

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w IV kwartale 2011 r. i cały 2011 rok
Informacja za IV kwartał 2011 r. o wykonaniu budżetu Gminy Malbork
Informacja za III kwartał 2011 r. o wykonaniu budżetu Gminy Malbork
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w III kwartale 2011

Wykonanie budżetu - I półrocze 2011

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malbork, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych - I półrocze 2011

Informacja za 2 kwartał 2011 roku o wykonaniu budżetu Gminy Malbork

Uchwała Nr 012/g245/P/II/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25.01.2001 r. - opinia o projekcie uchwały budżetowej gminy Malbork na 2011 r. oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu

Uchwała Nr 013/g245/F/II/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25.01.2011 r. - opinia o projekcie uchwały w/s wieloletniej prognozy finansowej gminy Malbork lata 2011-2014

Uchwała Nr 043/g245/K/II/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia       05 kwietnia 2011 w sprawie możliwości spłaty kredytu w wysokości 1.800.000 zł

Uchwała Nr 045/g245/D/II/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 05 kwietnia 2011 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Malbork w latach 2011-2020

Uchwała Nr 059/g245/R/II/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 19 kwietnia 2011 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Malbork za 2010 rok

Uchwała Nr 107/g245/A/II/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia     31 maja 2011 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malbork

Uchwała Nr 140/g245/K/II/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 lipca 2011roku w sprawie uznania, że Gmina Malbork posiada możliwość spłaty kredytu w wysokości 415 000,00 na warunkach określonych we wniosku 

Uchwała Nr 181/g245/B/II/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia     28 września 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Malbork informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku

Uchwała RIO z dnia 16.04.2012 Nr 057/g245/R/IV/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Malbork za 2011 rok

 

Uchwała Nr V/25/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malbork na 2011 rok
Załącznik nr 1 Plan dochodów budżetowych na 2011 rok
Załącznik nr 2 Plan wydatków budżetowych na 2011rok
Załącznik nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku
Załącznik nr 4 Plan przychodów i kosztów na 2011rok
Załącznik nr 5 Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2011
Załącznik nr 6 Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2011
Załącznik nr 7 Plan dotacji dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu Gminy Malbork na 2011 rok

 

Informacja za I kwartał 2011 roku o wykonaniu budżetu Gminy Malbork

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2011r.