Urząd Gminy Malbork
Budynek UGMalborkUrząd Gminy Malbork
ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork

czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
 
tel.: +48 55 647-28-07
fax: +48 55 647-28-07
e-mail: sekretariat@gmina.malbork.pl
ePUAP : /GminaMalbork/SkrytkaESP
ePUAP : /GminaMalbork/Skrytka
 
kasa czynna:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45-13.15
 
stanowisko d/s gospodarki odpadami czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.00
 
Nr kont bankowych
podatki i inne wpłaty: 34 1160 2202 0000 0005 8367 6546

odpady komunalne:   63 1160 2202 0000 0005 8367 7188
 
 
Informacje RODO
 
Aktualności:
 

URZĄD GMINY MALBORK INFORMUJE, ŻE OD DNIA 02.01.2024r. ULEGAJĄ ZMIANIE NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ BANKU OBSŁUGUJĄCEGO.

OD DNIA 02.01.2024r. WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA RACHUNKI O NUMERACH:

ODPADY KOMUNALNE (ŚMIECI) : 63 1160 2202 0000 0005 8367 7188

WSZYSTKIE PODATKI ORAZ WSZELKIE INNE OPŁATY (OPRÓCZ ŚMIECI) : 34 1160 2202 0000 0005 8367 6546

OPŁATY NA RZECZ GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ w MALBORKU (woda, ścieki, mieszkanie): 63 1160 2202 0000 0005 8352 2279

 

Zarządzenie  Nr 49/2024  Wójta Gminy Malbork w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Malbork dotyczących likwidacji sołectwa Kałdowo Wieś
Formularz  zgłaszania opinii

 

Zarządzenie Nr 44/2024 Wójta Gminy Malbork  z 11.06.2024 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Kraśniewo

 

Malbork Tablica 120x60 - pomorskie.pdf

 

Malbork-WWW--pomorskie.jpg

 

Malbork-plakat-A3-pomorskie.jpg

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego - 09.06.2024

 

Ogłoszenie ZSP.2280.3.2024  - Nadleśnictwo Kwidzyn  z 29.05.2024 r. w sprawie nabywania lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia przez PGL LP.

 

Zarządzenie  Nr 26/2024 Wójta Gminy Malbork z 15.04.2024 r.  w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Malbork

Informacja Wójta Gminy Malbork  o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej
Informacja Wójta Gminy Malbork  o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork

 

 

Decyzja  DROŚ-G.7430.2.1.2024 z 24.05.2024 r.  Marszałka Województwa Pomorskiego  w sprawie " Budowa linii kolejowej na odc. Grudziadz - Gdańsk"

 

Obwieszczenie DROŚ-G.7430.2.1.2024  z 28.03.2024 r. dot. możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w sprawie pn. Budowa linii kolejowej na odc. Grudziadz - Gdańsk

 

Zaproszenie do skladania ofert nr 1_2024 „Remont dachu i fundamentów na budynku kościoła w Lasowicach Wielkich"
Załączniki - skladania ofert nr 1_2024

Informuje się, że w

ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT
ZAPYTANIE OFERTOWE NR
1/2024
z dnia 22.03.2024. r.

dot.
Remont dachu i fundamentów na budynku koś cioła w Lasowicach Wielkich”

zmieniono

Punkt VI podpunkt 1., tj. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji zam ówienia:
z listopada 2025 na październik 2025 r.

 

w załączniku nr 2, tj. wzorze umowy

do ww. ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

zmieniono

 

Zapisy w § 3 ust. 2, tj.

termin wykonania przedmiotu zamówienia z listopada 2025 r. na   październik 2025 r.

oraz zapisy § 11, tj:

zapis „Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby powoda”

na zapis:

  1. W pierwszej kolejności podanie ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
  2. W przypadku niemożliwości zastosowania ust. 1 ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby powoda.
Zaproszenie  do skladania ofert nr 1_2024 „Remont dachu i fundamentów na budynku kościoła w Lasowicach Wielkich" - zmiana z dnia 19.04.2024 r.
Zalacznik - składania ofert nr 1_2024 - zmiana z dnia 19.04.2024
Zawiadomienie z  26.04.2024 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty „Remont dachu i fundamentów na budynku kościoła w Lasowicach Wielkich"

 

 

Zaproszenie do skladania ofert nr 2_2024 „Konserwacja ścian zewnętrznych i stolarki drzwiowej w kościele p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Lasowicach Wielkich"
Załączniki - skladania ofert nr 2_2024

Informuje się, że w

ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT
ZAPYTANIE OFERTOWE NR
2/2024
z dnia 22.03.2024. r.

dot.
Konserwacja ścian zewnętrznych i stolarki drzwiowej w kościele p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Lasowicach Wielkich”

zmieniono

Punkt VI podpunkt 1., tj. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji zamówienia:
z listopada 2025 na październik 2025 r.

w załączniku nr 2, tj. wzorze umowy

do ww. ZAPYTANIA OFERTOWEGO

zmieniono

Zapisy w § 3 ust. 2, tj.

termin wykonania przedmiotu zamówienia z listopada 2025 r. na  październik 2025 r.

oraz zapisy § 11, tj:

zapis „Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby powoda”

na zapis:

  1. W pierwszej kolejności podanie ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
  2. W przypadku niemożliwości zastosowania ust. 1 ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby powoda.
Zaproszenie  do skladania ofert nr 2_2024 „Konserwacja ścian zewnętrznych i stolarki drzwiowej w kościele p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Lasowicach Wielkich" - zmiana z dnia 19.04.2024 r.
Zalącznik  - skladania ofert nr 2_2024 - zmiana z dnia 19.04.2024 r.
Zawiadomienie z 26.04.2024 r.  o wyborze najkorzystniejszej  oferty „Konserwacja ścian zewnętrznych i stolarki drzwiowej w kościele p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Lasowicach Wielkich”

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych dla zadania pn. „Budowa linii kolejowej na ode. Grudziądz - Gdańsk”

 

Informowanie o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych
adres do kontaktu: laboratorium@networks.pl

 

Zarządzenie Nr 104/2023 Wójta Gminy Malbork z dnia 27.12.2023r. w/s ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Malbork.

 

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Ogłoszenie Wójta Gminy Malbork z 14.02.2024 r  -   w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach rządowego programu odbudowy zabytków.

Uchwała Nr 232/2022 Rady Ministrów z 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Uchwała Nr L/383/2023 Rady Gminy Malbork  z 28 grudnia 2023 r.  w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabyków

Wzór wniosku o dotację.pdf

Wzór wniosku o dotację - do edycji 

 

Decyzja GD.RZT.70.128.2023.DW.9 Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z 05.01.2024r.   w sparwie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy wiejskiej Malbork

 

Ogłoszenie - konsultacje  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Malbork w 2024 r.

Program ochrony zwierząt 

 

 

Informacja o otrzymaniu przez Gminę Malbork  w roku 2023 wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego " Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

 

Gmina Malbork przypomina o funkcjonowaniu Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego programu "Czyste Powietrze" zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu.
 

plakat czyste powietrze.jpg

 

Informacja - świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funcji sołtysa 
Wniosek o wydanie zaświadczenia  o pełnieniu funkcji sołtysa

 

Rozporządzenie   WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 9 maja 2023r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu sztumskiego, malborskiego, kwidzyńskiego

 

 
Zarządzenie nr 66/2022 Wójta Gminy Malbork z dnia 31.08.2022 w/s analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Zarządzenie nr 67/2022 Wójta Gminy Malbork z dnia 31.08.2022 w/s ustalenia procedury i planu kontroli w 2022 roku dotyczących realizacji obowiązków przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych
 
ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU
 
Odpowiedź na petycję w/s infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS (stropanu)
baner-gospodarka-odpadami3
 
Zasady obowiązujące gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną - pismo Powiatowego lekarza weterynarii w Malborku z dnia 21.06.2022 r.
 
 
Informacja - Gmina  Malbork otrzymała w roku 2022 wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025
 
Informacja - Gmina Malbork otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edykacji i Nauki pn. " POZNAJ POLSKĘ "
 
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Malbork do roku 2030
 
Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem HPAI
 
Informacja - Laboratoria przyszłości
 
 
Informacja o utworzeniu Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dot. Programu Priorytetowego "CZYSTE POWIETRZE"  realizowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku wspólnie z NFOŚiGW

 

Osobisty plan awaryjny - poradnik
Osobisty plan awaryjny - grafiki do druku
 
Pismo do Poradnika BRPO

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na  2024 rok
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości mieszane
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi -  nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
Uchwała.X.88.2019.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 

Formularz zgłaszania uwag