Urząd Gminy Malbork
Budynek UGMalborkUrząd Gminy Malbork
ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork

czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
 
tel.: +48 55 647-28-07
fax: +48 55 647-28-07
e-mail: sekretariat@gmina.malbork.pl
 
kasa czynna:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-13.30
 
stanowisko d/s gospodarki odpadami czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.00
 
Nr kont bankowych
podatki i inne wpłaty: 61 8309 0000 0060 3197 2000 0010

odpady komunalne:   72 8309 0000 0060 3197 2000 0200
 
 
Informacje RODO
 
Aktualności:
 
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 15.10.2023

 

Ogłoszenie w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 
WNIOSEK STYPENDIUM  2023-2024

 

Zaproszenie na konsultacje - Program współpracy  Gminy Malbork  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

 

Informacja o otrzymaniu przez Gminę Malbork  w roku 2023 wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego " Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

 

Procedura składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w II naborze 2023 r
 
Gmina Malbork przypomina o funkcjonowaniu Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego programu "Czyste Powietrze" zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu.
 

plakat czyste powietrze.jpg

 

moja woda.png

moja woda 3.png

 

Ogłoszenie ZSP. 2280.22.2023 z 29.06.2023 r. -  Nadleśnictwo Kwidzyn dot. zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia
Zasięg administracyjny Nadleśnictwa Kwidzyn

 

Informacja - świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funcji sołtysa 
Wniosek o wydanie zaświadczenia  o pełnieniu funkcji sołtysa

 

Wybory na ławników na kadencję 2024-2027

Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2024-2027 
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika - rodo
Oświadczenie 1 - postępowanie o przestępstwo
Oświadczenie-2 - władza rodzicielska
Lista poparcia

 

Rozporządzenie   WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 9 maja 2023r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu sztumskiego, malborskiego, kwidzyńskiego

 

Wniosek o dofinansowanie do usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Malbork w roku 2023
Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Informacja RODO- azbest 2023
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Malbork - Szczegółowe zasady realizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Malbork na lata 2008-2023"

 

Sprzedaż węgla  - INFORMACJA o końcowej sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO - 2023

 

PROJEKT UCHWAŁY
Projekt Uchwała  XLII.329.2023.2023-03-23 f w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu usługowo-turystycznego w gminie Malbork dla terenu działki nr 1/7, arkusz mapy nr 5, obręb geodezyjny Nowa Wieś, Gmina Malbork.
Załącznik nr 1 do uchwały.XLII.329.2023.2023-03-23
Legenda do załącznika nr 1

 

 
Zarządzenie Nr 14/2023  Wójta Gminy Malbork z 30.01.2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącycm jest Gmina Malbork
 
 
Zarządzenie nr 66/2022 Wójta Gminy Malbork z dnia 31.08.2022 w/s analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Zarządzenie nr 67/2022 Wójta Gminy Malbork z dnia 31.08.2022 w/s ustalenia procedury i planu kontroli w 2022 roku dotyczących realizacji obowiązków przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych
 
ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU
 
Odpowiedź na petycję w/s infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS (stropanu)
baner-gospodarka-odpadami3
 
Zasady obowiązujące gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną - pismo Powiatowego lekarza weterynarii w Malborku z dnia 21.06.2022 r.
 
 
Informacja - Gmina  Malbork otrzymała w roku 2022 wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025
 
Obwieszczenie  Wójta Gminy Malbork z  20.05.2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenów inwestycyjnych w obrębie Nowa Wieś, arkusz 4, część II, gmina Malbork

 

Informacja - Gmina Malbork otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edykacji i Nauki pn. " POZNAJ POLSKĘ "
 
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Malbork do roku 2030
 
Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem HPAI
 
Informacja - Laboratoria przyszłości
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork  PP-6722.MPZP.1-7.NW.2021 z  30.09.2021  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu usługowo-turystycznego w gminie Malbork dla terenu działki nr 1/7, arkusz mapy nr 5, obręb geodezyjny Nowa Wieś, Gmina Malbork
 
 
Informacja o utworzeniu Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dot. Programu Priorytetowego "CZYSTE POWIETRZE"  realizowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku wspólnie z NFOŚiGW

 

Osobisty plan awaryjny - poradnik
Osobisty plan awaryjny - grafiki do druku
 
Pismo do Poradnika BRPO

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na  2023 rok
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości mieszane
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi -  nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
Uchwała.X.88.2019.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 

Formularz zgłaszania uwag