Urząd Gminy Malbork
Budynek UGMalbork
    Urząd Gminy Malbork
    ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork

    czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

    kasa czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00

    stanowisko zajmujące się gospodarką odpadami czynne:  
    od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.00

    tel.: (55) 647-28-07
    fax: (55) 647-28-07 wew. 0

    e-mail: sekretariat@gmina.malbork.pl

    Nr kont bankowych 
    podatki i inne wpłaty : 61 8309 0000 0060 3197 2000 0010 
    odpady komunalne : 72 8309 0000 0060 3197 2000 0200

Informacje RODO

 

Aktualności:

Wójt Gminy Malbork informuje, że jest możliwy transport (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARSCoV-2:

a) osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

b) osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień,

Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2:  506 193 490            ( od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00  - 15.00)

 


 

W związku z wejściem w życie zmiany Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 09.10.2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1931)

 

URZĄD GMINY MALBORK INFORMUJE, IŻ INTERESANCI SĄ PRZYJMOWANI  TYLKO W WAŻNYCH SPRAWACH, PO UPRZEDNIM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU SIĘ Z PRACOWNIKIEM MERYTORYCZNYM.

NIEZBĘDNE WNIOSKI SĄ UMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ  ugmalbork.mojbip.pl

Wójt Gminy Malbork

/-/ Marcin Kwiatkowski


 

Obwieszczenie DRZGWWP w Gdańsku z dnia 27.01.2021 r. - o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji z dnia 11.06.2019 r. znak GD.RUZ.421.148.2018.BW w zakresie zmainy daty dotyczącej złożenia wniosku na likwidację urządzenia wodnego pdf

 


Zarzadzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Malbork z dnia 27 stycznia 2021 r.  w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Malbork

 


 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rok

 


 

Ogłoszenie Wójta Gminy Malbork - wybory reprezentacji PPK pdf-sig.pdf

 


Zapytanie ofertowe 08.01.2021 r. - usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Malbork

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Malbork - 29.01.2021.pdf

 


Ogłoszenie Wójta Gminy Malbork z  08.01.2021 - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Obwieszczenie  Wójta Gminy Malbork z 08.01.2021 - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwaunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork  oraz  prognoza oddziaływania na środowisko

 


 

 Zalecenia dla drobnotowarowych hodowców drobiu - CHÓW PRZYZAGRODOWY.pdf

 

Uwaga ! HPAI- obraz graficzny - zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków. pdf

 


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GD.ZUZ.2.4210.232.2020.JD. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Stacji Paliw PKN ORLEN w Grobelnie pdf

 


 

Pismo Inspekcji Weterynaryjnej ws. wystąpienia nowych ognisk wysoko zjadliwej grypy ptaków z dnia 27.10.2020 r..pdf

 

Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).pdf

 

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 04 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. pdf

 


 

Ostrzeżenie z 02.09.2020 - w związku z awarią oczyszczalni Czajka zagrożenie zanieczyszczenia wody rzeki Wisła.pdf

 

 

SPIS ROLNY 2020

 


 

Ogłoszenie 25.05.2020 r.- możliwość uzyskania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest

 

wniosek o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest

 

AZBEST- jego szkodliwość i wpływ na środowisko.docx

 

Informacja o zawarciu umowy z WFOŚ na dofinansowanie realizacji zadania Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Malbork..docx

 

Informacja - o wykonalności dotacji - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Malbork.docx

 

Informacja - o wykonalności dotacji - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Malbork.docx

 


 

Komunikat Zarzadu Województwa Pomorskiego z 13.07.2020 r.  o udziale społeczeństwa w opracowaniu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu i obszaru miast, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których nastepuje spalanie paliw ( tzw. uchwały antysmogowej poza miastami)

 


 

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego z 26.06.2020 o ponownym przystąpieniu do konsultacji społecznych Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczaly pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy nenzo(a)pirenu 

 


 

Zakup sprzętu do nauki zdalnej - informacja

 


 

Obieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej DOK.DOK3.9700.47.2019.LD z  28.05.2020 r.  - o przywróceniu  biegu terminów prawnomateialnych jak i terminów procesowych

 

Obwieszczenie  Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej DOK.DOK3.9700.47.2019.LD z 28.05.2020 r. - uchylenie w części dotyczącej odczytu na wodowskazie określonego w pkt I ppkt 1.3 decyzję z dnia 30 kwietnia 2019 r. znak DOK.DOK3.9700.90.KPS.pdf

 


 

Ogłoszenie w/s pracy zespołu interdyscyplinarnego podczas epidemii wirusa SARS - Co V-2

Osobisty plan awaryjny - poradnik.pdf

Osobisty plan awaryjny - grafiki do druku.pdf

PISMO DO Poradnika BRPO.pdf

 


 

Przetarg nieograniczony na kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.586.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 814.000 zł - z dnia 10.03.2020

 


 

APEL O POMOC dla pogorzelców z CIS

 

APEL O POMOC dla pogorzelców ze wsi  Stogi

 


 

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.747.1.14.2019.AM.L - ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja Linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa - Malbork, w ramach RPOWP na lata 2014-2020

 


 

Obwieszczenie WI-III.747.1.14.2019.AM.b z 04.12.2019 Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa - Malbork, w ramach RPOWP na lata 2014-2020

 


 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych w obrębie Nowa Wieś, arkusz 4, gmina Malbork wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 23.12.2019

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych w gminie Malbork w obrębie Nowa Wieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30.12.2019 r. do 21.01.2020 r.
Malbork obr. Nowa Wieś, arkusz 4 - Tekst planu
Malbork obr. Nowa Wieś, arkusz 4 - Załącznik nr 1 Rysunek planu
Malbork obr. Nowa Wieś, arkusz 4 - Prognoza oddziaływania na środowisko
Malbork obr. Nowa Wieś, arkusz 4 - Załącznik nr 1 prognozy
Malbork obr. Nowa Wieś, arkusz 4 - Załącznik nr 2 prognozy
 

 

Komunikat Wójta Gminy Malbork dotyczący raportu o stanie Gminy na 2018 rok


Raport o stanie Gminy Malbork na 2018 rok

 


 

Lokalna Grupa Działania ŻUŁAWSKA - OGŁOSZENIA 2019 R.

 


 

Sprawozdanie z realizacji zadania "Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie gminy Malbork" - 31.12.2018


Sprawozdanie z realizacji zadania "Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie gminy Malbork" - 27.02.2019

 

 

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - 04.04.2018
 

Oświadczenie


 

Informacja - Modernizacja placu rekreacyjnego w Lasowicach Wielkich

 


 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2021 rok

 


Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2020 rok
 

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  - nieruchomości mieszane

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała.X.88.2019.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Formularz zgłaszania uwag